De främre grenarna av bröstkorgsnerverna från segment T1 till T11. Interkostalnerverna förser bröstkorg och buk med såväl motoriska som sensoriska nerver. De hud- och muskelområden som blir försörjda av ett givet nervpar kallas dermatom resp. myotom.
Inflammation med varbildning i lungsäcken.
Ansamling av luft eller gas i lungsäcken, vilket kan ske spontant eller till följd av skada eller sjukdom, eller framkallas avsiktligt (terapeutisk pneumotorax).
Det bindvävsfyllda utrymmet mellan lungorna.
Ansamling av luft och blod i lunghålan.
Kirurgiskt anläggande av en öppning utifrån i matstrupen.
Allmänna eller ospecificerade sjukdomstillstånd i mediastinum.
Kirurgiska ingrepp i lungorna.
Cancersjukdom i lungorna.
Plaströr för dränering av luft eller vätska ur lungsäcken/lungsäckshålan. Inläggningen av dränagerören kallas torakostomi. Syn. pleuradränage.
Endoskopisk undersökning av, behandling eller kirurgiska ingrepp i den främre, övre delen av mediastinum i bröstkorgen.
Systematisk tömning av vätska eller var från sår, böld eller hålighet.
En form av lungcancer, namngiven därför att den uppstår i bronkträdets epitel. Trots namnet är det inte en histologisk benämning.
Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.
En onormal förbindelse mellan ett luftrör och annan kroppsdel.
Skador i allmänhet eller ospecificerade skador på hjärtat.
Smärtlindring utan förlust av medvetandet genom tillförsel av smärtstillande medel i epiduralutrymmet i ryggradskanalen.
Inflammation i mediastinum, utrymmet mellan lungsäckarna.
Olika sorters rivsår.
En onormal förbindelse mellan delar av andningssystemet eller mellan någon del av luftvägarna och omgivande organ.
En vanligtvis klotformig cysta som uppstår som en embryonal utbuktning i framtarmen eller luftstrupen. Den uppträder oftast i mediastinum eller lungan och är asymtomatisk om den inte blir infekterad.
Operationsmetoder för undvikande av invasiv kirurgi till förmån för sluten eller lokal kirurgi. De innebär bruk av laparoskopiska instrument och fjärrkontrollerade instrument med direktobservation av operationsområdet genom ett endoskop eller liknande anordning. Tack vare minskad skadeomfattning med minimalt invasiv kirurgi kan långa sjukhusvistelser undvikas.
Cystor i de olika delarna av mediastinum (bindvävsutrymmet mellan lungorna), där den övre delen innehåller luft- och matstrupe, den stora lymfgången och tymus, den nedre, mittersta delen innehåller hjärtsäcken, den främre, nedre innehåller lymfkörtlar, och den nedre, bakre innehåller lymfgången och matstrupen.
Den tunna, serösa hinna som omger lungorna och täcker brösthålans insida. Hinnsäcken består av två skikt: den inre, viscerala hinnan som ligger intill lungparenkymet, och den yttre, parietala hinnan. Mellan de båda skikten finns pleurahålan, som innehåller en tunn vätskefilm.
Endoskopisk undersökning, behandling eller operation av luftrören.
Förekomst av tarmlymfa i brösthålan.
Förekomst av var i kroppshåligheter.
Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.
Tumörbildning i mediastinum (bindvävsutrymmet mellan lungorna).
Kirurgiskt avlägsnande av del av (partiell) eller hela (total) matstrupen.
Förstorad sköldkörtel, belägen under bröstbenet.
Metod för att mäta en prestation eller procedur med en fastställd standard för god praxis.
Plastikoperation av matstrupen.