Undervisningssjukhus: Sjukhus som förutom patientvård även bedriver utbildning och forskning.UndervisningsmaterielLäkarutbildning, preklinisk: Den medicinska grundutbildningen för blivande läkare.Teaching RoundsLäkarutbildning: Utbildning i medicin i allmänhet.Datorstödd undervisning: Självinlärningsteknik, vanligtvis online, som bygger på att studenten aktivt utnyttjar datoriserat undervisningsmaterial.Fakultet, medicinsk: Avdelning för de medicinska ämnesområdena vid universitet eller högskola, eller den för utbildningen ansvariga personalgruppen.Fysiologi: Läran om levande organismers och deras delars funktioner, och de fysiska och kemiska faktorer som är en del av dessa.Medicinstuderande: Studenter vid medicinsk högskola eller i ett utbildningsprogram inom medicin.Kunskapsprov: Bedömning av utbildnings- och kunskapsnivå. Begreppet omfattar alla aspekter av testning och testutformning.Problembaserad inlärningAT- och FV-block/ST-tjänst: Obligatoriska, kliniska utbildningsprogram i medicin och medicinska specialiteter för läkarstuderande.Klinisk kompetens: Förmågan att på ett godtagbart sätt utföra de arbetsuppgifter som är direkt förknippade med patientvård.Undervisningsmodeller: Teoretiska modeller som anger metoder för lärande eller undervisning som en bas för attityd- eller beteendeförändringar. Dessa undervisningsinsatser tillämpas vanligen inom hälso- och patientundervisning, men är inte begränsade till patientvård.Medicinska högskolor: Utbildningsanstalter för personer som utbildar sig inom det medicinska fältet.Fakultet: Vetenskapsområde vid högskola eller universitet, eller den lärargrupp (professorer och lektorer med högre akademisk examen) som ansvarar för området.Specialistutbildning, läkare: Utbildningsprogram för läkare som söker specialistutbildning. De omfattar såväl formell specialisttjänstgöring som forskningsarbete inom klinisk medicin och medicinsk grundvetenskap. Utbildningen leder till specialistbehörighet och eventuellt till högre akademisk examen.Audiovisuella hjälpmedel: En typ av pedagogiska hjälpmedel.NigeriaKlinisk praktik: Praktisk tjänstgöring under läkarutbildningen på t ex klinisk avdelning, akutavdelning eller vårdcentral.Tandläkarutbildning: Utbildning inom odontologi i allmänhet.Anatomi: Läran om levande organismers byggnad.Doktorandutbildning: Vidareutbildning efter akademisk grundexamen vid institution som har forskarutbildningsprogram som leder till specialkompetens eller högre akademisk examen.Biologi: En biologisk vetenskapsgren som omfattar djurens, växternas och mikroorganismernas ursprung, struktur, utveckling, växt, funktion, genetik och fortplantning.Inlärning: Förhållandevis permanent beteendeförändring som resultat av tidigare erfarenheter eller övning. Begreppet omfattar förvärvande av kunskap.Praktik under handledningMedicinsk sjukhuspersonal: Personal med medicinsk yrkesutbildning, kvalificerad att ta hand om sjukhuspatienter.ProgramevalueringPersonalutvecklingFakultet, odontologisk: Avdelning för tandläkarutbildning vid universitet eller högskola, eller den personal med högre akademisk utbildning som ansvarar för avdelningen.Invärtesmedicin: En medicinsk specialitet med inriktning på diagnos och behandling av de inre organsystemen hos vuxna.Attityder hos hälsovårdspersonal: Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.YrkeskompetensEnkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Vårdutbildning: Omvårdnads- och sjuksköterskeutbildning i allmänhet.Distansutbildning: Utbildning på avstånd med hjälp av olika kommunikationsmedel (telefon, radio, tv, datakommunikation osv) och med få personliga kontakter mellan studenter och lärare.RadiologiUniversitetssjukhus: Sjukhus, knutna till ett universitet, för utbildning av läkare och forskare och för klinisk forskning.Vidareutbildning, läkare: Utbildningsprogram avsedda att ge läkare kännedom om den senaste utvecklingen inom deras fält.Farmaceutisk utbildning: Utbildning i framställning, hantering och rätt användning av läkemedel inom medicinen.StödundervisningOmvårdnadsfakultet: Avdelning för vårdvetenskaper vid universitet eller högskola, eller den för utbildningen ansvariga personalgruppen.TandläkarstuderandeUtbildningsteknik: Systematisk kartläggning, utveckling, organisering och utnyttjande av utbildningsresurser och administrering av dessa processer. Begreppet används ofta i en mer inskränkt betydelse, avseende apparatorienterad pedagogik eller tekniska hjälpmedel i undervisningen.Medicinsk etik: Den moralfilosofi som är vägledande för vilket handlande som är rätt eller fel inom sjukvård och medicinsk forskning, och hur sjukvårdspersonal bör förhålla sig till patienter, deras anhöriga och kollegor. Olika "grenar" av den medicinska etiken är t ex klinisk etik och vårdetik. Termen används ibland som liktydig med läkaretik.Farmakologi, klinisk: Den gren av farmakologin som är speciellt inriktad på läkemedelseffekter och -tolerans hos människor.Multimedier: Material, i stor utsträckning datortillämpningar, som kan utgöras av en blandning av text, ljud, grafik, animeringar och videosekvenser.Generalisering (Psykologi): Fenomenet att en organism reagerar på alla situationer som liknar en som den betingats under.Feedback: Begrepp som används inom såväl reglerteknik som biologi, beteende- och kommunikationsvetenskap och som innebär att information om händelser eller beteende i ett system återförs till systemets styrande funktion och därmed reglerar den fortsatta aktiviteten i systemet.TandläkarhögskolorMentorer: Erfarna yrkesutövare som ger vägledning och stöd åt andra som önskar förkovra sig i sin yrkesroll eller utvecklas i sin karriär.Histologi: Vävnadslära.Akutmedicin: En gren av medicinen som omfattar återupplivning, transport och vård från skadetillfället eller sjukdomsdebuten till sjukhus eller annan akutvårdsinrättning.Tandkirurgi: Den gren av den kliniska odontologin som är inriktad på återställande eller reparation av defekta tänder, som antingen skadats genom sjukdom eller olyckshändelse eller utvecklats onormalt, så att de får normal funktion, hälsa och estetisk utformning. Verksamheten omfattar såväl förebyggande, diagnostiska, biologiska, mekaniska och terapeutiska metoder och teknik som kunskaper om och tillämpning av material och instrument.MedicinhistoriaAllmänkirurgi: En medicinsk specialitet, där manuella eller operativa ingepp används för behandling av sjukdomar, skador eller missbildningar.UniversitetSimulering av patientrollRetrospektiva studierSamhällsmedicin: Medicinsk disciplin som sätter befolkningens hälsotillstånd i centrum och som på en tvärvetenskaplig bas studerar vårdåtgärder för förebyggande och behandling av sjukdom i samhället i stort.Veterinärutbildning: Veterinärmedicinsk utbildning i allmänhet.ProgramutvecklingFarmacistuderande: Studenter som utbildar sig till farmaceuter eller apotekare.Allmänmedicin: Medicinsk specialitet för tillhandahållande av kontinuerlig, allmän primärvård.Utbildning: Förvärv av kunskap genom formaliserade studier.Skolor, farmaceutisk utbildningVetenskapAnestesiologi: Läran om bedövningsmetoder. En medicinsk specialitet inriktad på narkos och andra bedövningsmetoder.StuderandeMannekängerKompetensbaserad utbildning: Utbildningsprogram avsedda att garantera att studenterna uppnår förutbestämda kompetensmål inom ett visst område eller en viss utbildning.DjursjukhusMedicinska institut: Medicinska utbildningskomplex bestående av medicinsk högskola, sjukhus, kliniker, bibliotek, administrativa funktioner osv.RollspelBiovetenskaper: Alla grenar av naturvetenskaperna som befattar sig med någon aspekt av livet eller livsprocesserna. Hit hör anatomi och fysiologi, biokemi och biofysik samt djurens, växternas och mikroorganismernas b iologi. Begreppet bör särskiljas från underavdelningen biologi, som specifikt sysslar med de levande organismernas ursprung och livsformer.Datainsamling: Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.Självinstruerande undervisning, principerStorbritannienEtiker: Experter i filosofisk eller teologisk etik, anlitade inom t ex klinisk verksamhet, forskning, politik eller annan verksamhet för rådgivning i etiska frågeställningar.Förenta StaternaProspektiva studierKommunikation: Utbyte av ideer, attityder eller åsikter mellan individer eller grupper.VideobandinspelningInternet: Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.Hjärtauskultation: Avlyssning av hjärtats ljud.Vårdplatskapacitet, 500 och överKanada: Världens till ytan tredje största land, med en yta av 9 958 319 km2. Landet utgör den nordligaste, och största, delen av Nordamerika, och består av tio provinser och tre territorier. Kanada är en federation inom det Brittiska Samväldet. Invånarantalet är ca 30 miljoner, och huvudstaden, belägen i provinsen Ontario, heter Ottawa.Moralisk utveckling: Den process genom vilken individer införlivar normer för rätt och felaktigt beteende.Interdisciplinary StudiesKlinisk medicin: Direkt, klinisk undersökning av patienten.Sjukhusläkare: Läkare som har sjukhusanställning och har medicinskt ansvar för sjukhusets patienter.Sjukhus, lokala: Sjukvårdsinrättningar med fasta lokaler, resurser och organiserad medicinsk personal som erbjuder fullt utbud av sjukvårdstjänster inom sitt upptagningsområde.Attityder: Benägenhet att ge uttryck åt ihållande, inlärda inställningar antingen för eller emot någon företeelse, person eller något föremål, inte utifrån vad de egentligen representerar, utan hur de upplevs.Humanism: Ett etiskt-filosofiskt synsätt som framhäver såväl mänskliga värden och varje individs egenvärde som omtanke om människans värdighet och frihet.Oral protetikRadiologiska informationssystemSkrivandePediatrikHälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.Pilotstudier1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.PatologiTänkandeGynekologi: En medicinsk specialitet, inriktad på de kvinnliga könsorganens fysiologi och sjukdomar, kvinnors endokrinologi och fortplantningsfysiologi.Läkare-patientrelationerEndodonti: En specialitet inom odontologin med inriktning på vård av tandpulpan och behandling av pulpahålan.Forskning: Kritisk och genomträngande undersökning, även experimentell, med syftet att ådagalägga och tolka nya fakta, att revidera tidigare vedertagna slutledningar, teorier eller lagar i ljuset av nya fakta, eller att i praktiken tillämpa sådana nya eller omprövade slutsatser.Grupprocesser: Förfaranden, genom vilka en grupp närmar sig, angriper och löser ett gemensamt problem.Vidareutbildning, tandläkare: Utbildningsprogram avsedda att ge tandläkare kunskaper om den senaste utvecklingen inom deras område.SjälvevalueringsprogramEtisk teori: En samling filosofiskt samhöriga idéer (som t ex utilitarianism), vars avsikt är att tillhandahålla allmänna normer för vägledning och värdering av moraliskt beteende.PsykiatriFackutbildning: Formell utbildning som erfordras för utövning av ett visst yrke.Vårdtid: Den tid en patient är inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning.CD-rom: "Compact disc - read-only memory". System för permanent optisk lagring av data på kompaktskivor. Skivspelaren ansluts till dator, och skivornas innehåll kan inte ändras eller skrivas över. CD-ROM-enhe ten är så gott som identisk med de CD-spelare som används för musikskivor och kan oftast också användas till att spela sådana skivor.LäkareLöner och förmånerEngland: En del av kungadömet Storbritannien. England gränsar i väster mot Wales och i norr mot Skottland, iövrigt mot vatten. Landets yta är 130 441 km2, och folkmängden uppgår till ca 50 miljoner invånare. Huvudstad är London.Medicinsk revision: Detaljerad expertgranskning och bedömning av utvalda kliniska fall för utvärdering av vårdens kvalitet.LondonOnline-systemTvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Evidensbaserad medicin: Systematiskt sökande, utvärdering och utnyttjande av moderna forskningsresultat som underlag för beslut i den kliniska verksamheten. Den bevisbaserade sjukvården följer fyra steg: en klinisk, patientrelaterd frågeställning, sökande efter relevant, kliniskt inriktad litteratur, kritisk värdering av giltighet och nytta av dokumenterade resultat, och omsättande av dessa i klinisk praxis. Begreppet "bevisbaserad sjukvård" (evidence based medicine) myntades vid McMaster Medical School i Kanada på 1980-talet.Etisk analys: Bruk av systematiska, etiska undersökningsmetoder, så som kasuistik eller etisk teori, i arbeten om moraliska frågeställningar.CreativityLäroböcker, principerSjuksköterskeutbildning: I USA fyraårig högskoleutbildning i vårdämnen, i Sverige treårig, som ger behörighet att utöva sjuksköterskeyrket.Patologiska avdelningarReumatologiPersondatorer: Små datorer som utnyttjar LSI-mikroprocessorkretskort som CPU (centralprocessor) och halvledarminnen för kompakt och billig lagring av programinstruktioner och data. De är mindre och billigare än minidatorer och är ofta inbyggda i dedicerade system, där de optimerats för någon särskild tillämpning. Beteckningen mikroprocessor kan avse enbart centralprocessorn eller hela mikrodatorn.Ghana: Republik i Västafrika, gränsande till Togo i öster, Elfenbenskusten i väster, Burkina Faso i norr och havet (Guineagolfen) i söder. Landet hette tidigare Guldkusten. Landets yta är 239 460 km2 och folkmängden uppgår till ca 20,5 miljoner invånare (2003). Huvudstaden heter Accra.OrtopediSpecialistutbildning, farmaceuter: Vidareutbildningsprogram för farmaceuter som önskar erhålla specialistkompetens inom farmaci.SjukhuspersonalYrkesrelationer: Arbetssamverkan mellan två eller fler yrkesutövare.Tandvårdsetik: De yrkesprinciper eller den yrkeskodex som rör tandläkares rättigheter och skyldigheter, förhållandet till patienter och kollegor, samt tandläkarens åtgärder i vården och förhållande till patienters anhöriga.TidsfaktorerGeriatrik: Den gren av medicinen som berör äldre människors fysiologi och patologi, inklusive kliniska problem förknippade med åldrande och senilitet.HälsokontrollFarmakologi: Läran om läkemedels ursprung, natur, egenskaper och verkningsmekanismer, samt deras effekter på levande organismer.Tertiary Care CentersSjukhusavdelningar: De större administrativa enheter ett sjukhus är indelat i.Användare-datorgränssnittOntarioKollegial grupp: Grupp bestående av personer med ungefär samma yrkes- och intresseinriktningar, av ungefär samma ålder, rang eller sociala ställning.Utmärkelser och priserVidareutbildning: Utbildningsprogram avsedda att ge kunskap om den senaste utvecklingen inom ett yrkes- eller ämnesområde.Ackreditering: Certifiering enligt standard fastställd av oberoende organisationer. Kan sökas på frivillig bas av institutioner, företag, program, serviceinrättningar osv.Film: Konsten, tekniken eller den affärsmässiga aspekten förknippad med produktion av film i underhållnings-, propaganda- eller undervisningssyfte.ProblemlösningObstetrikSjuksköterskestuderandeSamarbetsbeteende: Samverkan mellan två eller flera personer eller organisationer för ett gemensamt mål, som är till fördel för alla parter.Filosofi: Läran om kunskap och grundläggande, allmänvetenskapliga värderingar och principer.Medicineringsfel: Misstag vid förskrivning eller dosering av läkemedel, så att patienten får fel medicin eller fel dos av det ordinerade läkemedlet.StudiebidragPersonalbemanning och schemaläggningPatientinformation, principerTandvårdskliniker: Inrättningar eller mottagningar för patienter i behov av tandvård.YrkesvalSjukhuspatienter: Patienter som lagts in på sjukhus eller annan vårdinrättning för observation, vård, diagnos eller behandling.Vårdutbildning, forskningAkutmottagning: Sjukhusavdelning med ansvar för akut medicinsk och kirurgisk patientvård.ParodontologiHeltäckande tandvård: Tandvårdsprogram omfattande allt från diagnos och behandling till uppföljning och rehabilitering.Embryologi: Läran om organismers utveckling under livets embryo- och fosterstadium.Autism: Störning som börjar i tidig ålder. Kännetecknas av sjuklig benägenhet att dra sig undan från omvärlden, bli otillgänglig och opåverkbar. I sjukdomsbilden ingår bristande förmåga till kommunikation och socialt samspel.Tätortssjukhus: Sjukhus belägna i tätbefolkade områden.Stipendier: Bidrag eller anslag till enskilda personer från fonder eller stiftelser som ekonomiskt stöd för studier och forskning.Indien: Republik i södra Asien, mellan Burma och Pakistan. Landets yta är 3 287 590 km2, och folkmängden är knappt 1,1 miljard invånare (juli 2005). Huvudstad är New Delhi.Outpatient Clinics, HospitalKollegial granskning: Granskningsprocess som utförs av en utvald kommitté sakkunniga för att bedöma andras förmåga att leva upp till den standard som deras specialitet kräver. Sådan granskning är bruklig i redaktionskommittéer för bedömning av artiklar och andra bidrag som lämnats in för publicering. ArbetsbelastningVårdpersonal på sjukhusPraktiktjänstgöring: Vidareutbildningsprogram som tillgodoser vissa yrkeskrav inom andra områden än medicin och odontologi, t ex farmakologi, näringslära, sjukvård osv.Medicin i litteraturenKarriärstege: System för förhöjd eller sänkt status inom ett yrke eller förflyttning mellan yrkesområden.Beteendeterapi: Tillämpning av moderna teorier om lärande och betingning vid behandling av beteendestörningar.Specialistutbildning, sjuksköterskor: Vidareutbildning för legitimerade sjuksköterskor med inriktning mot något speciellt vårdområde och eventuellt mot högre akademisk examen.VideoinspelningBioetiska angelägenheterEvidensbaserad tandvårdVideodiskinspelningUtvärderingsstudier, principer: Studier för mätning av effektiviteten hos en process, personal och utrustning, eller material om genomförandet av sådana studier. När det gäller läkemedel och medicinska hjälpmedel finns termerna kliniska prövningar och läkemedelsprövning.Hälsoupplysning: Upplysningsverksamhet som ökar medvetandet och på ett gynnsamt sätt påverkar attityder till och kunskaper om främjande av hälsa på såväl ett personligt som samhälleligt plan.Internutbildning: Utbildning av personal inom en arbetsplats eller organisation.Konsumenttillfredsställelse: Konsumenters tillfredsställelse eller missnöje med en levererad tjänst eller vara.UtbildningspsykologiSjukhus: Inrättningar med en organisation av medicinsk personal som ger patienter sjukvård.Brasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Förstärkning, socialLaboratorier: Lokaler, utrustade för undersökningsarbete.BarnodontologiDatoranvändarutbildning: Utbildning i datakunskap och användning av datorer.BehandlingsresultatKunskap: Den totala mängden sanningar och/eller fakta som samlats med tiden, summan av information, dess mängd och innehåll, i varje civilisation, tidsperiod eller land.SpecializationKlinisk läkarpraxis: Praxis i diagnos och behandling, i synnerhet i förhållande till kostnaden för efterfrågade och erbjudna tjänster.Bioetik: En gren inom tillämpad etik med inriktning på värderingsfrågor vid tillämpningar och utveckling inom biovetenskaperna.Feedback, Psychological: En stimulus- och svarsmekanism som fortlöpande kan styra beteende, kognition, uppfattnings- och prestationsförmåga.Medicin: Konsten i och vetenskapen om att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdom, samt främjande av hälsa.