VäderVindRegnSeasonsMeteorologiska faktorer: Atmosfäriska förhållanden som sammanhänger med klimat och väder.Klimat: Alla de olika väderelementen sammantagna.Fuktighet: Graden av vatten(ånga) i en gas, t ex luft.MeteorologiSnöAtmosfäriskt tryck: Trycket vid någon given punkt i atmosfären.TemperaturRadarClimate ChangeSolaktivitetPoissonregressionSpatio-Temporal AnalysisLuftförorening: Närvaro av föroreningar i luften som inverkar på människors hälsa och välmående eller framkallar andra skadliga effekter i miljön. Föroreningarna kan bestå av gaser, partiklar eller flyktiga organiska ämnen.Värmesjuka: En samling tillstånd framkallade av för kraftig exponering för eller överansträngning under extrem värme. Hit hör värmekramper, som är icke-akuta och kan behandlas med saltkompensation, värmeutmattning, som är allvarligare och måste behandlas med vätske- och saltkompensation, och värmeslag, som oftast drabbar de äldsta och yngsta, särskilt de äldre, och åtföljs av kramper, förvirring eller koma, och som behandlas med nedkylning och vätske- och saltersättning.Växthuseffekt: En följd av global uppvärmning och förhöjda världsmedeltemperaturer. De förväntade hälsoeffekterna av denna långsamt pågående klimatförändring är en ökning incidensen av luftvägssjukdomar, vattenburna och vektorburna sjukdomar.Frostskada: Vävnadsskada pga förfrysning.FlygolyckorLuftrörelserNatural DisastersKall temperatur: Avsaknad av värme eller temperaturer märkbart under den normala.Luftförorenande ämnenDödlighet: Alla dödsfall i en given population.MiljöövervakningKatastroferBefolkningsdynamikSvaveldioxidHebriderna: En ögrupp i Atlanten utanför Skottlands västkust. DjurförflyttningarModeller, teoretiska: Teoretiska framställningar som efterliknar hur system, processer eller fenomen uppför sig eller verkar. De kan omfatta bruk av matematiska beräkningar, datorer och andra elektroniska hjälpmedel.Ekosystem: Ett funktionellt system omfattande organismerna i ett naturligt samfund och deras miljö.Social MediaBloggingSocial NetworkingResorDosreglerade inhalatorer: Medicinska anordningar för dosering av mediciner i rätt mängd för inandning. De består vanligtvis av små aerosoltuber i plastbehållare. När man trycker på ventilen frigörs en kalibrerad mängd medicin.Dry Powder InhalersSprayapparaterChemical PrecipitationWireless TechnologyBevarande av energiresurser: Planerat utnyttjande av och hushållande med energitillgångarna.EnergiomsättningMjukvara: Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.Energikällor för elektricitet: Anordningar för energialstring.Datornät: Ett system av datorer, terminaler, skrivare, audio- eller videoapparater, eller telefoner, som är hopkopplade genom någon form av teleutrustning eller kablar, vilket används för informationsutbyte.HanddatorerMobiltelefon: En analog eller digital kommunikationsanordning, genom vilkenanvändaren har trådlös kontakt med någon närbelägen sändare. Mobiltelefonnätet är indelat i "celler", så att förbindelsen flyttas från en sändare till en annan när användaren förflyttar sig från ett område till ett annat.Shigella flexneriMobile ApplicationsShigellavaccinerOrdbehandling