Hälso- och sjukvårdspersonals tillgänglighet. Hit hör efterfrågan och rekrytering av såväl medicinsk som paramedicinsk personal, nuvarande och framtida personalstyrka och fördelning, arbetsuppgifter och nyttjande.
Utbudet av hälso- och sjukvårdens tjänster, inrättningar och personaltillgång.
Gradering av hälsostatus hos en individ, en grupp eller en population, utifrån den enskilda individens subjektiva bedömning eller andra, mer objektiva mätmetoder.
Alla aspekter av tillhandahållande av sjukvård för en befolkningsgrupp.
Behovsbaserad planering av sjukvårdstjänster och -inrättningar.