VagotomiVagotomi, proximal gastriskVagotomi, trunkalMagmun, nedre: Den del av magen som övergår i tolvfingertarmen. Den karaktäriseras av tjocka cirkelformade muskelskikt, magmunsringmuskeln, som reglerar öppning och stängning av magsäcken.Tolvfingertarmssår: Magsår beläget i tolvfingertarmen.VagusnervDumpningssyndrom: Symtom från mag-tarmkanalen, beroende på att nedre delen av magsäcken blivit bortopererad eller inte fungerar.Gastroenterostomi: En rad kirurgiska rekonstruktiva förfaranden för återställande av ett sammanhängande mag-tarmsystem. De två viktigaste standardmetoderna är Billroth I (gastroduodenostomi) och Billroth II (gastrojejunostomi).Magsaft: Den vätska som utsöndras av magslemhinnan och som består av saltsyra, pepsinogener, inre faktor, gastrin, slem och bikarbonatjoner.Antrum pyloricumMagsäck: Ett matsmältningsorgan beläget i övre vänstra kvadranten av buken, mellan nedre änden av matstrupen och början av tolvfingertarmen.PostgastrektomisyndromPentagastrinGastrektomi: Kirurgiskt avlägsnande av hela (total gastrektomi) eller del av (partiell gastrektomi) magsäcken.Dränage: Systematisk tömning av vätska eller var från sår, böld eller hålighet.Magsyra: Saltsyra i magsaften.Gastriner: En grupp peptidhormoner i mag-tarmsystemet som utlöser produktion av magsafter. De kan även förekomma i det centrala nervsystemet, där de antas fungera som signalöverföringssubstanser.Magsäckstömning: Tömning av föda från magsäcken till tolvfingertarmen.Gastrointestinal motilitet: Mag-tarmkanalens rörelser.Magsår: Sårbildning i magslemhinnan pga kontakt med magsyra. Tillståndet förknippas ofta med Helicobacter pylori-infektion eller bruk av icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAIDS).Tolvfingertarm: Tunntarmens översta del.Magutvidgning: Onormal vidgning av magsäcken till följd av ansamling av maginnehåll, som kan nå en volym av 10-15 l. Magutvidgning kan bero på ventrikeltömningshinder, ileus, magmuskelförlamning eller nervskada.Atropin: En giftig alkaloid, ursprungligen isolerad från Atropa belladonna, men också påträffad i andra växter, huvudsakligen av Solanaceae.Cesiumisotoper: Stabila cesiumatomer med samma atomnummer som Cs-133, men med olika atomvikter.Peptiskt sår, perforeratReflexAbomasum: Den fjärde magen hos idisslare. Kallas också den "riktiga" magen. Den består av en avlång, päronformad säck till höger nertill i buken, ungefär mellan sjunde och tolfte revbenet. Den leder till tunnta rmen.SekretionshastighetReticulumMagfistel: Onormal förbindelse med magsäcken.BetankolföreningarUtvidgning: Uttänjningsförfarande. Syn. dilatation.Magsäckssjukdomar: Sjukliga tillstånd i magen.Denervering: Kirurgiskt avskärande eller avlägsnande av nerven till ett organ eller en kroppsdel.Magsyra, bestämning av surhetsgrad: Analys av magsaften för bestämning av syrahalten.Magsäck, idisslareHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.AndningKolecystografi: Röntgenundersökning av gallblåsan efter intagande av kontrastmedel.Jejunum: Den del av tunntarmen som sträcker sig mellan tolvfingertarmen och ileum. Jejunum utgör ungefär 2/5 av tunntarmens längd bakom tolvfingertarmen.Peptiskt sår, blödandeKolecystokinin: En peptid av 33 aminosyror som utsöndras från slemhinnan i den övre delen av tarmen, och som också återfinns i det centrala nervsystemet. Den orsakar sammandragning av gallblåsan, frigörande av exokrina bukspottskörtelenzymer och påverkar andra funktioner i mag-tarmkanalen. Kolecystokinin kan vara mättnadsförmedlare.Guldisotoper: Stabila guldatomer med samma atomnummer som grundämnet guld, men med varierande atomvikter. Au-197 är en stabil isotop.Matstrupstumörer: Cancer i matstrupen.Esofagektomi: Kirurgiskt avlägsnande av del av (partiell) eller hela (total) matstrupen.Skivepitelkarcinom: Ett karcinom som uppkommer i skivigt, fjällbildande epitel. Det kan också uppträda på platser där det finns körtel- eller pelarepitel.Keratoderma, palmoplantar, diffus: Ett autosomalt dominant sjukdomstillstånd som kännetecknas av utbredd, väl avgränsad hyperkeratos i handflator och på fotsulor. Det finns mer än en genotypiskt distinkt form, vilka alla är kliniskt likartade, men histologiskt särskiljbara. Diffus palmoplantar keratoderma skiljs från palmoplantar keratoderma genom att den förra uppvisar autosomalt dominant ärftlighet, med frekvent förekomst av hyperhidros (onormalt kraftig svettning).Adenokarcinom: Ett karcinom härrörande från körtelvävnad eller vars celler bildar tydliga körtelliknande strukturer. Adenokarcinom kan klassificeras i enlighet med de mönster cellerna bildar.SverigeSväljningssvårigheterEncyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.Irritabel tarm: Sjukdomstillstånd med kronisk eller återkommande tarmsymtom utan klarlagd orsak. Typiska tecken är kronisk eller återkommande buksmärta, gasspänningar, slem i avföringen och oregelbunden avföring.Duodenoskopi: Undersökning eller behandling med hjälp av endoskop av tolvfingertarmens inre ytor.Crohns sjukdom: Tarmsjukdom med kroniska, inflammatoriska infiltrat, fibros i alla skikt av den serösa hinnan och uppkomst av icke-kaseösa granulom. Det område som oftast drabbas är tunntarmens nedersta del, därefter tjocktarmen.Malabsorptionssyndrom: Allmän benämning för en grupp näringsbristsyndrom, orsakade av bristande förmåga till normalt näringsupptag i tarmarna.Inflammatoriska tarmsjukdomar: Kroniska, icke-specifika inflammationer i mag-tarmkanalen. Orsaken kan vara genetisk eller miljöbetingad. Hit hör Crohns sjukdom (morbus Crohn) och ulcerös kolit.Tjocktarmssjukdomar, funktionella