Religiös inriktning utarbetad av Mary Baker Eddy 1866, och som låg till grund för samfundet Kristi Vetenskaparkyrka, grundat 1879. Läran bygger på tesen att sjukdom, lidande och synd beror på vanförer ställningar, och att dessa kan övervinnas genom tron på Guds makt över liv och död, synd och sjukdom, såsom visades genom Jesus gärningar.
De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.
Meningsutbyte mellan personer eler institutioner genom brevväxling. Termen tillämpas mest vid indexering och katalogisering av historiskt eller biografiskt material.
Lagstadgat krav på att angivna typer av information som erhållits av yrkespersonal eller institutioner i deras arbetsutövning skall rapporteras till vederbörande myndighet.
Löntagarorganisationer, vars syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen vad gäller löne- och anställningsförhållanden.
Konferenser, sammankomster eller formella möten, vars deltagare vanligtvis representerar något speciellt verksamhetsområde.
Samverkan mellan människor eller grupper av människor från olika länder i strävan efter ett gemensamt mål eller intresse.
Alla de olika väderelementen sammantagna.
En följd av global uppvärmning och förhöjda världsmedeltemperaturer. De förväntade hälsoeffekterna av denna långsamt pågående klimatförändring är en ökning incidensen av luftvägssjukdomar, vattenburna och vektorburna sjukdomar.
Varje flytande eller fast preparat som är specifikt avsett för odling, lagring eller transport av mikroorganismer eller andra sorters celler. Olika typer av media, såsom differentierande substrat, selektiva substrat, testsubstrat och definierade substrat, tillåter odling av bestämda mikroorganismer och celltyper. Fasta medier erhålls genom tillsats av agar eller gelatin till flytande substrat.
En färglös, luktfri gas som bildas av kroppen och som är nödvändig för andningscykeln hos djur och växter.
Ett metalliskt grundämne i flytande fas vid rumstemperatur. Kemiskt tecken är Hg, atomnummer 80 och atomvikt 200,59. Kvicksilver har många industriella tillämpningar, och dess salter har använts terapeutiskt. Det kan absorberas genom hud och slemhinnor och ge kvicksilverförgiftning. Pga av toxiciteten har den kliniska användningen av kvicksilver och dess derivat minskat.
Avlägsnande av miljögifter eller föroreningar i syfte att skydda miljön. Detta kan ske med olika kemiska eller biologiska metoder, eller genom bortforsling av material, i förening med miljöövervakning.
De omgivande faktorer och betingelser som inverkar på organismers eller populationers liv och utveckling. Syn. omgivning.
En allmän benämning på folkkulturtraditioner och folkminnen, myntad av den brittiske forn- och folklivsforskaren WJ Thoms 1846.
En del av kungadömet Storbritannien. England gränsar i väster mot Wales och i norr mot Skottland, iövrigt mot vatten. Landets yta är 130 441 km2, och folkmängden uppgår till ca 50 miljoner invånare. Huvudstad är London.
Avdelning för de medicinska ämnesområdena vid universitet eller högskola, eller den för utbildningen ansvariga personalgruppen.
Tiden från 1901 till 2000.
En komplikation till hjärtsjukdom. Nedsatt fyllnadskapacitet eller defekt sammandragning och tömning, vilket medför oförmåga hos hjärtat att pumpa ut en tillräcklig mängd blod för att tillgodose kroppsvävnadernas behov, eller att göra så endast under förhöjt fyllnadstryck.
Vetenskapen om odling och vård av skog.
Hypoplasi i gallgångarna, medfödd pulmonalisstenos, ansiktsabnormaliteter och andra medfödda missbildningar, särskilt av skelettet. Detta är en autosomal recessiv sjukdom som ofta visar sig som gulsot hos nyfödda och som manifesterar sig under barndomen.