Vanföreställningar: Falska föreställningar om sig själv eller personer eller föremål eller företeelser utanför sig själv, vilka består trots faktiska förhållanden och vilka av omgivningen inte betraktas som hållbara.Schizofreni, paranoidHallucinationer: Subjektivt upplevda sinnesförnimmelser utan egentlig utlösande impuls, vilka dock av personen i fråga upplevs som verkliga. De kan vara av organiskt ursprung eller förknippade med psykiska störningar.Capgras syndrom: En psykotisk störning kännetecknad av patientens övertygelse om att nära bekanta eller familjemedlemmar ersatts av dubbelgångare.ParanoiaSchizofrenins psykologiPsykotiska störningarRealitetsprövningFantasi: Inbillning eller inbillningsförmåga; dagdrömmeri.SchizofreniPsykoser, toxiskaDelirium, demens, kognitiva störningar med minnesförlust: Kognitiva störningar som även omfattar delirium, demens och amnesi. De kan uppstå till följd av missbruk, skador eller andra orsaker.Psykiatriskt status, skattningsskalorJaget: Det medvetna, enhetliga i psyket som tjänar som den sammanhållande kraften mellan de primitiva, instinktiva begären, inneboende hämningar eller samvetet, och verkligheten.Beteendesymtom: Iakttagbara tecken på störda psykiska funktioner.VidskepelseParanoisk personlighetsstörningFörsvarsmekanismer: Omedvetna processer hos enskilda individer eller grupper av individer för att hantera impulser, känslor eller tankar som inte medvetet kan accepteras. Olika typer av försvarsmekanismer är reaktionsbildning, projicering och inåtvänd aggression.Antipsykosmedel: Medel som ger kontroll över psykotist orosbeteende, lindrar akuta, psykotiska tillstånd, minskar psykotiska symtom och har en lugnande effekt. De används vid schizofreni, demens, övergående psykoser i samband med kirurgiska ingrepp, hjärtinfarkt osv. Dessa läkemedel kallas ofta neuroleptika, pga benägenheten att ge neurologiska bieffekter. Men inte alla antipsykotiska preparat ger sådana effekter. Många kan också vara effektiva mot illamående och klåda.Personal Construct TheoryNeuropsykologiska testerTänkandeSchizotyp personlighetsstörningAffektiva störningar, psykotiska: Sjukdomstillstånd präglade av allvarliga störningar i sinnestämningen (depression, ångest, upprymdhet och upphetsning) åtföljda av psykotiska symtom som vanföreställningar, hallucinationer, svåra rubb ningar i verklighetsuppfattningen osv.ReligionCykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.Lukter: De flyktiga delar av ämnen som uppfattas av luktsinnet.Lukt: Förnimmelse av dofter.AMP-deaminas: Ett enzym som katalyserar deaminering av AMP till IMP. EC 3.5.4.6.Illusioner: Felaktiga uppfattningar av yttre, verkliga upplevelser.Offentlig sektorIntellectual DisabilityMenstruation: Den periodiska avstötningen av livmoderslemhinnan och därmed sammanhängande menstruationsblödning under menstruationscykeln hos människor och primater. Menstruationen beror på sjunkande halt cirkulerande progesteron och inträder sent i gulkroppsfasen, närFilosofi: Läran om kunskap och grundläggande, allmänvetenskapliga värderingar och principer.Akacia: Alla trädartade baljväxter eller träd av arten Acacia. De gummisorter och garvämnen som utvinns ur akacior kallas arabiskt gummi.Duodenalhinder: Bristande genomflöde i tolvfingertarmen.Filosofi, medicinskFilosofi, dentalSyndromCrack-kokain: Renad, alkaloid form av kokain med kraftig effekt. Den röks, injiceras intravenöst eller inmundigas. Bruk av crack leder till funktionsrubbningar i hjärt-kärlsystemet, det autonoma nervsystemet, det centrala nervsystemet och mag-tarmsystemet. Ordet "crack" härrör sig från det knastrande ljud ämnet ger ifrån sig när det antänds.1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.1800-talshistoria: Tiden från 1801 till 1900.2000-talshistoria: Tiden från 2001 till 2100.Bidrag till barnfamiljer: Statligt stöd till behövande barnfamiljer i USA i enlighet med den amerikanska socialförsäkringslagen.SocialbidragDödsattester: Officiella journaler om enskilda dödsfall, med läkares intyg om dödsorsak och eventuellt andra erforderliga uppgifter.Cytidindeaminas: Ett enzym som katalyserar deaminering av cytidin, varvid bildas uridin. EC 3.5.4.5.FöräldrarEncyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.Individualitet: De psykologiska särdrag som skiljer individer från varandra.TvångssteriliseringKoncentrationsläger: Interneringsanstalter för t ex krigsfångar eller politiska fångar.Arkiv: Samlingar av handlingar.Medvetenhet: Iakttagande av ett objekt eller ett skeende. Observansen innefattar inte någon bedömning av det iakttagna.VetenskapRadiologiska informationssystemDatalagringsutrustning: Anordningar för lagring av data, under begränsad eller obegränsad tid, och återvinning av data vid behov.