Bilar, lastbilar, bussar eller liknande motordrivna fordon.
Bruk av cykel som transportmedel. Hit hör dock inte användning av testcykel för t ex ergometri.
Utformning av omgivningen för att medge eller främja specifika beteende- eller verksamhetsmönster.
Flyg- eller helikopterambulans.
Utrymmen med begränsade öppningar för in- och utgång i kombination med ogynnsam, naturlig luftväxling, som t ex grottor, kylskåp, tunnlar, transportrör, avloppssystem, silos, tankar, tunnor, gruvor, djupa diken eller gropar, valv, manluckor, skorstenar osv.
Omsorg om djur i laboratorier och andra specifika miljöer, speciellt vad avser hälsa, föda och utrymmen. Regler och riktlinjer utfärdas av Jordbruksverket.
Inverkan av yttre och fysiologiska faktorer på bilförare och deras körförmåga. Hit räknas t ex trötthet, läkemedelspåverkan, sjukdom och fysiska handikapp.
Långsiktig detaljplanering av det fysiska samhällsbyggandet.
Farkost för transport i luften som hålls uppe antingen av sin egen lyftförmåga eller av luftdynamiskt tryck mot farkostens ytor.
Olyckor på gator, vägar, motorvägar, torg, cykelleder för allmän trafik, samt gång- eller ridbana invid dessa, som inbegriper förare, passagerare, fotgängare och fordon. Vägtrafikolyckor kan hänföras till bilar (personbilar, bussar och lastbilar), cyklar, motorcyklar och annan anordning på hjul, band eller medar för färd på marken.
Handverktyg som tandvårdspersonal använder i sitt kliniska arbete.
Fordon utrustade för transport av sjuka eller skadade i behov av akut vård.
Utformning av områden i eller utanför byggnader från vilka tillträde är möjligt.
Konstruktion, byggande och handhavande av luftfarkoster tyngre än luft.
Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.
Benägenhet hos kapillärkärl att spricka eller brista vid förhöjt tryck.
Fordon, oftast med fyra hjul, avsedda för persontransport och oftast drivna av en förbränningsmotor.
Naturliga källor för energiförsörjning.
Ett antiinflammatoriskt, smärtstillande medel.
Fysisk manipulation av djur eller människor i syfte att framkalla en beteendemässig eller psykologisk reaktion.
Sjukvårdstjänster speciellt avsedda, bemannade och utrustade för akut patientvård.
Handhavande, i vid bemärkelse, av husdjur.
Alla typer av kolvätetillgångar som kan användas till bränsle, som t ex olja, kol och naturgas.
Beskrivande anatomi baserad på tredimensionell avbildning av kroppen, dess organ och andra delar. Bilderna byggs upp av en rad datorproducerade tvärsnitt i tvärplanet, frontalplanet och sidoplanet.
Mekaniska upp- och nedgående transportanordningar för transport av gods eller personer.
Vetenskap och teknik, inriktade på anskaffning, avel, skötsel och vård, och urval av djur för biomedicinsk forskning.
Befolkning på landsbygden.
Praktisk tillämpning av fysikaliska, mekaniska och matematiska principer.
Delstat i USA, belägen i Mellanvästern, gränsande till Indiana och Ohio i norr och Tennessee i söder. Ytan är 105 000 km2, och folkmängden uppgår till ca 4,2 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Frankfort.
Fysisk aktivitet hos människor eller djur som ett beteendefenomen.
Alla medlemmar av släktet Capra, lättrörliga idisslare med ihåliga horn. De är nära besläktade med får.
Avgränsade, oftast tätbefolkade, geografiska områden, med viss juridisk och funktionell status.
Den hålighet i tanden som omges av dentin och innehåller tandpulpan. Den del av kaviteten som finns i kronan kallas pulpakammaren, den del som sträcker sig ned i roten kallas pulpakanalen eller rotkanalen.
Platser för slakt och styckning; slakterier.
Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.
Oförutsedda händelser av skadekaraktär relaterade till ens arbete.
Komplexa oljekolväten som huvudsakligen utgörs av destillat av råolja. Hit hör olika typer av eldningsoljor, som används för framställning av värmeenergi.
Lokalbedövningsmedel som blockerar signalöverföring i nervtrådar och vid nervslut. Medlet används för lokalbedövning av hud och slemhinnor.
En metod för vävnadspreparering, där vävnadsprovet fryses och därefter dehydreras vid låg temperatur i vakuum. Metoden används även för torkning av läkemedel och livsmedel.
Det yttre skyddshöljet på ägg.
CaSO4. Föreningen finns både i vattenfri form och i olika hydreringsstadier. Hemihydratet kallas bränd gips, och dihydratformen (CaSO4.2H2O) förekommer i naturen som mineralet gips. Gips används i byg gnadsmaterial, som torkmedel, som gjut- och formmaterial, och inom medicinen för hårda gipsförband och som konsistensgivare i tabletter.
Världens till ytan tredje största land, med en yta av 9 958 319 km2. Landet utgör den nordligaste, och största, delen av Nordamerika, och består av tio provinser och tre territorier. Kanada är en federation inom det Brittiska Samväldet. Invånarantalet är ca 30 miljoner, och huvudstaden, belägen i provinsen Ontario, heter Ottawa.
Datasystem för insamling, lagring, bearbetning och återgivande av lägesspecifik geografisk information.
Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.
Kungarike i Västeuropa med en yta av 30 518 km2 och en folkmängd på drygt 10 miljoner invånare. Huvudstaden är Bryssel.
Måldokument för utveckling av program för förbättrad folkhälsa, utarbetade av och för såväl internationella (WHO) som nationella organisationer (regeringar, samfund, yrkessammanslutningar, landsting), t ex World Health 2000 (WHO), Healthy People 2000 och Healthy People 2010 (USA), Folkhälsa 2000 (Gävleborgs landsting).
Läran eller frågor om skönhet och skönhetsupplevelser i en vid bemärkelse, även ur ett filosofiskt perspektiv.
Planering för omhändertagande av skadade och upprätthållande av hjälpfunktioner i samband med katastrofer.
Benämning på proteiner med rund form.
En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.
Avgaser från förbränningsmotorer i fordon.
En delstat i USA, belägen i sydvästra hörnet av landet, vid Stilla havet. Ytan är ca 411 000 km2, och folkmängden uppgår till ca 33 miljoner invånare. Huvudstaden heter Sacramento.
De ätliga delarna av något djur som används som föda, inkl. tamboskap (nötkreatur, svin och får) och fjäderfä, fisk, skaldjur och vilt.
Fritt vald och frivillig verksamhet utanför de dagliga arbetsrutinerna.
Människors beteenden för att skydda eller främja sin hälsa. Exempelvis anses korrekt föda och tillräckligt med motion påverka hälsotillståndet. Livsstil är nära associerad med hälsobeteende, och faktorer som påverkar livsstil är socioekonomiska, utbildningsfaktorer och kulturella faktorer.
Närings- och vetenskapsgren som omfattar odling av jorbruksprodukter och kreaturskötsel.
Planerat utnyttjande av och hushållande med energitillgångarna.
Oftast regelbunden, fysisk aktivitet avsedd att leda till god fysisk kondition och hälsa.
Djur som används i såväl biomedicinsk grundforskning som klinisk forskning.
Alla sorters utrustning, förrådsvaror, apparater, instrument osv som används inom diagnostisk, terapeutisk, kirurgisk, vetenskaplig eller experimentell verksamhet, av såväl engångs- som flergångstyp.
Stat i sydöstra USA. Ytan är 134 000 km2, och huvudstaden heter Montgomery.
Organiserad hälsovård för blivande och nyblivna mödrar.
De omgivande faktorer och betingelser som inverkar på organismers eller populationers liv och utveckling. Syn. omgivning.
En blandning av metaller eller metallföreningar med andra metalliska föreningar i varierande proportioner för bruk som tandreparationsmaterial.
Sjukdomar hos tamgetter eller vilda getter tillhörande släktet Capra.
Undanhållande av mat under kontrollerade, experimentella förhållanden.
Geografiskt område med otillräckliga sjukvårdsresurser (personal och/eller vårdinrättningar) för att tillgodose befolkningens vårdbehov.
Absoluta, relativa eller differentierde kostnader som hänför sig till tjänster, institutioner, resurser osv, eller analys av sådana kostnader.
Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.
Geografi är läran och vetenskapen om jorden och dess liv, och beskriver i synnerhet land, hav, luft och växt- och djurlivets utbredning, inkl. människans liv och verksamhet, samt det inbördes förhållandet mellan alla dessa naturformer och -fenomen.
Personlig skyddsutrustnng för skydd av huvudet mot slag eller penetrering genom fallande eller flygande föremål, och i viss mån mot elchock eller brännskada.
Teoretiska framställningar som efterliknar hur system, processer eller fenomen uppför sig eller verkar. De kan omfatta bruk av matematiska beräkningar, datorer och andra elektroniska hjälpmedel.
I vid bemärkelse den totala massan av allt levande; i mer specifik mening massan (i färskvikt eller torrvikt) av en viss organism eller växt inom ett bestämt geografiskt område eller avsedd för ett be stämt ändamål. Ett exempel på biomassa är s k energiskog, som odlas för energiändamål.
Geografiska områden som kännetecknas av svår ekonomisk utarmning och därmed följande fysiskt och socialt förfall.
Anordningar för energialstring.
Tagande av en mindre blodmängd, i form av kapillärprov eller venprov, för undersökning av innehåll av mängden celler, kemiska ämnen, gaser eller andra beståndsdelar. Analysen kan göras mikroskopiskt, kemiskt eller biologiskt.
De samlade produktiva företagen inom ett visst område, som t ex bilindustrin, stålindustrin, livsmedelsindustrin. Hit räknas även ägarförhållanden och drift och skötsel av företag, fabriker osv.