TidsfaktorerFångarStraffFängelserCriminalsStraffrätt: En del av den offentliga rätten som definierar brottsformer, reglerar gripande av, åtal och rättsprocesser mot misstänkta brottslingar, och reglerar straffpåföljd för dem som fällts för brott.Brott: Handling som är straffbelagd enligt lag (brottsbalken), dvs som bryter mot den lag och ordning som staten fastställer. Genom sina olika rättsinstanser kan staten åtala lagbrytare och utdöma straff. Begreppet omfattar brottsliga handlingar oavsett om de leder till rättslig påföljd eller ej.Omhändertagande: Boendeplacering och annat personligt stöd över en vanligtvis längre tidsperiod, som t ex vid omhändertagande enligt socialtjänstlagen. Hit räknas inte normal sjukvård och omvårdnad.Investeringar: Termen avser t ex investeringar i fonder i syfte att generera ekonomisk vinst.AmidohydrolaserDygnsrytm: Regelbundet återkommande, i cykler om ca 24 timmar, biologiska aktiviteter, som t ex känslighet för läkemedel och stimuli, hormonutsöndring, sömn, ätande osv. Denna rytm tycks styras av en biologisk k locka, som följer återkommamde perioder av dagsljus och mörker.Ekonomisk förvaltning: Ansvar för och hantering av en institutions eller organisations ekonomi.PasteurizationKristendom: Religion baserad på den lära som förkunnades av Jesus Kristus, på hans livsgärning och död; en religion som tror på Gud som den Allsmäktige, som genom den Helige anden verkar för människans frälsning, och som betraktar förkunnaren Jesus Kristus som Herre och Frälsare.Katolicism: Den romersk-katolska kyrkans tro, lära och organisation, baserad på en hierarkisk struktur, med påven som överhuvud.RiskbedömningMoralisk plikt: Förpliktelser grundade mer på etik än på lagstiftning.Mikrokroppar: Elektrontäta cytoplasmapartiklar, omslutna av ett enkelt membran, som t ex peroxisomer, glyoxisomer och glykosomer.PeroxisomerBeslutsfattande: Intellektuell process som vid bedömning av ett flertal komplexa alternativ och variabler innebär ett bestämt ställningstagande och handlingsförfarande.RiskfaktorerFibrinolytika: Fibrinolysin eller ämnen som omvandlar plasminogen till fibrinolysin (plasmin).Slaganfall: Plötslig, icke-konvulsiv förlust av nervfunktioner till följd av intrakraniell ischemi eller blödning. Vanligtvis klassificeras slaganfall utifrån anatomisk lokalisering i hjärnan, kärlområde, orsak, den drabbades ålder och förekomst av blödning eller inte.Faktor V: Värme- och lagringslabilt plasmaprotein som påskyndar omvandlingen av protrombin till trombin vid blodkoagulation. Detta åstadkoms genom att faktor V bildar komplex med faktor Xa, fosfolipid och kalcium (protrombinaskomplex). Brist på faktor V leder till Owrens sjukdom.ROC-kurvanalysSverigeRetrospektiva studierAurora KinasesAurora Kinase AAurora Kinase BAurora Kinase CDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Receptor-Interacting Protein Serine-Threonine KinasesAsteraceae: Familjen korgblommiga växter. Den kallas även Compositae.Chrysanthemum: Ett växtsläkte (krysantemum) av familjen Asteraceae. Hit hör blommorna gullkrage och kranskrage. Några av arterna i släktet har omklassificerats och förts till andra släkten, t ex prästkrage (Leucanthemum) och renfana (Tanacetum).Flygplan: Farkost för transport i luften som hålls uppe antingen av sin egen lyftförmåga eller av luftdynamiskt tryck mot farkostens ytor.VeteranerBulimi: Episoder av omåttligt ätande i förening med rädsla för att inte kunna sluta äta, depressioner och självförakt. Search EnginePatientavgifter: Kostnader för sjukvårdstjänster som betalas av patienten.Avgiftstaxor: Förteckning över priser för tjänster eller åtgärder inom vård och tandvård.Tandvårdsavgifter: Kostnader för tandvård som betalas av patienten.Proportional hazard-modellerKlassificering: Systematisk ordning av enheter inom något område i kategoriklasser, baserade på gemensamma särdrag, så som egenskaper, former, ämnestillhörighet osv.Relativt värde-skalorFörenta StaternaLunchPolisHundsjukdomar: Sjukdomar hos tamhund (Canis familiaris). Hit hör inte sjukdomar hos vilda hundar, vargar, rävar eller andra Canidae, för vilka indexeringstermen Carnivora används.Theilovirus: En art av Cardiovirus omfattande tre stammar: Theilers musencefalomyelitvirus, Vilyuisk-encefalomyelitvirus hos människa och råttencefalomyelitvirus.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Budget: Detaljerad sammanställning av beräknade intäkter och utgifter under en bestämd tidsperiod, vanligen ett åt (budgetår).Cykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.