Ungdomars utvecklingUngdomspsykologi: Gren av psykologin som är inriktad på normalt och onormalt beteende hos tonåringar.Ungdomsbeteende: Varje iakttagbart handlingssätt hos en tonåring.FöräldraskapUngdomsmottagningar: Hälsovård avsedd för tonåringar.SverigeFakultet: Vetenskapsområde vid högskola eller universitet, eller den lärargrupp (professorer och lektorer med högre akademisk examen) som ansvarar för området.Matematik: Vetenskap inriktad på problemlösning i abstrakt och allmängiltig form.ProgramevalueringTänkandeVeneriska tumörer hos djurKroppsrörelseBarns utveckling: Den kontinuerliga fysiologiska och mentala mognadsprocessen hos barn från födseln upp till tonåren. Hit hör normala reaktioner på och anpassning till situationer, men inte kroppstillväxt (="växt").TillväxtCentrala nervsystemet: Nervsystemets överordnade informationshanterande enheter, bestående av hjärnan, den förlängda märgen, ryggmärgen och hjärnhinnorna. Syn. CNS.Antropometri: Mätning av kroppens storlek, vikt mm hos människan och andra primater.Kroppslängd: Avståndet mellan fotsulan och hjässan i rakt stående kroppsställning.Kroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.Social förändringSocialt beteendeTonårsgraviditetFödelsetal: Antalet födslar i en given population under en viss tidsperiod, t ex per 1000 invånare under ett år. Syn. nativitet.Autism: Störning som börjar i tidig ålder. Kännetecknas av sjuklig benägenhet att dra sig undan från omvärlden, bli otillgänglig och opåverkbar. I sjukdomsbilden ingår bristande förmåga till kommunikation och socialt samspel.Personliga relationerChefsöverläkareInformation Seeking BehaviorInformationsteori: Tvärvetenskapligt forskningsområde för studier inom kommunikation och signal- och informationsöverföring. Informationsteorin berör inte direkt mening och innehåll, utan fysiska bärare av mening och innehåll. Det finns en betydande överlappning med kommunikationsteori och kybernetik.Förenta StaternaSmall BusinessAdministrativ personal: Personer som är ansvariga för policyutformning och kontroll av planerings- och verksamhetsgenomförande.Handel: Utbyte av varor eller tjänster, i stor skala, mellan olika länder eller mellan olika regioner eller befolkningsgrupper. Både byteshandel och affärsverksamhet ingår.United States National Aeronautics and Space AdministrationBöckerNational Health Insurance, United StatesBokurvalKombinationsterapi med cellgifter: Användning av två eller fler preparat samtidigt eller i följd vid cancerterapi. Medlen behöver inte administreras i samma form.BehandlingsresultatUndervisningSkolhälsovårdFysisk träning: Lektioner och övningar i den fysiska utvecklingen av kroppen, som t ex gymnastiklektioner i skolan. Hit räknas inte fysisk träning i behandlingssyfte, s k motionsterapi.StyrketräningNIHSkolorBevarande av naturresurser: Skydd, bevarande och förnuftig exploatering av de samlade naturtillgångarna.Environmental PolicySkogsbruk: Vetenskapen om odling och vård av skog.Förenta NationernaInternationellt samarbete: Samverkan mellan människor eller grupper av människor från olika länder i strävan efter ett gemensamt mål eller intresse.Lantbruk: Närings- och vetenskapsgren som omfattar odling av jorbruksprodukter och kreaturskötsel.Växthuseffekt: En följd av global uppvärmning och förhöjda världsmedeltemperaturer. De förväntade hälsoeffekterna av denna långsamt pågående klimatförändring är en ökning incidensen av luftvägssjukdomar, vattenburna och vektorburna sjukdomar.Social miljöUgglor