Utvecklingsländer, dvs länder som är i en fas av utveckling mot ekonomisk tillväxt, ökad produktion, ökad konsumtion och inkomst per capita, genom bättre utnyttjande av naturens och människans resurser. Benämningen används för en stor grupp länder i Afrika, Asien och Latinamerika.
Benämning på världens högt industrialiserade och ekonomiskt utvecklade stater; motsatsen är utvecklingsland (u-land). Det finns ingen egentlig definition av begreppet i-land. Till gruppen i-länder räknas dock vanligtvis de stater vilkas tillverkningsindustri uppvisar hög produktivitet och som har hög nationalinkomst per invånare. Syn. industriländer. (Källa: Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=211335. Nationalencyklopedin 2002-04-24)
Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).
Ett begrepp för hälsotillståndet för världens människor i stort.
Samverkan mellan människor eller grupper av människor från olika länder i strävan efter ett gemensamt mål eller intresse.
Förhållanden som berör två eller fler länder.
World Health Organization (WHO) is the specialized agency of the United Nations responsible for global public health and safety, including setting international standards, providing guidance and technical support to countries, and promoting healthier living and equal access to healthcare for all people worldwide.
Den största av jordens kontinenter. Namnet anses härstamma antingen från assyriskans asu eller sanskrits usa, båda betecknande soluppgången.
Afrika är en kontinent söder om Medelhavet och väster om Asien. Det är den näst största kontinenten i världen, med en area på ungefär 30,3 millioner kvadratkilometer och en befolkning på över 1,2 miljarder människor. Afrika består av 54 oberoende stater och är känd för sin rika biologiska mångfald, kultur- och språkdiversitet samt sina historiskt betydelsefulla civilisationer.
Jämförelse av olika psykologiska, sociologiska eller kulturella faktorer i syfte att ådagalägga likheter eller skillnader mellan två eller flera olika kulturer eller samhällen.
I en enkel medicinsk definition, kan prevalens definieras som frekvensen eller andelen av en given population som har en viss sjukdom eller tillstånd vid ett specifikt tillfälle eller under en specificerad tidsperiod. Det kan handla om livstidsprevalens (alla som någonsin haft en viss sjukdom), punktprevalens (alla som har en viss sjukdom vid en given tidpunkt) eller periodprevalens (alla som har haft en viss sjukdom under en specificerad tidsperiod). Prevalensen ger oss därmed en uppfattning om hur vanligt ett visst tillstånd är inom en population.
Namnet avser det geografiska området "Latinamerika" när inget land inom området specificeras. Området omfattar vanligtvis Centralamerika, Sydamerika, Mexiko och den karibiska övärlden.
There is no universally accepted medical definition for "Eastern Europe." The World Health Organization (WHO) and the United Nations (UN) do not have specific definitions for geographical regions in Europe based on eastern and western divisions. These divisions are often based on historical and cultural lines, and their interpretation can vary.
De länder i sydvästra Asien och nordöstra Afrika som sträcker sig från Libyen i väster till Afganistan i öster.
En samarbetsorganisation som i slutet av 2002 bestod av 15 medlemsländer. Unionen, som bildades genom Maastrichtfördraget i februari 1992, började formellt fungera i november 1993. Grunden för dess tillkomst var tidigare lagd genom etablerandet på 1950-talet av samarbetsorganen Europeiska kol- och stålgemenskapen, EKSG, Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG, och Europeiska atomenergigemenskapen, Euratom. Dessa tre hörnstenar kompletterades på 1990-talet med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, GUSP, och samarbetet i polisiära och straffrättsliga frågor. Inom gemenskapen skall råda fri rörlighet för varor, tjänster och arbetskraft. Flera europeiska länder står på tur att inlämmas i gemenskapen. Mer information finns på http://www.riksdagen.se/eu/fakta/index.asp?rubrik1=faktaomEU. Syn. EU.
I enlighet med World Health Organization (WHO), är "Förenta nationerna" (FN) en global samarbetsorganisation som inkluderar 193 medlemsstater, vars syfte är att främja fred och säkerhet, social och ekonomisk utveckling, och mänskliga rättigheter och fundamentala friheter för alla folk världen över. I medicinsk kontext, kan FN ha en betydelsefull roll i att främja global hälsa genom att stödja och samordna internationella hälsoinitiativ, utveckla och implementera folkhälso policy och praxis, och att garantera jämlik tillgång till grundläggande vård för alla.
Alla delar av Afrika utom Nordafrika.
Beslut, oftast fattade av politiskt ansvariga, rörande de övergripande målen för dagens och framtida hälso- och sjukvårdssystem.
Republik i södra Asien, mellan Burma och Pakistan. Landets yta är 3 287 590 km2, och folkmängden är knappt 1,1 miljard invånare (juli 2005). Huvudstad är New Delhi.
Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.
Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.
Utflyttning från sitt hemland i syfte att bosätta sig i annat land.
"Socioeconomic factors refer to the conditions and circumstances related to a person's social and economic situation that can have an impact on their health outcomes, such as income, education level, employment status, housing quality, and access to healthcare services."
En medicinsk definition av 'riskfaktorer' är egenskaper, expositioner, eller behavor som ökar sannolikheten för att utveckla en viss sjukdom eller hälsoproblem. Riskfaktorer kan vara modifierbara, som rökning och brist på motion, eller icke-modifierbara, som genetiska faktorer eller ålder. Det är värt att notera att när en individ utsätts för en riskfaktor, innebär det inte automatiskt att personen kommer att utveckla sjukdomen, men risken blir högre än för den som saknar riskfaktorn.
'Scandinavia' is not a medical term, but a geographical and cultural designation for the region in northern Europe that includes the countries of Denmark, Norway, and Sweden. Sometimes also included are Finland, Iceland, and the Faroe Islands. It is not typically used in a medical context to describe diseases, treatments or healthcare systems.
Ett befolkningsstudie är en epidemiologisk undersökning som följer en stor grupp människor, ofta tusentals eller hundratusentals, under en längre period av tid för att undersöka samband och orsakssamband mellan olika faktorer och hälsotillstånd. Dessa studier kan vara observationella, där forskaren bara observerar och samlar in data om deltagarnas livsstil, miljö och hälsostatus, eller interventionella, där en viss behandling eller förändring av levnadsvanor jämförs mellan två grupper. Befolkningsstudier ger ofta värdefull information om sjukdomsförekomst, riskfaktorer och naturlig historia hos olika sjukdomar i en population.
En del av Asien som omfattar Borneo, Brunei, Burma, Indonesien, Kambodja, Laos, Malaysia, Mekongdalen, Filipinerna, Singapore, Thailand och Vietnam.
I en enskild medicinsk betydelse refererar "resor" till den process där specifika proteiner binder sig till och transporterar olika substanser, som syre, kolhydrater, lipider eller aminosyror, genom cellmembranet. Detta sker med hjälp av transportproteiner, såsom vesiklar, i ett cellulärt system. Resorna är en nödvändig del av cellens metabolism och homeostas.
Alla aspekter av tillhandahållande av sjukvård för en befolkningsgrupp.
Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.
Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.
En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.
Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.
Den minsta av världsdelarna och den enda som utgörs av ett enda land. Ytan är 7 682 230 km2, och folkmängden ca 18,5 miljoner. Landet är indelat i sex stater och två territorier. Huvudstaden Canberra har ca 330 000 invånare.
I'm sorry for any confusion, but "Pakistan" is a country and does not have a medical definition. If you have any questions related to medicine or health, I would be happy to try and help answer those for you!
"Stillahavets öar" är ett samlingsbegrepp för de öar som ligger i Stilla havet, den största oceanen i världen. Det kan inkludera ögrupper såsom Hawaii i centrala Stilla havet, Japan och Filippinerna i norra Stilla havet, samt Nya Zeeland och övriga Oceanien i södra Stilla havet. Dessa öar skiljs åt av stora oceanavstretningar och har ofta en unik flora, fauna och kultur.
I en medicinsk kontext, kan "Förenta Staterna" (United States) ofta referera till den största och mest inflytelserika nationen inom områden som medicinsk forskning, utbildning och vård. Detta inkluderar:
En generell benämning på Nordamerika, Centralamerika och Sydamerika.
I en medicinsk kontext kan Sydamerika referera till den del av kontinenten Amerika som ligger söder om den fiktiva linjen mellan Panamatunneln och Karibiska sjön, och inkluderar 12 länder: Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay och Venezuela, samt de franska utomeuropeiska departementen Franska Guyana.
Intäkter, förtjänster eller ersättningar till följd av affärsverksamhet, arbete eller investerat kapital.
Världens till ytan tredje största land, med en yta av 9 958 319 km2. Landet utgör den nordligaste, och största, delen av Nordamerika, och består av tio provinser och tre territorier. Kanada är en federation inom det Brittiska Samväldet. Invånarantalet är ca 30 miljoner, och huvudstaden, belägen i provinsen Ontario, heter Ottawa.
Det geografiska område av Afrika som omfattar Algeriet, Egypten, Libien, Marocko och Tunisien. Också Saharas öknar och oaser räknas hit.
Ekonomi som vetenskap, dvs läran om nyttjande, fördelning och förbrukning av tjänster och produkter.
Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.
Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.
Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.
Det spektrum av HIV-infektioner som sträcker sig från asymtomatiska seropositiva tillstånd över AIDS-relaterade komplex (ARC) till AIDS.
Internationella sammanslutningar som tillhandahåller hälsorelaterade eller andra kooperativa tjänster.
Socio-ekonomiskt tillstånd där levnadsstandarden för en individ, familj eller samhällsgrupp är under den för samhället gällande standardnormen. Den står ofta i förhållande till en viss inkomstnivå.
Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.
"Smittskydd" kan definieras som "förebyggande åtgärder och strategier för att minska spridningen av smitta och infektionssjukdomar inom en population, inklusive vaccination, hygien, isolering, karantän, screenning och surveillance.
Handlingsplaner för genomförande av immuniseringsåtgärder i syfte att förhindra olika smittsamma sjukdomar. Programmen kan avse en rad olika målgrupper: skolor, sjukhus, folkhälsoinrättningar, frivilligorganisationer inom hälsovård osv. De kan genomföras inom breda befolkningsgrupper eller på viss administrativ nivå: kommunal, landstings-, nationell eller internationell.
Representationen av olika åldersgrupper i en given population. Fördelningen kan hänföra sig antingen till antal personer eller till gruppens relativa storlek.
Befolkning på landsbygden.
Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.
Socialpolitik (social policy) refererar till det systematiska sättet på vilket ett samhälle, vanligtvis genom sin regering, hanterar och styr de sociala frågorna och problem som rör befolkningens välfärd och livsvillkor. Detta inkluderar politik och åtgärder relaterade till social trygghet, hälsa, utbildning, arbetsliv, ojämlikheter, fattigdomsbekämpning och diskriminering. Socialpolitiken strävar efter att skapa ett mer rättvist, jämlikt och inkluderande samhälle genom att stödja de mest behövande och sårbara medborgarna i samhället.
Ett Nationellt Hälso- och Sjukvårdprogram definieras som en sammanfattad strategisk plan, utformad på nationell nivå, som etablerar prioriterade mål, initiativ och resurser för att förbättra folkhälsan, förebygga sjukdomar, främja tillgänglighet, kvalitet och effektivitet i sjukvården samt minska hälsoekonomiska obalanser, med fokus på att möta de specifika behoven och utmaningarna hos landets befolkning.
"Storbritannien (officiellt: Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland) är en suverän stat belägen i nordvästra Europa, bestående av fyra konstitutionella monarkier: England, Skottland, Wales och Nordirland."
Gross Domestic Product (GDP) is a measure of a country's economic activity, representing the total value of all goods and services produced over a specific time period within a country's borders. It serves as a comprehensive scorecard of the nation's overall economic health.
I'm sorry for any confusion, but "Thailand" is a country in Southeast Asia and does not have a medical definition. If you have any questions related to health or medicine, I would be happy to try to help answer those!
Republik i Mellanamerika, gränsande till USA i norr och Guatemala och Belize i söder. Landets yta är 1 972 550 km2, och folkmängden uppgår till 110 miljoner invånare. Huvudstad är Mexico.
I can' provided a medical definition for 'Spain' as it is a country and not a medical term. However, I can tell you that Spain is a sovereign state and a member of the European Union located in southwestern Europe. It is the fourth-largest country in Europe and the second-largest in the European Union, with an area of 505,990 km2 (195,360 sq mi). The population of Spain is approximately 47 million people. The capital and largest city is Madrid. Spain is known for its rich history, diverse culture, and beautiful landscapes, including beaches, mountains, and deserts.
Geografi är läran och vetenskapen om jorden och dess liv, och beskriver i synnerhet land, hav, luft och växt- och djurlivets utbredning, inkl. människans liv och verksamhet, samt det inbördes förhållandet mellan alla dessa naturformer och -fenomen.
Medelhavet, medelhavsöarna och de till Medelhavet gränsande länderna.
Området beläget mellan kontinentala Nord- och Sydamerika och Atlanten, och omfattande Karibiska havet, de Västindiska öarna och angränsande kustområden i södra Mexiko, Centralamerika, Colombia och Ven ezuela.
Polio, eller poliomyelitis, är en infektionssjukdom orsakad av polioviruset. Sjukdomen kan vara asymptomatisk eller leda till milda symptom som feber, illamående och muskelvärk. I vissa fall kan viruset angripa nervsystemet och orsaka svårare skador, inklusive lamsningar och andningssvårigheter. Poliovaccinering är tillgänglig och effektiv för att förebygga sjukdomen.
Det landområde som utgör förbindelsen mellan Nord- och Sydamerika, geografiskt begränsat till området mellan sydöstra Mexiko och nordvästra Colombia. Ibland avses med Centralamerika en politisk enhet, bestående av Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala och Nicaragua.
I en enstaka mening kan "politik" inom medicin definieras som de principer, planer och prioriteringar som styrs av etiska, sociala och ekonomiska överväganden, vilka påverkar hälso- och sjukvården på olika nivåer, från individuell patientvård till nationell policy. Politiken inom medicin handlar om att ta beslut som rör resursfördelning, lagstiftning, reglering och standardisering av vården för att förbättra populationens hälsa och skydda individers rättigheter.
Personliga kostnader för akut eller kronisk sjukdom. Kostnaden för den enskilde patienten kan vara av ekonomisk, social eller psykologisk natur, eller personlig förlust - för patienten själv, för familjen eller den närmaste omgivningen. Kostnaden för sjukdomen kan återspeglas i frånvaro, nedsatt prestationsförmåga, behandlingsutfall, sinnesfrid, livskvalitet osv. Sjukdomskostnader skiljer sig från sjukvårdskostnader, som avser samhällets kostnader för att ge vård till en patient.
"Age Factors" refer to the influences that an individual's age has on their health, disease susceptibility, and response to medical treatment. These factors can include physical changes associated with aging, such as decreased organ function and increased vulnerability to certain diseases, as well as psychosocial changes, such as cognitive decline or social isolation. Age-related factors are important considerations in the prevention, diagnosis, and management of medical conditions, as they can significantly impact treatment outcomes and overall quality of life.
I can’t give a medical definition for ‘Nigeria’ as it is a country and not a medical term. However, I can provide information about Nigeria in the context of healthcare and global health.
Alla organiserade finansieringssätt.
De belopp som betalas av enskilda, grupper, länder eller privata eller offentliga organisationer för hälso- och sjukvård i stort eller delar därav. Dessa belopp kan motsvara eller icke motsvara de faktiska kostnaderna ("hälso- och sjukvårdskostnader"), och kan eller kan inte vara delade mellan patienter, försäkringsbolag och/eller arbetsgivare.
Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) definieras "utvandrare" som personer som permanent lämnar sitt hemland för att bosätta sig i ett annat, medan "invandrare" är personer som flyttar till ett nytt land med avsikt att stanna där permanent.
Sri Lanka är inte en medicinsk term eller begrepp. Det är ett självständigt land beläget i Indiska oceanen, sydöst om Indien. Sri Lanka är känt för sin unika biodiversitet och rika kulturarv.
Antalet individer av hankön och honkön i en given population. Fördelningen kan avse antalet män eller kvinnor eller andelen av de båda i gruppen. Populationen utgörs vanligtvis av patienter med en specifik sjukdom, men begreppet är inte begränsat till människor och inte till det medicinska området.
Republik i Västafrika, gränsande till Togo i öster, Elfenbenskusten i väster, Burkina Faso i norr och havet (Guineagolfen) i söder. Landet hette tidigare Guldkusten. Landets yta är 239 460 km2 och folkmängden uppgår till ca 20,5 miljoner invånare (2003). Huvudstaden heter Accra.
Republik i Västeuropa, gränsande till Atlanten, Engelska kanalen, Medelhavet, Belgien, Tyskland, Italien, Spanien, Schweiz, Luxemburg, Andorra och Monaco. Landets yta är 545 630 km2, och folkmängden uppgår till drygt 60 miljoner invånare (2003). Huvudstad är Paris.
Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).
I medicinsk kontext, kan "privat sektor" definieras som den del av hälso- och sjukvården som ägs, driven och finansierad privat, istället för offentligt genom regeringen. Detta inkluderar läkarpraktiker, privata sjukhus, medicinska teknikföretag och försäkringsbolag som erbjuder medicinsk försäkring. I den privata sektorn kan patienter välja att betala för tjänster själva eller använda privatförsäkring, istället för att använda offentliga resurser som finansieras genom skatter.
En protozosjukdom som hos människor orsakas av fyra arter av släktet Plasmodium, nämligen Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale och P. malariae, och som sprids genom stick av infekterade honmyggor av släktet Anopheles. Malaria förekommer endemiskt i delar av Asien, Afrika, Central- och Sydamerika, Oceanien och vissa karibbiska öar. Sjukdomen kännetecknas av extrem trötthet i förening med anfall av hög feber, svettningar, frosskakningar och anemi. Hos djur orsakas malaria av andra plasmodiearter.
Sovjetunionen, officielt kendt som Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker (USSR), var en socialistisk stat der eksisterede fra 1922 til 1991 og bestod af 15 republikker. Det var den første socialistiske stat i verden, der opstod efter Oktoberrevolutionen i 1917, som blev ledet af bolsjevikpartiet under Vladimir Lenin.
I en medicinsk kontext kan "Nordamerika" referera till den regionen där vissa länder, institutioner och resurser som är involverade i hälsa, sjukvård och medicinsk forskning finns. Detta inkluderar USA och Kanada, som båda har avancerade sjukvårdsystem och aktiva roller inom global hälsa och medicinsk forskning.
I medicinsk kontext, refererar "Peru" till ett sjukdomstillstånd som kännetecknas av att en person upplever en plötslig och oförklarlig förändring i sin syn, med synfältet reducerat till något liknande ett tunn tunnelrör (tunnelvision). Detta kan vara ett tecken på olika sjukdomar eller tillstånd, såsom optisk neurit (inflammation av optiska nerven) eller hjärnblödning. Peru är en akut medicinsk situation som kräver omedelbar utvärdering och behandling för att undvika permanent skada på synen.
Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.
Republik i södra Sydamerika, till ytan (2.767.000 km2) det näst största landet på kontinenten. Folkmängden uppgår till 35 miljoner, varav ca 12 miljoner bor i huvudstaden Buenos Aires. Officiellt språ k är spanska.
I'm sorry for any confusion, but "Ryssland" is the Swedish name for the country "Russia." There is no commonly used medical term or definition for a specific country like Russia. If you have any questions about a particular medical condition or concept that may be related to Russia or its healthcare system, I would be happy to try and help with that!
Företrädesordning för verksamhetsområden och funktioner vid hälso- och sjukvårdsplanering.
New Zealand is a country in the southwestern Pacific Ocean, known for its stunning landscapes ranging from mountains and beaches to forests and lakes. It has no official medical definition, but it is worth noting that it has a high-quality healthcare system, with universal coverage provided by a mix of public and private services. The country is also known for its significant contributions to medical research, particularly in the fields of cancer treatment and immunology.
Republik i södra Europa, geografiskt i form av en halvö i Medelhavet. Ytan är 301 230 km2, och folkmängden uppgår till drygt 58 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Rom.
Republik i Mellaneuropa. Ytan är 356 733 km2 (efter 1990), och folkmängden uppgår till 82,6 miljoner invånare (2003). Huvudstad är sedan 1991 Berlin.
Metod för att mäta en prestation eller procedur med en fastställd standard för god praxis.
I am not aware of a medical term or condition called "Vietnam." The term "Vietnam" usually refers to a country in Southeast Asia, and it may also refer to the Vietnam War, which was a significant conflict that took place in the mid-20th century. If you have any further context or information about what you are looking for, I would be happy to try to help you with a more specific answer.
Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.
Stat i Mellanöstern, belägen mellan Medelhavet, Egypten och Libanon. Ytan är 20 770 km2, och folkmängden uppgår till knappt 6,3 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Jerusalem.
"Tidsfaktorer" refererar inom medicinen till de aspekter av tiden som kan spela in på en persons hälsa, sjukdomsutveckling eller svar på behandling. Detta kan omfatta sådant som tidpunkt för exponering för en skada eller en infektion, tid som har gått sedan symtom uppstod, eller den tid det tar för en behandling att verka. Tidsfaktorer kan vara av avgörande betydelse för att ställa diagnoser, planera behandlingar och förutse prognoser.
'Ekonomiskt stöd' inom medicinsk kontext refererar till finansiella hjälpmedel som ges till en patient eller en familj för att möjliggöra behandling, rehabilitering, livsuppehållande omsorg eller andra medicinska tjänster när de inte har tillräckliga ekonomiska resurser själva.
Tillgången till arbetskraft, sjukvårdsinrättningar, budgetmedel, utrustning och material för tillhandahållande av erforderliga hälso- och sjukvårdstjänster.
Utbyte av varor eller tjänster, i stor skala, mellan olika länder eller mellan olika regioner eller befolkningsgrupper. Både byteshandel och affärsverksamhet ingår.
Antalet dödsfall bland barn mellan ett och tolv år gamla i en given population.
Rökning är inhalering och exhalering av rök från bränd tobacco, vanligtvis genom cigaretter, cigarrer eller pipor.
Den statistiska beskrivningen av en population med avseende på fördelning, sammansättning och struktur.
Tuberkulose (TB) är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium tuberculosis. Den vanligaste formen av sjukdomen drabbar lungorna, men den kan även spridas till andra delar av kroppen. Symptomen på TB inkluderar hosta som varar länge, feber, viktminskning och trötthet. Sjukdomen överförs vanligtvis via luften när en smittad person nyser eller hostar ut bakterierna. Behandlingen för TB består av en kombination av antibiotika som vanligtvis varar i sex till nio månader.
Republik i Asien, nordost om Indien. Ytan är 147 600 km2, och folkmängden uppgår till ca 125 miljoner. Huvudstaden Dhaka har mer än 6 miljoner invånare. Officiellt språk är bengali, och officiell reli gion är islam.
'Disease Eradication' refererar till fullständig utrotning av en specifik sjukdom globalt, så att den inte längre förekommer någonstans i världen. Det innebär att sjukdomen inte längre orsakar några fall av symptomatiska infektioner, och att den inte längre cirkulerar bland människor eller djur, oavsett om det finns en effektiv vaccin eller behandling eller inte. Detta uppnås genom intensiva och världsomfattande prevention- och kontrollprogram som är inriktade på att eliminera sjukdomen från alla länder och populationer. Ett exempel på en eradicerad sjukdom är smittkoppor, som utrotades globalt år 1980 tack vare ett framgångsrikt vaccinationsprogram.
'Policy-uppsläggning' refererar till processen att etablera, planera och implementera policybeslut inom ett hälso- eller sjukvårdsystem, med målet att förbättra patientvård, effektivisera resurser och stärka kommande beslutsfattande.
Tidigare (1918-1991) en statsbildning på Balkanhalvön bestående av delstaterna Serbien, Kroatien, Slovenien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro och Makedonien. 1992-2003 namn på en förbundsrepublik bestående av Serbien och Montenergro. Sedan februari 2003 ingår dessa två i en stat, Serbien och Montenergro. Landets yta är 102 173 km2, och folkmängden uppgår till 10,7 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Belgrad.
Det geografiska område av Afrika som omfattar Benin, Burkina Faso, Elfenbenskusten, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritanien, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone och Togo.
Dödlighet till följd av komplikationer under graviditet och förlossning i en given population.
I en medicinsk kontext kan "register" definieras som ett systematiskt sammanställt och ordnat register över viktig information, ofta relaterad till en specifik patient, forskningsstudie eller population. Exempel på medicinska register inkluderar:
Hälso- och sjukvårdspersonals tillgänglighet. Hit hör efterfrågan och rekrytering av såväl medicinsk som paramedicinsk personal, nuvarande och framtida personalstyrka och fördelning, arbetsuppgifter och nyttjande.
Tropisk medicin är ett medicinskt specialområde som fokuserar på prevention, diagnos och behandling av sjukdomar och hälsoförhållanden som är vanliga eller unika för de geografiska områdena nära ekvatorn, i huvudsak länder i Afrika, Asien och Amerika söder om USA. Dessa sjukdomar innefattar among annat malaria, schistosomiase, lepra, tuberkulos, filariasis, ebolafeber, denguefeber, chikungunya, zikavirusinfektion och andra tropiska febersjukdomar, samt parasitära och infektiösa tarminfektioner. Tropisk medicin innefattar även studiet av negativa hälsoeffekter av fattigdom, klimatförändringar och globalisering på människors hälsa i tropikerna.
Republik bestående av en ögrupp i sydkinesiska sjön, öster om Vietnam. Landytan är 298,170 km2, och folkmängden uppgår till drygt 84,5 miljoner invånare (juli 2002). Huvudstad är Manila.
"Biomedical research" refererar till vetenskaplig forskning som fokuserar på biologiska och medicinska aspekter av levande system, ofta med målet att förbättra människors hälsa genom att utveckla ett djupare förstånd för biologiska processer och sjukdomar. Denna typ av forskning kan involvera studier av cellulära och molekylära mekanismer, genetik, patofysiologi, farmakologi, och utveckling av nya terapeutiska strategier och tekniker. Biomedical research kan vara baserad på både grundläggande forskning (som undersöker de grundläggande principerna för biologiska processer) och translational research (som fokuserar på att översätta forskningsresultat till klinisk praktik).
Användning av statistiska metoder för analys av utveckling och trender i litteraturen.
Metod för jämförelse av kostnaden för ett program med den förväntade nyttan, i kronor räknad. Förhållandet nytta/kostnad utgör ett mått på den totala, förväntade avkastningen per enhet använda pengar. Vanligtvis utesluts sådana faktorer ur analysen som inte kan mätas i ekonomiska termer. Kostnadseffektivitet jämför olika sätt att uppnå specifika resultat.
Republik i mellanöstern, mellan Irak och Pakistan. Landets yta är 1 648 miljoner km2, och folkmängden uppgår till drygt 68 miljoner invånare (juli 2005). Huvudstad är Teheran.
'Sverige' är ett land i Nordeuropa, känt för sitt avancerade sjukvårdssystem, med höga standarder på vården och lika tillgång till vård oavsett bakgrund eller ekonomisk status.
Republik i Sydamerika, som i norr gränsar till Peru och i öster till Argentina och Bolivia. I väster har det långsträckta landet en 4200 km lång kust mot Stilla havet. Ytan är 757 000 km2, och folkmän gden uppgick 1998 till 14,8 miljoner invånare. Huvudstaden heter Santiago.
Utövande av regeringsmakten i det staliga styret.
I'm sorry for any confusion, but "Uruguay" is a country's name and not a medical term or concept. It is located in South America, known for its rich cultural history, diverse landscapes, and advanced healthcare system. The country is recognized for its progressive policies on issues such as marijuana legalization and same-sex marriage. However, it does not have a direct medicinal definition or meaning.
Republik i Sydamerika med en yta av drygt 1 miljon km2 och en folkmängd på 7,6 miljoner invånare. Huvudstaden heter La Paz och spanska är det officiella språket.
'Tätortsbefolkning' refererar inom svensk statistik till den totala antalet invånare boende inom en tätortsarea, vilket är en sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare och där avståndet mellan husen i genomsnitt inte överstiger 200 meter.
Dödsfall bland spädbarn i åldrarna 28 till 365 dagar i en given population (enligt National Center for Health Statistics, USA, definition). Perinatal mortalitet avser dödsfall mellan den 28 graviditetsveckan och den sjunde dagen efter födseln. Neonatal dödlighet avser dödsfall under de första 27 dagarna efter födseln.
I medicinsk kontext, refererar "Turkiet" till ett kirurgiskt ingrepp där en konstgjord del, oftast gjord av ett material som polytetrafluoretylen (PTFE), placeras under huden i halsen för att dölja en öronoperation eller en trakeostomi. Detta används också för att korrigera en deformitet eller för att skapa en ny öppning när någon inte har näsborrar.
I en mening kan 'offentlig sektor' definieras som den del av ekonomin som styrs och finansieras av offentliga institutioner, såsom stater, regioner och kommuner. Den omfattar ofta verksamheter som är ansvariga för att erbjuda offentliga tjänster och gemensamma godsorter till samhället, såsom utbildning, sjukvård, infrastruktur, social välfärd och offentlig säkerhet. Offentlig sektor kan också omfatta statligt ägda företag och andra affärsverksamheter som ägs och drivs av offentliga institutioner.
Kritisk och genomträngande undersökning, även experimentell, med syftet att ådagalägga och tolka nya fakta, att revidera tidigare vedertagna slutledningar, teorier eller lagar i ljuset av nya fakta, eller att i praktiken tillämpa sådana nya eller omprövade slutsatser.
En del av Asien som omfattar Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan.
Republik i Centralamerika, i norr gränsande mot Mexiko, i sydost mot Honduras och El Salvador, och i sydväst mot Stilla havet. Ytan är 108 890 km2, och folkmängden uppgår till drygt 13,9 miljoner invånare (juli 2003). Huvudstad är Guatemala.
I medicinsk kontext, refererar "Västvärlden" ofta till de industrialiserade länder som traditionellt ligger i Västra halvan av världskartan, inklusive Nordamerika (USA och Kanada) samt Europa, där de flesta länder har höginkomst och utvecklade hälso- och sjukvårdsystem. Dessa länder tenderar att ha liknande medicinska praktiker, tekniker och forskningsstandarder, och deras befolkningar delar ofta gemensamma hälsoproblem relaterade till industrialisering och höginkomst, såsom kroniska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och diabetes.
I'm sorry for any confusion, but "Nepal" is a country located in South Asia and not a medical term or concept. It is bordered by China to the north and India to the south, east, and west. The capital city of Nepal is Kathmandu. Is there something specific you would like to know about this country or another topic? I'm here to help! :)
Den ständiga närvaron av sjukdomar eller smittämnen inom ett givet geografiskt område eller en befolkningsgrupp. Hit kan hänföras även den normala prevalensen av en viss sjukdom i sådant område eller sådan grupp. Såväl holoendemiska som hyperendemiska sjukdomar räknas hit. En holoendemisk sjukdom kännetecknas av att det föreligger en hög infektionsprevalensnivå tidigt i livet och att den omfattar större delen av barnpopulationen, vilket leder till ett jämviktsförhållande, så att den vuxna befolkningen visar tecken på sjukdomen i mycket mindre omfattning än barngrupperna. I många områden är malaria en holoendeimsk sjukdom. En hyperendemisk sjukdom har en konstant hög incidens- och/eller prevalensnivå och är jämnt spridd inom hela befolkningsgruppen.
Personer med akademisk eller specialistutbildning från andra länder än det, i vilket de är verksamma. För läkare med utländsk examen finns särskilt uppslag.
Republik i Sydostasien, mellan Indiska oceanen och Stilla havet, omfattande mer än 17 000 öar, varav ca 6 000 bebodda. De största öarna är Java, Sumatra, Bali, Kalimantan, Sulawesi och Irian Jaya. Territorialytan är 1 919 440 km2, och folkmängden uppgår till knappt 242 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Jakarta.
Demografiska och epidemiologiska förändringar som skett under de senaste fem årtiondena i många utvecklingsländer och som kännetecknas av en betydande ökning av andelen medelålders och äldre personer och sjukdomsfrekvensen hos dessa. Förändringen i hälsostatus är resultatet av satsningar på förbättrad barn- och mödravård, vilka resulterat i lägre födelsetal, minskad mödradödlighet, förbättrade preventivtjänster, minskad barnadödlighet, samt den förväntade ökningen av livslängden som karakteriserar förändringen.
I'm sorry for any confusion, but "Somalia" is a country located in the Horn of Africa, not a medical term or condition. It is defined as an independent nation that gained its independence in 1960 and has a rich cultural heritage with a diverse population. The country has faced various political and social challenges throughout its history, including periods of conflict and instability, but it continues to be an important region in the African continent.
I'm sorry for any confusion, but "Tanzania" is a country in East Africa and not a medical term or concept. It is not appropriate to provide a medicinal definition for a geographical location.
"Retrospective studies" are observational research designs that involve analyzing existing data or medical records to draw conclusions about prior events or exposures and their associated health outcomes.
Geografisk hemvist för länderna i Mellanöstern samt länderna Bangladesh, Bhutan, Indien, Nepal, Pakistan och Sri Lanka.
Nordeuropeisk önation i norra Atlanten, till statsskicket republik. Landytan är 100 250 km2 och vattenytan 2 750 km2. Folkmängden uppgår till ca 296 700 invånare (juni 2005). Huvudstad är Reykjavik.
I den medicinska kontexten kan "Schweiz" referera till ett antigenpresenterande molekyler komplex (APC) som initialt identifierades i Schweiz. Detta komplex, även känt som den majora histokompatibilitetskomplexklasse I-relaterade protein komplexet (MHC klasse I-RP), består av en transmembranprotein med två domäner - ett extracellulärt peptidbindningsdomän och ett intracellulärt proteindomän. Detta komplex binder till och presenterar endogena peptider för CD8 + T-celler, vilket är en central del av den adaptiva immunresponsen.
I medicinsk kontext, "seasons" refererer ofte til sæsonelle variationer i forekomsten eller alvorligheden af bestemte sygdomme eller helbredsproblemer. For eksempel kan man have en højere forekomst af influenza og andre respiratoriske infektioner i vintermånederne, mens allergier ofte er værre om foråret og sommeren på grund af øget eksponering for pollen og andre allergener. Sæsonvariationer kan også ses i mental sundhed, hvor sæsoner med mindre dagslys (som i efteråret og vinteren) kan være forbundet med en øget risiko for depression og andre affektive lidelser.
Benämning på ett geografiskt område omfattande Ost- och Sydostasien, dvs Kina och Hong Kong, Japan, Korea, Macao, Mongoliet och Taiwan.
I am not aware of any medical condition or term specifically associated with the country name "Uganda." If you have any specific context or meaning in mind, please provide it so I can give a more accurate and helpful response.
Systematiskt sökande, utvärdering och utnyttjande av moderna forskningsresultat som underlag för beslut i den kliniska verksamheten. Den bevisbaserade sjukvården följer fyra steg: en klinisk, patientrelaterd frågeställning, sökande efter relevant, kliniskt inriktad litteratur, kritisk värdering av giltighet och nytta av dokumenterade resultat, och omsättande av dessa i klinisk praxis. Begreppet "bevisbaserad sjukvård" (evidence based medicine) myntades vid McMaster Medical School i Kanada på 1980-talet.
Stat i östra Afrika, gränsande till Röda havet, Djibouti och Somalia i öster, Eritrea i norr, Sudan i väster och Kenya i söder. Landets yta är 1,13 miljoner km2, och folkmängden uppgår till 65,8 miljoner invånare (2002). Huvudstad är Addis Abeba.
"Programmevaluering" kan definieras som en systematisk och oberoende bedömning av ett medicinskt program eller en interventions effektivitet, kvalitet och verksamhet med avseende på förväntade mål och resultat. Det inkluderar ofta en granskning av relevanta data, studier och andra bevis som kan hjälpa till att bedöma programmets effektivitet och efficiens, samt identifiering av möjliga områden för förbättring.
Republik i Centraleuropa, gränsande till
Det utbud av hälso- och sjukvårdstjänster som en samhällsgrupp eller ett samhälle kräver och som man kan eller vill betala för.
I medicinsk kontext, refererar "Polen" till ett icke-ljusnat, gräddvitt till gulaktigt ämne som består av ett mättat fettsyraestrar och cholesterol. Polen är en delkomponent i cellmembranet och hjälper till att ge membranet struktur och stabilitet. Det är också involverat i celldelning och signaltransduktion.
"Behandlingsresultat" refererer til den ændring eller effekt, en given behandling har på en patients sygdom, symptomer, funktion, kvalitet af liv eller overlevelse.
Tiden från 2001 till 2100.
"Utbildningsnivå" i medicinsk kontext refererar vanligtvis till den högsta formella utbildning som en individ har genomgått inom ett specifikt medicinskt fält, såsom en kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen. Detta koncept används ofta för att bedöma en persons kompetens och kunskapsnivå inom sitt område av expertis.
Stat i nordvästra Sydamerika, gränsande mot Stilla havet i väster, Karibiska havet i nordväst, Venezuela och Brasilien i nordost och öster, Peru och Ecuador i söder. Landets yta är 1,14 miljoner km2, och folkmängden uppgår till ca 38 miljoner invånare. Huvudstaden heter Bogota.
"Nederländerna" är ett land i Västra Europa, känt inom medicinen för sitt liberala drogpolitik och tillgängliga vård, samt sin framstående roll inom internationell hälsofrämjande och sjukvårdsforskning.
De faktiska kostnaderna för hälso- och sjukvårdstjänsterna, inklusive kostnader för utredningar, behandlingar och läkemedel. Dessa får inte förväxlas med hälso- och sjukvårdsutgifter, som avser de belopp som betalas för tjänsterna, eller med sjukvårdsavgift, som är det fasta belopp som debiteras, oavsett kostnaderna.
I medicinsk kontext kan 'social grupp' definieras som en samling av individer som delar gemensamma sociala egenskaper, normer och beteenden. Dessa grupper kan variera i storlek från små, intimt sammanbundna nätverk till större, mer diffusa samhällsgrupper. Socialgrupper kan ha en betydande inverkan på individens hälsa och välbefinnande, både positivt och negativt. Exempel på socialgrupper inkluderar familjer, vänskapsgrupper, etniska grupper, socioekonomiska klasser och olika subkulturer.
Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.
"Social justice" som medicinsk concept refererar till ett samhälle där hälsa och sjukvård är tillgängliga, rättvisfördelade och tillgängliga oavsett en persons ekonomiska status, etnicitet, kön eller sociala bakgrund. Det innebär att alla individer har rätt till lika tillgång till medicinsk vård och behandling, oavsett deras förmåga att betala för den. Social justice inom hälsa strävar efter att eliminera sociala orsaker till ohälsa och hälsoskillnader genom att främja jämlikhet, rättvisa och mänskliga rättigheter.
I medicinsk kontext, kan "gästarbetare" referera till en individ som arbetar temporärt inom ett sjukvårdsystem eller en hälsorganisation i ett land utanför sitt eget. Detta kan involvera läkare, sjuksköterskor, terapeuter eller andra medicinska yrkesgrupper som reser till ett annat land för att hjälpa till med att hantera arbetspressen, ge kompetens i en särskild area eller stödja katastrofhjälp och humanitärt bistånd. Deras anställning är vanligtvis begränsad i tiden och de följer normalt lagar och regler som gäller för arbetstillstånd, arbetsförhållanden och socialskydd i värdlandet.
Republik i Mellanöstern, gränsande mot Medelhavet i väster, Syrien i norr och öster, och Israel i söder. Landets yta är 10 400 km2, och folkmängden uppgår till 3,8 miljoner invånare (2006). Huvudstad är Beirut.
En mycket smittsam infektionssjukdom som orsakas av Morbillivirus och som är vanlig hos barn, men även hos icke-immuna av alla åldrar. Virus kommer in i andningsvägarna via droppsmitta och förökar sig i epitelcellerna, och sprider sig till hela systemet av mononukleära fagocyter.
Medical tourism refers to the practice of traveling to another country to receive medical, dental, or surgical care while also taking the opportunity to sightsee and explore the destination. This trend has emerged due to various factors such as lower costs, avoidance of long waiting lists, access to procedures not available in one's home country, and seeking high-quality care. However, it is essential to thoroughly research the quality and accreditation of healthcare facilities and practitioners before engaging in medical tourism to ensure safe and effective treatment.
"Molecular epidemiology" är ett område inom epidemiologi som studerar sambandet mellan biologiska och molekylära faktorer, såsom gener, proteiner eller andra molekyler, och sjukdomar eller hälsa i populationer. Det gör detta genom att använda sig av molekylärbiologiska metoder, till exempel genetisk analys, för att undersöka hur dessa faktorer påverkar individers risk att drabbas av en viss sjukdom eller reaktion på en viss exponering. Målet är att få ett djupare förståelse för de underliggande mekanismerna bakom sjukdomar och hälsa, vilket kan användas för att utveckla mer effektiva preventions- och behandlingsstrategier.
Republik i
Stat i Nordeuropa, gränsande till Sverige, Norge, Ryssland, Finska viken och
Statistiska mått på nyttjande och andra aspekter av utbudet av hälso- och sjukvårdstjänster, inklusive sjukhusvistelse och öppenvård.
Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.
En parlamentarisk, konstitutionell monarki i Sydostasien, belägen dels på halvön söder om Thailand, dels på norra delen av Borneo, gränsande till Indonesien i söder. Mellan dessa båda malaysiska landområden ligger den Sydkinesiska sjön. Landets yta är 329 750 km2, och folkmängden uppgår till 24,8 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Kuala Lumpur.
Kungarike i Västeuropa med en yta av 30 518 km2 och en folkmängd på drygt 10 miljoner invånare. Huvudstaden är Bryssel.
"Programutveckling" är ett samlingsbegrepp inom datavetenskap och IT som refererar till processen att skapa, designa, testa och underhålla datorprogram eller applikationer. Detta kan omfatta allt från skrivandet av kod till specificering av systemkrav och användargränssnitt. Programutveckling kan ske med hjälp av olika metoder, verktyg och programmeringsspråk beroende på ändamålet och kraven på det slutprodukt som ska skapas.
Användande av epidemiologiska, sociologiska, ekonomiska och andra analysmetoder i studier av hälso- och sjukvårdstjänster. Dessa studier omfattar vanligtvis förhållandena mellan behov, efterfrågan, försörjning, nyttjande och utfall på sjukvårdsområdet. Målet för forskningen är utvärdering, särskilt i fråga om struktur, processer, prestationer och utfall.
Republik i nordöstra Afrika. Landets yta är 1 miljon km2 (inkl. Sinaihalvön), och fölkmängden uppgår till 69,5 miljoner invånare (2001). Huvudstad är Kairo. Egypten genomkorsas i sydnordlig riktning av den stora floden Nilen.
En systematisk framställning av policyregler eller principer. Riktlinjer kan utarbetas av statliga myndigheter, institutioner, yrkessammanslutningar, styrelser, konsensusgrupper osv. Texterna kan vara löpande eller sammanfattande, men utgör oftast kortfattade, generella anvisningar om hur en viss verksamhet skall bedrivas, och inte om enskilda ställningstaganden eller beslut i särskilda kliniska situationer. För kliniska riktlinjer finns speciella termer.
"Riskbedömning är ett systematisk process för att utvärdera och analysera risker relaterade till hälsa eller sjukvård, inklusive sannolikheten för skadliga händelser och deras potentiella konsekvenser, med syfte att underlätta beslut om preventiva åtgärder och behandlingar."
"Statlig finansiering" refererer til den økonomiske støtte eller midler, som en regering stiller til rådighed for et bestemt formål, oftest relateret til offentlige tjenester, infrastrukturprojekter eller sociale ydelser. Denne finansiering kan tages fra skatter, gebyrer eller andre kilder af offentlige midler og distribueres til relevante enheder, organisationer eller programmer for at opnå de fastsatte mål.
Behovsbaserad planering av sjukvårdstjänster och -inrättningar.
Personer som söker sin tillflykt till en trygg eller säker plats, särskilt sådana som flyr till främmande land eller makt för att undgå fara eller förföljelse i sitt hemland pga ras, religion eller politiska åsikter.
Vaccination, även känt som immunisering, är ett preventivt sjukvårdsåtgärd som utförs genom att ge en individ ett preparat som innehåller en eller flera antigen från en patogen (en mikroorganism som orsakar sjukdom). Detta preparat stimulerar immunsystemet att producera en immunrespons, vilket leder till att immuniteten utvecklas mot den specifika patogenen. Denna immunitet ger skydd mot framtida infektioner med samma patogen och hjälper därmed att förhindra spridning av sjukdomar inom populationen. Vaccination är en av de mest effektiva metoderna för att kontrollera och eliminera infektiösa sjukdomar och har räddat miljoner liv världen över.
"Prospektiva studier" är en typ av forskningsdesign inom epidemiologi och klinisk forskning där data insamlas prospektivt, det vill säga före ett visst utfall eller händelse har inträffat. Detta innebär att forskaren följer en grupp individer under en längre tidsperiod och samlar information om dem över tid. Syftet är ofta att undersöka samband mellan olika riskfaktorer och sjukdomar, eller behandlingens effekter på hälsoutgångar. Prospektiva studier anses vanligen ge starkare evidens än retrospektiva studier, eftersom de är mindre känsliga för minnesförvrängning och andra systematiska felkällor.
Republik i södra Afrika, gränsande till Zambia i väster, Tanzania i nordost och Mozambique i öster, söder och sydväst. Landets yta är 118 480 km2, och folkmängden 13,6 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Lilongwe.
Absoluta, relativa eller differentierde kostnader som hänför sig till tjänster, institutioner, resurser osv, eller analys av sådana kostnader.
En medicinsk definition är en epidemi definierad som en plötslig och ofta explosionsartad ökning av en sjukdom hos en population över ett visst område under en given tidsperiod. För att kvalificera sig som en epidemi måste antalet fall av sjukdomen vara betydligt högre än vad som förväntas i den påverkade populationen under samma tidsperiod. Epidemier kan potentiellt utvecklas till pandemier om de sprider sig över stora geografiska områden och drabbar många olika populationer samtidigt.
Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.
'Urbanisering' kan definieras som den process där ett samhälle eller ett område gradvis blir mer urbaniserat, vilket innebär att det blir mer industrialiserat och befolkningstättare med en ökad andel invånare boende i städer. Denna process inkluderar ofta förändringar i sociala, ekonomiska och miljömässiga strukturer som följd av den ökade urbaniseringen. Det är värt att notera att urbanisering inte enbart handlar om att folk flyttar från landsbygd till städer, utan även innefattar förändringar i själva stadsstrukturen och hur den utformas.
Kampanjer för ökat hälsomedvetande och därmed förstärkt hälsostatus (fysiskt och psykosocialt) hos allmänheten, genom hälsoupplysning, förebyggande program och tillgång till vård.
"Sentinel Health Event-övervakning refererar till ett system för att aktivt övervaka sällsyna, allvarliga eller oväntade hälsa problem eller tillstånd, som kan vara tidiga tecken på en utbrott eller ett nydanande hälsoriskt fenomen. Genom att snabbt identifiera och undersöka dessa händelser kan folkhälsomyndigheter och andra beslutsfattare reagera effektivt, implementera kontrollåtgärder och förebygga vidare spridning av sjukdomar eller skador."
Republik i sydöstra Europa. Landets yta är 111 000 km2 och folkmängden knappt 9 miljoner invånare. Sofia är huvudstad, och bulgariska är officiellt språk.
Kampanjer organiserade i tidsinternvall för undersökning av stora folkgrupper i syfte att upptäcka sjukdom.
Den kommersiella företagsbransch som utvecklar och tillverkar kemiska produkter för diagnos och behandling av sjukdomar och funktionshinder eller -brister.
I medicinsk kontext, betegner "Australasia" oftest regionen som omfatter Australien, New Zealand, og naboøerne i Stillehavet, inklusive Papua Ny Guinea og øgruppen Salomonøerne. Disse lande og øer deler mange fælles sundhedsudfordringer og samarbejder om at forbedre sundhedsniveauet og udveksle viden inden for medicin og sundhedsfag.
Stat vid ekvatorn i nordvästra Sydamerika. Landet gränsar mot Stilla havet i väster och Colombia och Peru i norr, öster och söder. Ytan är 283 560 km2, inklusive Galapagosöarna, och folkmängden uppgår till ca 13,1 miljoner invånare (2001). Huvudstad är Quito.
Kungadöme i Sydostasien, gränsande till Thailand och Laos i norr och Vietnam i öster och söder. Ytan är 181 035 km2, och folkmängden uppgår till ca 11 miljoner invånare. Huvudstaden heter Phnom Penh.
Republik i ögruppen Stora Antillerna i Västindien. Haiti utgörs av den västra delen av ön Hispaniola. Ytan är 27 750 km2, och folkmängden uppgår till drygt 7,6 miljoner invånare (2004). Huvudstad är Port-au-Prince.
I medicinsk kontext, används termen "Niger" för att referera till ett sjukdomstillstånd som kallas Nigerhuvudet eller Nigerfeber, som orsakas av bakterien *Burkholderia pseudomallei*. Det är en sällsynt men allvarlig infektion som främst förekommer i tropiska och subtropiska områden, inklusive Sydostasien och norra Australien. Symptomen på Nigerhuvudet kan vara breda och inkluderar feber, hosta, trötthet, muskelvärk, hudutslag, diarré och neurologiska symptom som förvirring eller desorientering. Behandlingen består vanligtvis av intravenös antibiotikakur med ceftazidim eller meropenem följt av långtidstraktament med oral cotrimoxazol.
"Hälsotillstånd, glesbygd" refererar till den allmänna hälsan hos de som bor i områden med låg befolkningstäthet, ofta karaktäriserade av svårigheter att få tillgång till grundläggande sociala och medicinska tjänster, lägre ekonomisk status, åldrande befolkningsgrupp och sämre levnadsvillkor jämfört med de boende i tätbefolkade områden.
Konstitutionell monarki i nordvästra Afrika, gränsande till Medelhavet i norr, Atlanten i väster, Algeriet i öster och Västsahara i söder. Landets yta är 446 550 km2, och folkmängden uppgår till ca 33,7 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Rabat.
Republiken Angola ligger i sydvästra Afrika och gränsar till Kongo, Zambia och Namibia. Folkmängden uppgår till drygt 10,5 miljoner invånare, och landets yta är 1 246 700 km2. Huvudstaden heter Luanda . Det officiella språket är portugisiska.
I'm sorry for any confusion, but "Portugal" is a country and cannot be directly translated into a medical definition as it is not a medical term. However, if we are talking about the name "Portugal" being used in a medical context, it could refer to the "Portuguese Cockle Fish Poisoning." It is a type of foodborne illness caused by eating toxic cockles harvested from Portuguese coastal waters, particularly in the Algarve region. The poisoning is due to high levels of paralytic shellfish toxins produced by certain types of algae that the cockles consume. This is the closest medical definition I can think of for the term "Portugal."
Republik i
Organiserad hälsovård för blivande och nyblivna mödrar.
I en medicinsk kontext kan 'Organisationer' defineras som sammanslutningar eller grupperingar av personer, institutioner och resurser som är organiserade för att effektivt hantera hälsa och sjukvård. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, sjukvårdsinstitutioner som sjukhus, kliniker och läkarpraktiker, som arbetar tillsammans för att diagnostisera, behandla och förebygga sjukdomar och skador. Det inkluderar också offentliga hälsoorganisationer på lokal, regional och nationell nivå som är ansvariga för att övervaka, främja och skydda folkhälsan. Dessutom kan det omfatta forskningsinstitut, akademiska institutioner, ideella organisationer och patientorganisationer som alla bidrar till att förbättra hälsa och vård genom att dela kunskap, stödja utbildning och främja policyändringar