Universitetssjukhus: Sjukhus, knutna till ett universitet, för utbildning av läkare och forskare och för klinisk forskning.Undervisningssjukhus: Sjukhus som förutom patientvård även bedriver utbildning och forskning.Sjukhus, allmänna: Stora sjukhus med fast medicinsk personal och tjänster inom mödravård, kirurgi och allmänmedicin.Sjukhuskostnader: De kostnader ett sjukhus har för sin vårdgivande verksamhet. Kostnaden per patientfall baseras dels på direkta vårdkostnader plus en andel av de fastra kostnaderna för administration, personal, lokaler, utrustning osv. Sjukhuskostnaderna är en avgörande faktor vid fastställande av sjukhus-/patientavgifter.Vårdpersonal på sjukhusTätortssjukhus: Sjukhus belägna i tätbefolkade områden.Sjukhusekonomi: Ekonomiska aspekter på administration och drift av sjukhus.Barnsjukhus: Sjukhus, specialiserade på vård av sjuka barn.Vårdplatskapacitet: Det antal sängplatser som ett sjukhus beräknats ha, eller det antal sängplatser som faktiskt finns.Specialsjukhus: Sjukhus som är specialiserade på behandling av en viss typ av sjukdomar eller inom ett visst medicinst område.Retrospektiva studierDistriktssjukhus: Benämning på statskontrollerade regionssjukhus i vissa länder.Privatsjukhus: Såväl vinstgivande som icke-vinstgivande, ej offentligt ägda sjukhus.Ekonomisk förvaltning på sjukhus: Bedömning av sjukhusets anslagsbehov och ansvar för anslagssökande och hantering av sjukhusets budget.Vårdtid: Den tid en patient är inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning.Akutmottagning: Sjukhusavdelning med ansvar för akut medicinsk och kirurgisk patientvård.Sjukhusavdelningar: De större administrativa enheter ett sjukhus är indelat i.Sjukhusavgifter: De avgifter ett sjukhus har för sina tjänster. Sjukhusets kostnader är en avgörande faktor vid fastställande av avgifterna. Andra faktorer kan vara vinster, konkurrenssituation och omfördelning av kostnader för icke kompenserade vårdtjänster.Sjukhusplanering: Planering av sjukhus alltifrån inom ett geografiskt område till enbart en sjukhusenhet, baserad på beräknat behov. Hit hör inte sjukhusarkitektur eller sjukhusbyggnation.Sjukhusvistelse: Inläggning av patient på sjukhus.Sjukhus, psykiatriska: Sjukhus, specialiserade på vård av psykiskt sjuka.Specialenheter på sjukhus: Enheter inom sjukhusorganisationen som inte utgör avdelningar, men som har till uppgift att ge specialvård.Sjukhusverksamhetsredovisning: Sammanställningar av sjukhusverksamhet och sjukhusprogram. Patientjournaler omfattas inte.Sjukhusbibliotek: Bibliotek som främst tillgodoser sjukhusanställdas informationsbehov, men ibland även erbjuder patienter bibliotekstjänster .Prospektiva studierSjukhusutrustning: Alla typer av material som används inom vården på sjukhus.Outpatient Clinics, HospitalKirurgisk avdelning: Sjukhusavdelning som ansvarar för den avdelningens samtliga funktioner och för kirurgisk diagnostik och behandling.PatientintagningVårdplatskapacitet, 500 och överLänssjukhus: Sjukhus tillhörande landsting.PatientutskrivningSjukhussjuka: Smitta som sprids inom en sjukvårdsinrättning. Syn. sjukhusinfektion; nosokomial infektion.CD-I: System för optisk lagring av information på kompaktskivor, vilka kan läsas i en fristående enhet, avsedd att anslutas till TV-apparat eller annan anläggning för bild- och ljudåtergivning. Nödvändig pr ogramvara finns på skivorna. CD-spelaren kan manövreras med hjälp av fjärrkontroll. CD-I är forkortning för compact disc-interactive.Informationssystem på sjukhus: Integrerade datasystem för hantering av administrativa rutiner, kliniska data och patientuppgifter inom sjukhuset.TidsfaktorerFörenta StaternaRiskfaktorerSjukhus, kommunala: Sjukhus som drivs i kommunal eller stadsregi.Kvinnokliniker: Sjukhusavdelningar för obstetrik och gynekologi.American Hospital Association: En sammanslutning av amerikanska sjukhus.StuderandeKostavdelningar på sjukhus: De avdelningar på sjukhusen som ansvarar för kosthållet och att kostsammansättningen blir i enlighet med patienternas varierande behov.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Sjukhuspatienter: Patienter som lagts in på sjukhus eller annan vårdinrättning för observation, vård, diagnos eller behandling.NigeriaMedicinska institut: Medicinska utbildningskomplex bestående av medicinsk högskola, sjukhus, kliniker, bibliotek, administrativa funktioner osv.Sjukhus, religiösa: Privata sjukhus som drivs av någon religiös organisation.Förlossningssjukhus: Specialkliniker som ger vård åt kvinnor under graviditet och förlossning.Sjukhuslaboratorier: Sjukhuslokaler, utrustade för undersökningsarbete.Diagnosrelaterade grupper: Diagnosrelaterade grupper (DRG) är ett system för patientvårdsklassificering baserat på ICD som ställer överensstämmeler i fråga om diagnos, behandling och ålder i relation till förväntade vårdresursbehov. DRG-systemet ligger delvis till grund för resursfördelning inom sjukvården och för ekonomisk ersättning till sjukhusen.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Patient ReadmissionServicefunktioner delade mellan sjukhus: Samarbete mellan sjukhus i form av gemensamma resurser eller serviceenheter, som t ex apotek, tvättinrättning, datahantering osv.Antibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.Vårdadministration, avdelningBrasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.VårdkvalitetEngland: En del av kungadömet Storbritannien. England gränsar i väster mot Wales och i norr mot Skottland, iövrigt mot vatten. Landets yta är 130 441 km2, och folkmängden uppgår till ca 50 miljoner invånare. Huvudstad är London.Incidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Hjärtklinik: Den sjukhusavdelning som är ansvarig för omhändertagande, diagnos och behandling av hjärtpatienter.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Intensivvårdsavdelningar: Sjukhusavdelningar för kontinuerlig övervakning och vård av akut sjuka patienter.Age FactorsMalaysia: En parlamentarisk, konstitutionell monarki i Sydostasien, belägen dels på halvön söder om Thailand, dels på norra delen av Borneo, gränsande till Indonesien i söder. Mellan dessa båda malaysiska landområden ligger den Sydkinesiska sjön. Landets yta är 329 750 km2, och folkmängden uppgår till 24,8 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Kuala Lumpur.PrevalensPostoperativa komplikationerTertiary Care CentersResultatvärdering (Hälso- och sjukvård)Medicinska högskolor: Utbildningsanstalter för personer som utbildar sig inom det medicinska fältet.Vårdplatskapacitet, under 100Vårdplatskapacitet, 100 till 299DjursjukhusMilitärsjukhus: Sjukhus avsedda för militär personal.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Medicinsk revision: Detaljerad expertgranskning och bedömning av utvalda kliniska fall för utvärdering av vårdens kvalitet.Kostnader och kostnadsanalys: Absoluta, relativa eller differentierde kostnader som hänför sig till tjänster, institutioner, resurser osv, eller analys av sådana kostnader.Veteransjukhus: Sjukhus för krigsveteraner.Forskning: Kritisk och genomträngande undersökning, även experimentell, med syftet att ådagalägga och tolka nya fakta, att revidera tidigare vedertagna slutledningar, teorier eller lagar i ljuset av nya fakta, eller att i praktiken tillämpa sådana nya eller omprövade slutsatser.Sängbeläggning: Ett mått på sjukhusvårdbehov baserat på användningen av sängplatser under en given period.Hälso- och sjukvårdsforskning: Användande av epidemiologiska, sociologiska, ekonomiska och andra analysmetoder i studier av hälso- och sjukvårdstjänster. Dessa studier omfattar vanligtvis förhållandena mellan behov, efterfrågan, försörjning, nyttjande och utfall på sjukvårdsområdet. Målet för forskningen är utvärdering, särskilt i fråga om struktur, processer, prestationer och utfall.Tillväxthormon: En polypeptid som utsöndras av adenohypofysen (främre hypofysloben). Tillväxthormon, eller somatotropin, stimulerar till mitos, celldifferentiering och celltillväxt. Artspecifika tillväxthormoner har framställts på syntetisk väg.SjukdomsgradsmåttHälso- och sjukvårdsinrättnings storlek: En inrättnings fysiska utrymme eller dimensioner. Storleken kan t ex anges med sängkapacitet.Datainsamling: Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.Psykiatriska avdelningarRemiss och konsultationOperationerAlfamannosidasPatientjournaler: Registrering av nödvändig information om en patients sjukdom eller sjukdomar.SchweizSpädbarnshem på sjukhus1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.Hälso- och sjukvårdsundersökningar: Statistiska mått på nyttjande och andra aspekter av utbudet av hälso- och sjukvårdstjänster, inklusive sjukhusvistelse och öppenvård.Medicinstuderande: Studenter vid medicinsk högskola eller i ett utbildningsprogram inom medicin.Inköp på sjukhus: Sjukhussektion eller -avdelning ansvarig för inköp av material och utrustning.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Kvalitetsindikatorer inom hälso- och sjukvård: Normer, kriterier, standarder och andra direkt kvalitativa och kvantitativa mått för bestämning av sjukvårdens kvalitet.Attityder hos hälsovårdspersonal: Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.Sammanslagning av hälso- och sjukvårdsinrättningar: Administrativ och organisatorisk hopslagning av två eller fler hälso- och sjukvårdsinrättningars resurser.Medicare: Amerikanskt lagstadgat sjukförsäkringsprogram (lag 89-97, 1965) som garanterar personer som fyllt 65 år, och andra med särskilda förmåner, rätt till sjukvård.Cancervård på sjukhusAnvändningsgenomgångJapan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.Akutsjukvård: Sjukvårdstjänster speciellt avsedda, bemannade och utrustade för akut patientvård.Läkemedelshanteringssystem på sjukhus: Traditionella eller automatiserade system för sjukhuspatienters läkemedelsförsörjning. De moment som ingår är: mottagande av läkarens recept, utskrift av beställningen, framtagning av medicinen, leverans till vårdavdelningen i fråga och tillförsel till patienten.Multivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.OwnershipStorbritannienPrognosChi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Akut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Kalifornien: En delstat i USA, belägen i sydvästra hörnet av landet, vid Stilla havet. Ytan är ca 411 000 km2, och folkmängden uppgår till ca 33 miljoner invånare. Huvudstaden heter Sacramento.PatienttillfredsställelseAkuta situationer: Situationer eller tillstånd där det föreligger stor risk för invalidiserande eller omedelbart livshotande följder, eller som kräver första hjälpeninsats eller annat omedelbart ingripande.Könsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdStädavdelning på sjukhus: Sjukhusavdelning som sköter hela sjukhusets hushållningsfunktioner.RiskbedömningLäroplan: Plan över studiegången vid en utbildningsinstitution.Personalbemanning och schemaläggningFöljsamhet gentemot riktlinjer: Anpassning till officiella eller vedertagna krav, riktlinjer, rekommendationer, anvisningar osv.Age Distribution: Representationen av olika åldersgrupper i en given population. Fördelningen kan hänföra sig antingen till antal personer eller till gruppens relativa storlek.Långvårdssjukhus: Sjukhus för patienter med långvariga sjukdomar.Läkarutbildning: Utbildning i medicin i allmänhet.Upptagningsområde: Ett geografiskt begränsat sjukvårdsansvarsområde.InfektionskontrollKlinisk kompetens: Förmågan att på ett godtagbart sätt utföra de arbetsuppgifter som är direkt förknippade med patientvård.Läkarutbildning, preklinisk: Den medicinska grundutbildningen för blivande läkare.Sår och skadorMultiinstitutionella system: Institutionssystem som omfattar mer än en vårdinrättning med gemensamma administrativa lösningar, genom sammanslagning, affiliering, gemensamma tjänster eller andra kollektiva satsningar.Efrin-B2: Ett transmembranområde innehållande efrin med hög affinitet till EPHB1-, EPHB3- och EPHB4-receptorn. Efrin-B2 uttrycks i ett flertal vävnader hos vuxna. Under embryobildningen kan iakttas höga nivåer av efrin-B2 i prosencefalon, rombencefalon, somiter under utveckling, lemanlag och gälbågar.Kanada: Världens till ytan tredje största land, med en yta av 9 958 319 km2. Landet utgör den nordligaste, och största, delen av Nordamerika, och består av tio provinser och tre territorier. Kanada är en federation inom det Brittiska Samväldet. Invånarantalet är ca 30 miljoner, och huvudstaden, belägen i provinsen Ontario, heter Ottawa.Barn på sjukhus: Barn inlagda på sjukhus för korttidsvård.RöntgenavdelningarSjukdomsutbrott: Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.SäkerhetshanteringTyskland: Republik i Mellaneuropa. Ytan är 356 733 km2 (efter 1990), och folkmängden uppgår till 82,6 miljoner invånare (2003). Huvudstad är sedan 1991 Berlin.Personaladministration på sjukhusArthroplasty, Replacement, ElbowRegressionsanalysLäkemedelsförteckningar, sjukhus: Formulärböcker för läkemedel som förskrivs på sjukhus.Sjukhus-läkarrelationer: Förhållandet mellan å ena sidan sjukhusorganisation, dess styrelse och administratörer och å andra sidan läkare, oberoende av om läkarna har anställning på sjukhuset eller inte.Ekonomisk konkurrensPilotstudierIntagningsavdelningar: Sjukhusavdelning ansvarig för patientflödet och hantering av inskrivningar, utskrivningar och överflyttningar, samt för åtgärder i samband med dödsfall.Survival RateStafylokockinfektionerLäkareMikrobiologisk resistensbestämning: Tester som visar den relativa effekten av olika kemoterapeutiska medel mot specifika mikroorganismer (t ex bakterier, svampar, virus).SpanienFall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Frankrike: Republik i Västeuropa, gränsande till Atlanten, Engelska kanalen, Medelhavet, Belgien, Tyskland, Italien, Spanien, Schweiz, Luxemburg, Andorra och Monaco. Landets yta är 545 630 km2, och folkmängden uppgår till drygt 60 miljoner invånare (2003). Huvudstad är Paris.Faktadatabaser: Strukturerade samlingar av mer eller mindre fullständiga faktauppgifter, ofta inom bestämda ämnesområden och med funktioner för automatisk hantering av informationen. De kan ha formen av uppslagsböcker, statistikdatabaser, samlingar av kemiska och fysikaliska data osv. Begreppet faktadatabas skall inte förväxlas med bibliografisk databas.Sjukhustandvård: Avdelning för tandvård på sjukhus.Medicinska bibliotekSjukhusförsäkring: En försäkring för täckande av kostnader för sjukhusvistelse.Nedläggning av hälso- och sjukvårdsinrättningar: Nedläggning av alla typer av hälso- och sjukvårdsinrättningar, inklusive sjukhus.Könsfördelning: Antalet individer av hankön och honkön i en given population. Fördelningen kan avse antalet män eller kvinnor eller andelen av de båda i gruppen. Populationen utgörs vanligtvis av patienter med en specifik sjukdom, men begreppet är inte begränsat till människor och inte till det medicinska området.Klinisk läkarpraxis: Praxis i diagnos och behandling, i synnerhet i förhållande till kostnaden för efterfrågade och erbjudna tjänster.Kina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).Indien: Republik i södra Asien, mellan Burma och Pakistan. Landets yta är 3 287 590 km2, och folkmängden är knappt 1,1 miljard invånare (juli 2005). Huvudstad är New Delhi.Hälso- och sjukvårdskostnader: De faktiska kostnaderna för hälso- och sjukvårdstjänsterna, inklusive kostnader för utredningar, behandlingar och läkemedel. Dessa får inte förväxlas med hälso- och sjukvårdsutgifter, som avser de belopp som betalas för tjänsterna, eller med sjukvårdsavgift, som är det fasta belopp som debiteras, oavsett kostnaderna.Ambulatory Care: Sjukvårdstjänst med bestämda mottagningstider, som regel dagtid. Efter besök på en öppenvårdsinrättning för diagnostik eller behandling får patienten gå hem.NederländernaResultats reproducerbarhet1800-talshistoria: Tiden från 1801 till 1900.Sjukhus, gruppraktik: Kliniker som drivs av en grupp sampraktiserande läkare.AT- och FV-block/ST-tjänst: Obligatoriska, kliniska utbildningsprogram i medicin och medicinska specialiteter för läkarstuderande.LondonDagvård: Vård av patienter på vårdinrättning under dagtid, enbart. Patienterna får tillbringa nätterna i hemmet.TaiwanHälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.Behandlingsfel: Fel eller misstag begångna av sjukvårdspersonal, vilka leder till men för patienten. Hit hör felaktig diagnos, medicineringsfel, felaktigt utförda operationer, andra behandlingsfel, fel i bruk av utrustning, eller feltolkning av laboratorieresultat. Behandlingsmisstag skall särskiljas från felbehandling, då de förra kan betraktas som olyckshändelser i arbetet, medan felbehandling är resultatet av försummelse, vårdslöshet, okunnighet eller brottslighet.Riskanpassning: Användningen av sjukdomsgradsmått, som ålder, för att beräkna den risk (i form av mätbar eller förutsägbar risk för förlust, skada eller död) en patient är utsatt för innan denne når hälso- och sjukvården. Denna anpassning tillåter jämförelser av utförande och kvalitet mellan organisationer, utövare och samhälle.Hälso- och sjukvårdsmissbruk: Patienters eller läkares överdrivna eller onödiga utnyttjande av sjukvårdstjänster.OddskvotKomorbiditet: Det förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med avseende på en första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara patientens funktionsförmåga, utan även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator för beräknad sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad.OutpatientsIran: Republik i mellanöstern, mellan Irak och Pakistan. Landets yta är 1 648 miljoner km2, och folkmängden uppgår till drygt 68 miljoner invånare (juli 2005). Huvudstad är Teheran.Socioekonomiska faktorerPatienttransporterVårdlagPennsylvaniaSkottlandAnslagsfördelning: Proportionell fördelning av gemensamma kostnader på olika kostnadsställen, i förhållande till förbrukning.Hälso- och sjukvårdstillgänglighet: Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.Sjukhus-patientrelationer: Förhållandet mellan sjukhuspersonal och patienter. Hit hör även program utformade för bättre bemötande av patienter och besökare och att ge en god bild av sjukhuset.Gratis sjukvård: Sjukvårdstjänster, för vilka ingen betalning erhålls, t ex pga välgörenhet eller betalningsoförmåga.Sjukhusens hjälpfunktioner: Stödservice inom sjukvården, som t ex laboratorie-, radiologi-, apotekstjänster och sjukgymnastik.Hjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.UndervisningTertiary HealthcareKliniska riktlinjer, principer: Riktlinjer eller principer för gällande eller planerade policyregler till stöd för hälsovårdspersonal när det gäller beslut om diagnostik, behandling eller andra kliniska förhållanden rörande patientvård. Riktlinjerna kan sammanställas av myndigheter, institutioner, yrkesförbund eller expertkommitteer. Riktlinjerna utgör grund för utvärdering av alla aspekter av hälso- och sjukvård.SaudiarabiaHospitals, High-VolumePrediktivt värde av testerHälso- och sjukvårdsresurser: Tillgången till arbetskraft, sjukvårdsinrättningar, budgetmedel, utrustning och material för tillhandahållande av erforderliga hälso- och sjukvårdstjänster.Intensivvård: Avancerad och starkt specialiserad vård åt medicin- eller operationspatienter, vars tillstånd är livshotande och kräver omfattande vårdinsatser och kontinuerlig övervakning. Intensivvård är oftast förlagd till specialutrustade sjukhusenheter.Kostnadsbesparingar: Minskning av kostnaderna i sin helhet för eller för delar av tillhandahållna varor eller tjänster.