Individens egen uppfattning av sin kropp som en avgränsad enhet i rummet, oberoende och skild från alla andra föremål.
En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.
Tillstånd kännetecknat av lite muskelvävnad/mjukvävnad på kroppen, vanligen definierat som kroppsvikt under standard med hänsyn till skelett och fysiska värden. Beroende på ålder, kön och genetiska förutsättningar anses BMI lägre än 18,5 som undervikt.
Ett antropometriskt mått för kroppsvikt, benämnt BMI. Beräkningen görs genom att dela kroppsvikten med kvadraten på kroppslängden (kg/m2), vilket ger den högsta korrelationen med kroppsdensiteten. BMI är korrelerat med mängden kroppsfett, och varierar med ålder och kön. Vid BMI under 18.5 föreligger undervikt, vid 18.5-24.9 normalvikt, vid 25-29.9 övervikt, och vid 30 och däröver föreligger fetma.
Varje iakttagbart handlingssätt hos en tonåring.
Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.
Iakttagelse av föremåls rörelse genom synfältet.
Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.
Förmåga att uppfatta utsträckningen av den tredje dimensionen.
Processen genom vilken organismen sorterar och tolkar ljudintryck; inkluderar urskiljning och tolkning av tal.
Den sensoriska förmågan att urskilja mönster och former.