SverigeCykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.TransportProduktförpackningProvhanteringSjukhusbutiker: Affärer belägna inom sjukhus, för försäljning till patienter, personal och besökare.AMP-deaminas: Ett enzym som katalyserar deaminering av AMP till IMP. EC 3.5.4.6.ADP-ribostransferaserNeisseria meningitidisGenmanipulerade växter: Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.VäxtbladVäxtproteinerVäxtrötterBlommor: Växters fortplantningsorgan.SköldkörtelhormonreceptorerJord: Det lösa ytmaterialet på jorden som utgör grogrunden för växter.Jordmikrobiologi: Närvaron av bakterier, virus och svampar i jord. Termen är inte begränsad till att gälla sjukdomsalstrande organismer.VårdhemHandel: Utbyte av varor eller tjänster, i stor skala, mellan olika länder eller mellan olika regioner eller befolkningsgrupper. Både byteshandel och affärsverksamhet ingår.Läkemedelsadministrationssystem: System för distribution av läkemedel i kroppen till målområden för den farmakologiska verkan. Systemen baseras på teknik för läkemedelsberedning, administrationsvägar, val av målområden och hänsynstagande till metabolism och toxicitet.NäringspolitikFörlossning: Framfödande av foster och moderkaka under överinseende av förlossningsläkare eller barnmorska. Fysiskt, psykiskt, medicinsk eller kirurgiskt ingrepp kan förekomma.NäringsbehovKollektivt inköp: Samverkan mellan enskilda organisationer vid upphandling i syfte att erhålla lägre priser för varor och utrustning.Kollagen typ VI: Ett icke-trådigt kollagen som bildar ett nätverk av mikrofibriller i bindvävets extracellulära matrix. Alfaenheterna i kollagen typ VI sammanfogas till antiparallella, överlappande dimerer som i sin tur formerar sig till tetramerer.Water QualityHälsohemVårdkvalitetKvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdLivskvalitet: Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.Adenosinmonofosfat: Adenylsyra. Adeninnukleotid innehållande en fosfatgrupp som förestrats till en sockerdel i 2´-,3´- eller 5´-positionen.NervinflammationCykliskt AMP-receptorer: Cellyteproteiner som binder cykliskt AMP med hög affinitet och sätter igång intracellulära förändringar som påverkar cellers beteende. De receptorer av cykliskt AMP som beskrivits allra bäst är de hos slemsvampen Dictyostelium discoideum. Cyklist AMP-receptorproteinet, transkriptionsregulator hos prokaryoter, finns inte med, liksom heller inte de cytoplasmatiska cAMP-receptorproteinerna som utgör de reglerande underenheterna av cAMP-beroende proteinkinaser hos eukaryoter.Hydroxieikosatetraensyror: Eikosatetraensyror som substituerats i någon position med en eller flera hydroxigrupper. De är viktiga intermediärer i en rad biosyntesförlopp som utgår från arakidonsyra och leder till ett antal biologiskt aktiva föreningar, så som prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener.Marknadsföring: Verksamhet för främjande av överföring av varor eller tjänster från producent till konsument.Streptococcus pyogenesUtrustning och tillbehör: Alla sorters utrustning, förrådsvaror, apparater, instrument osv som används inom diagnostisk, terapeutisk, kirurgisk, vetenskaplig eller experimentell verksamhet, av såväl engångs- som flergångstyp.Sjukhusutrustning: Alla typer av material som används inom vården på sjukhus.Social marknadsföringMarknadsföring av hälso- och sjukvård: Tillämpning av marknadsföringsprinciper i syfte att öka efterfrågan på hälso- och sjukvårdsresurser.Hållbar medicinsk utrustning: Utrustning som är motståndskraftig mot förslitning och kan användas under lång tid. Hit hör t ex rullstolar, sjukhussängar, proteser osv.Nystagmus, optokinetiskPlant DevelopmentSynfältHobbyer: Fritidsaktiviteter baserade på intresse.BöckerBokurvalHemorragisk feber, Amerikansk: Infektionssjukdomar orsakade av arter av amerikansk blödarfebervirus (Nya världens arenavirus).Heterozygotidentifiering: Identifiering av bärare av en viss genetiskt bunden egenskap.MuskeldystrofierKunskap: Den totala mängden sanningar och/eller fakta som samlats med tiden, summan av information, dess mängd och innehåll, i varje civilisation, tidsperiod eller land.