Träkol: Amorf typ av kol som framställs genom ofullständig förbränning av animalisk eller vegetabilisk materia, t ex trä. Aktivt kol används för filtrering och för behandling vid förgiftning.MagsköljningHemoperfusion: Avskiljande av toxiner eller metaboliter från blodcirkulationen genom att i ett externt kretslopp låta blodet passera ett filter av semipermeabla mikrokapslar som innehåller något adsorptopnsmedel (tex aktivt kol), enzymer eller enzympreparat (t ex gelinneslutna mikrosomer, membranlösa enzymer på konstgjorda bärare) eller andra adsorptionsämnen (t ex hartser eller albumin-agaroskonjugat).ThevetiaMotgifter: Medel som motverkar eller neutraliserar gifter.FörgiftningarDrug OverdoseKolmonoxidförgiftning: Giftasfyxi till följd av att syret i oxyhemoglobin förträngts av kolmonoxid.Ipecac: En sorts sirap framställd av torkade rhizomer av två olika arter, Cephaelis ipecacuanha och C. acuminata. De innehåller emetin, cefaelin, psykotrin och andra isokinoloner. Ipecacsirap har utbredd användning som kräkmedel, med såväl lokal verkan på magslemhinnan som central verkan på kemoreceptorers triggerzon.SasaAdsorption: Kondensering av gas, vätskor eller lösta substanser på fasta ytor. Hit hör också adsorptionsegenskaper hos bakterier och virus, liksom hos vävnader, behandlade med exogena läkemedel eller kemiska subs tanser.BränderAndra världskrigetEncyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.TräFörsta världskrigetMedlinePlus: NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.Kommunikation: Utbyte av ideer, attityder eller åsikter mellan individer eller grupper.LösningarDifferenströskel: Den minsta urskiljbara skillnaden mellan två stimuli eller en som är knappt över tröskeln.Bone RetroversionG-dräkterKläderKlimatterapiInsekter: Insekter är en klass, Insecta, av Arthropoda, vars medlemmar har en kropp bestående av tre delar: huvud, torax och bakkropp. Insekterna utgör den dominerande djurgruppen på jorden; flera hundra tusen olika arter har beskrivits. Det har funnits insekter på jorden i mer än 350 miljoner år, att jämföras med mindre än 2 miljoner år för människan. Många insekter är av kommersiellt värde som renhållningshjon, medan andra kan orsaka enorm ekonomisk skada och mänskligt lidande som skadedjur inom jordbruket. Tre ordningar är av medicinskt intresse, nämligen Hemiptera, Diptera och Siphonaptera, eftersom de orsakar sjukdom hos människor och djur.Methanomicrobiaceae: En familj anaeroba Methanomicrobiales med kockoida till raka eller något krokiga, stavformade medlemmar. Det finns sex släkten.Klimat: Alla de olika väderelementen sammantagna.Bokindustri: En företagsverksamhet inriktad på tryckning och framställning av böcker.ElektronikAckrediteringsinstitut inom hälso- och sjukvården (USA): En privat, frivillig, icke-profitorganisation som fastställer standards för driften av sjukvårdsinrättningar och -tjänster, genomför kartläggningar och utdelar ackrediteringar.Dapson: Ett sulfonpreparat med verkan mot ett stort antal bakterier, men som framförallt används för sin effekt mot Mycobacterium leprae. Verkningsmekanismen påminner om den hos sulfonamiderna, med hämning av folsyrasyntesen i de organismer medlet är riktat mot. Preparatet används även i kombination med pyrimetamin vid behandling av malaria.Social planeringCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Microcystis: Ett formsläkte av Cyanobacteria inom ordningen Chroococcales. Många arter lever som plankton och innehåller gasblåsor.Garvning: En metod för beredning av djurhudar genom kemisk behandling (bl a med vegetabiliska tanniner, metallsulfater och svavlade fenolföreningar eller syntaner), i syfte att göra dem beständiga mot biologisk nedbrytning, och därefter behandling med fetter och oljor för att göra dem smidiga.SilverItalien: Republik i södra Europa, geografiskt i form av en halvö i Medelhavet. Ytan är 301 230 km2, och folkmängden uppgår till drygt 58 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Rom.Postural jämvikt: Ett tillstånd som kännetecknas av balans eller funktionsharmoni. I fysiologisk mening avses muskelskelettsystemets reaktioner vid gång, i stående och sittande ställning, eller vid andra kroppsrörelser. Stabilitet och jämvikt är förknippade med kontrollen av kroppens tyngdpunkt.Kirurgiskt nät: Något vävt material med öppen textur som används inom kirurgi för reparation, rekonstruktion eller som ersättning för vävnad. Nätet består oftast av syntetiskt material av olika polymerer. Metallnät förekommer också.Acetobacter: En art gramnegativa bakterier av familjen Acetobacteraceae som finns i blommor och frukter. Cellerna är raka till något krökta ellipsoider eller stavar.PolyestrarGTP-bindande proteiners alfaunderenheter, Gs: En familj alfaunderenheter till heterotrimert GTP-bindande protein som aktiverar adenylatcyklas.Baseboll: Tävlingssport bestående av niomannalag med en slagman. Ett långt, runt slagträ används. Varianten "softball" hör hit.BomullsfiberGossypium: Ett växtsläkte (bomull) av ört- eller buskväxter av familjen Malvaceae som ger fibrer till textilier och absorberande förband, bomullsfröolja och olika kemiska ämnen. Långvarig inandning av fibrerna kan ge upphov till byssinos. Gossypol är ett preventivmedel för män, framställt ur bomullsfröolja. De ekonomiskt viktiga bomullsodlingarna är stora förbrukare av lantbruksgifter.VolleybollColobinae: En underfamilj av Gamla världens apor, Cercopithecidae, som lever i Afrikas och Asiens skogar. Släktena Colobus (guerezaapor), Nasalis (näsapor), Presbytis (bladapor), Semnopithecus (hanumanlangur), Pygathrix (Rhinopithecus; trubbnäsapor) och Simias (knorrsvansad langur) hör alla till denna familj.LakesBevarande av naturresurser: Skydd, bevarande och förnuftig exploatering av de samlade naturtillgångarna.TrädEkosystem: Ett funktionellt system omfattande organismerna i ett naturligt samfund och deras miljö.Biologisk mångfaldKina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).