NeuropsychiatryStordatorer: Stora datorer med hög kapacitet.Produktbevakning efter marknadsföringBöckerMarknadsföring: Verksamhet för främjande av överföring av varor eller tjänster från producent till konsument.Blodsocker: Glukos - den sockerart genom vilken kolhydrater transporteras med blodet, uppgår normalt till en halt av 3,5-5,6 mmol/l. Vid onormalt låg koncentration föreligger hypoglycemi, vid onormalt höga halter hyperglycemi. Syn. dextros; druvsocker.OverweightGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Fruktsamhet: Förmågan att befrukta eller befruktas. Begreppet kan gälla såväl hanne som hona.TabletterFruktan: Stark oroskänsla inför vad som för ögonblicket upplevs som yttre hot eller fara, men som går över när hotet upphör. Syn. rädsla.Foster: Den ofödda avkomman hos däggdjur som föder levande ungar. Fostertiden sträcker sig från embryonalstadiet, då de huvudsakliga organen tagit form, till födseln. Hos människan motsvaras det av tiden från och med den 9 graviditetsveckan. Foster skall särskiljas från embryo.Graviditetskomplikationer: Samtidig graviditet och sjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.Graviditetsutfall: Resultatet av befruktning och därpå följande graviditet, omfattande levandefödsel, dödfödsel, spontan abort och framkallad abort. Utfallet kan vara ett resultat av naturlig eller konstgjord befruktning, eller annan teknik för fortplantningshjälp, embryoöverföring eller provrörsbefruktning.StuderandeSverigeMedicinstuderande: Studenter vid medicinsk högskola eller i ett utbildningsprogram inom medicin.TandläkarstuderandeFarmacistuderande: Studenter som utbildar sig till farmaceuter eller apotekare.UniversitetLäkarutbildning, preklinisk: Den medicinska grundutbildningen för blivande läkare.Avfallshantering, vätskaEutrophication: Kraftigt ökad tillväxt av alger eller andra mikroskopiska växter till följd av tillförsel av ffa kväve- och fosforhaltiga näringsämnen till naturliga vattendrag. Anrikningen kan ha naturliga orsaker, vara en följd av förorening eller kontrollerad (för odling av växtplankton som foder ("biomassa")). Syn. eutrofiering.Waste WaterVattenrengöringSötvatten: Vatten med obetydliga salthalter, t ex åar och insjöar.FloderVattenförsörjningTrypan BlueOdlingsmedia: Varje flytande eller fast preparat som är specifikt avsett för odling, lagring eller transport av mikroorganismer eller andra sorters celler. Olika typer av media, såsom differentierande substrat, selektiva substrat, testsubstrat och definierade substrat, tillåter odling av bestämda mikroorganismer och celltyper. Fasta medier erhålls genom tillsats av agar eller gelatin till flytande substrat.Evans Blue: En azofärg som används vid blodflödesmätningar enligt färguttunningsmetoden. Den är lättlöslig, starkt bunden till plasmaalbumin och försvinner mycket långsamt.Alcianblått: Ett kopparhaltigt färgämne som används som gelatinerande tillsats i smörjmedel och för färgning av bakterier samt histiocyter och fibroblaster in vivo.Råttor, inavlade F344Blå nevusBehandlingsresultatMänskliga aktiviteterFederal förvaltning: Det organ som utövar regeringsmakten på nationell eller statsnivå.Beslutsfattande: Intellektuell process som vid bedömning av ett flertal komplexa alternativ och variabler innebär ett bestämt ställningstagande och handlingsförfarande.6-fytas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av myoinositol-hexakisfosfat och vatten till 1L-myoinositol-1,2,3,4,5-pentakisfosfat och ortofosfat. EC 3.1.3.26.Klinisk kompetens: Förmågan att på ett godtagbart sätt utföra de arbetsuppgifter som är direkt förknippade med patientvård.Beslutsstödstekniker: Matematiska eller statistiska metoder för beslutsstöd. Sådana används ofta vid medicinskt beslutsfattande.Attityder hos hälsovårdspersonal: Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.Vidareutbildning, läkare: Utbildningsprogram avsedda att ge läkare kännedom om den senaste utvecklingen inom deras fält.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.U-länder: Utvecklingsländer, dvs länder som är i en fas av utveckling mot ekonomisk tillväxt, ökad produktion, ökad konsumtion och inkomst per capita, genom bättre utnyttjande av naturens och människans resurser. Benämningen används för en stor grupp länder i Afrika, Asien och Latinamerika.I-länder: Benämning på världens högt industrialiserade och ekonomiskt utvecklade stater; motsatsen är utvecklingsland (u-land). Det finns ingen egentlig definition av begreppet i-land. Till gruppen i-länder räknas dock vanligtvis de stater vilkas tillverkningsindustri uppvisar hög produktivitet och som har hög nationalinkomst per invånare. Syn. industriländer. (Källa: Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=211335. Nationalencyklopedin 2002-04-24)Livskvalitet: Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.StorbritannienEuropa: Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).Tidsfaktorer