Ungdomsbeteende: Varje iakttagbart handlingssätt hos en tonåring.Familjeterapi: En typ av gruppsykoterapi, omfattande samtidig behandling av två eller fler familjemedlemmar.Förälder-barnrelationerMissbruksrelaterade sjukdomar: Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.Ungdomspsykologi: Gren av psykologin som är inriktad på normalt och onormalt beteende hos tonåringar.Djurs beteende: Den iakttagbara reaktionen hos ett djur i någon situation.Feeding Behavior: Olika beteenden förknippade med ätande, som t ex sätt att äta, ätrytm och tidsintervall.Ungdomars utvecklingUngdomsmottagningar: Hälsovård avsedd för tonåringar.Hälsobeteende: Människors beteenden för att skydda eller främja sin hälsa. Exempelvis anses korrekt föda och tillräckligt med motion påverka hälsotillståndet. Livsstil är nära associerad med hälsobeteende, och faktorer som påverkar livsstil är socioekonomiska, utbildningsfaktorer och kulturella faktorer.Socialt beteendeSexuellt beteendeUngdomsmedicin: En gren av medicinen som är inriktad på diagnos och behandling av sjukdomar hos ungdomar.Beteende: Varje iakttagbar reaktion hos en person i någon situation.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Kollegial grupp: Grupp bestående av personer med ungefär samma yrkes- och intresseinriktningar, av ungefär samma ålder, rang eller sociala ställning.Barns beteende: Allt agerande hos barn mellan två och tolv år. För nyfödda och barn under två år används "spädbarns beteende".RisktagandeUngdomspsykiatri: Den medicinska vetenskap som sysslar med orsaken till, diagnos, förebyggande och behandling av mentala sjukdomar hos tonåringar.Ungdomars näringsfysiologi: Näring i tonåren.Sexuellt beteende hos djurUtforskande beteende: Behovet att undersöka en ny omgivning. Denna motivation kan inte tydligt skiljas från nyfikenhet.Beteendestörningar hos barn: Störningar som anses patologiska med hänsyn till ålders- och utvecklingsstadium, t ex uppförandestörningar och anaklitisk depression. Begreppet omfattar inte psykoneuroser, psykoser eller personlighetsstörningar med bestämda mönster.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Longitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.Beteendeterapi: Tillämpning av moderna teorier om lärande och betingning vid behandling av beteendestörningar.FöräldrarAggression: En sorts beteende som leder till självhävdelse. Det kan uppstå ur inneboende drivkrafter eller ur känsla av frustration och kan uttryckas i destruktivt och aggressivt uppförande, i fientlig och obstru ktiv förslagenhet, eller i ett sunt självexpressivt behov av att bemästra.Moderns beteende: För en moder typiska beteendemönster.FöräldraskapAge FactorsMotorisk aktivitet: Fysisk aktivitet hos människor eller djur som ett beteendefenomen.Könsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.TonårsgraviditetSkolorSocial miljöPersonliga relationerRiskfaktorerFörenta StaternaVänner: Personer som man känner, tycker om och litar på.PrevalensAlkoholkonsumtion: Beteende sammanhängande med alkoholkonsumtion, inklusive socialt drickande.Stereotypt beteendeSjälvdestruktivt beteendeStuderandeBrott: Handling som är straffbelagd enligt lag (brottsbalken), dvs som bryter mot den lag och ordning som staten fastställer. Genom sina olika rättsinstanser kan staten åtala lagbrytare och utdöma straff. Begreppet omfattar brottsliga handlingar oavsett om de leder till rättslig påföljd eller ej.Encyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.CriminalsStraffrätt: En del av den offentliga rätten som definierar brottsformer, reglerar gripande av, åtal och rättsprocesser mot misstänkta brottslingar, och reglerar straffpåföljd för dem som fällts för brott.Kriminalpsykologi: Den disciplin inom psykologin som är inriktad på undersökning av betydelsen av personlighetsfaktorer vid brottsligt beteende.Otillräknelighet: Ett juridiskt begrepp med innebörden att en anklagad inte kan göras ansvarig för ett brott, om han eller hon, vid tidpunkten för den brottsliga handlingen, pga psykisk sjukdom inte kunde anses förstå eller inse det orätta i handlingen.Sexuella övergrepp