Giftigt, flyktigt, brandfarligt och flytande kolväte som fås som biprodukt vid destillation av kol. Medlet har utbredd användning som lösningsmedel i kemiteknisk industri. Det ger upphov till skador p å centrala nervsystemet och benmärgen och är karcinogent.
Salter och estrar av hippursyra.
Organiska föreningar av kol och väte med omättad och vanligen hexagonal ringstruktur. Molekylerna kan bestå av en enkel ring, dubbelring, trippelring eller flera sammanfogade ringar.
Enzymer som katalyserar klyvning av kol-kolbindningar på annat sätt än genom hydrolys eller oxidation. Till denna undergrupp hör dekarboxylaser, aldehydlyaser och oxo-syralyaser. EC 4.1.
En grupp fenoler, vilka utvinns ur talltjära.
Kemiska föreningar i vilka endast kol och väte ingår (Nationalencyklopedin).
En grupp industriellt viktiga kemiska föreningar, som erhålls genom klorering av bensen, och som i sin tur utgör utgångsmaterial för andra industriellt framställda produkter.
Organiska salter av cyansyra med radikalen -OCN.
Luftföroreningar specifika för en arbetsplats.
Ett antiseptiskt och desinficerande medel. Det är verksamt mot ett stort antal mikroorganismer, inklusive vissa svampar och virus, men har trög verkan mot sporer. Det har använts som huddesinfektionsmedel och för att lindra klåda.
Exponering för potentiellt skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska ämnen genom inandning.
Vanligt konserveringsmedel i livsmedel som motverkar svamptillväxt. I levern binds det till glycin och utsöndras som hippursyra.
En stor grupp fakultativt anaeroba, stavformade bakterier som färgas rosa (negativ färgnig) vid gramfärgning.
Organiska föreningar som innehåller -NCO-radikalen.
Förbränning av avfall vid hög temperatur, med aska eller ofarligt slagg som restprodukt.
Industriverksamhet baserad på framställning av kemikalier.
Torkade frön, barkbitar, rotdelar, stjälkar, knoppar, blad eller frukter av aromatiska växter, vilka används för smaksättning av mat.
En proteinkomponent i det synaptiska basalmembranet. Den har visat sig framkalla anhopning av acetylkolinreceptorer på ytan av muskelfibrer, och andra synapsmolekyler vid såväl återbildning som utveck ling av synapser.
Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).
Familjen kaktusväxter inom ordningen Caryophyllales och klassen Magnoliopsida. Kaktusar är perenna suckulenter, anpassade till att leva i torra områden.
Stickor eller stavar av ben, metall eller annat material för fixering av fragment eller ändar av brutna ben.
Material som används i textilier, möbler, plastprodukter osv för att hindra att dessa brinner. De kan i många fall avges till omgivningen och orsaka allergier eller annan skada.
Organiska föreningar av kol och väte, där en eller flera väteatomer ersatts av brom.
Auktoritativa sammanställningar över läkemedel och preparat, beskrivningar av dem, formulering, analytisk sammansättning, fysikaliska konstanter, viktigaste kemiska identifieringsegenskaper, standardvärden för styrka, renhet och dosering, kemiska bestämningstest osv. Oftast ansvarar en statlig myndighet för utgivningen (t ex . United States Pharmacopoeia; British Pharmacopoeia; Europeiska farmakopén; Nordiska farmakopén). De skiljer sig från läkemedelskataloger, som är enklare förteckningar över godkända och tillgängliga läkemedel (t ex FASS).
En administrativ funktion för utveckling och upprätthållande av blankett- och journalhanteringsrutiner.
Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.
Konferenser, sammankomster eller formella möten, vars deltagare vanligtvis representerar något speciellt verksamhetsområde.