Tidsbeställning: Olika metoder för bokning och schemaläggning av patienttider, bokningssystem, väntelistor, operationsköer osv.FörstärkningsschemaLäkemedelstillförselschema: Tidsschema för administrering av läkemedel i syfte att uppnå optimal effekt och bekvämlighet.Outpatient Clinics, HospitalPatientföljsamhetImmuniseringsschema: Tidsschema för optimala tidpunkter/intervall för primär och/eller sekundär immunisering.Columbidae: Fågelarter tillhörande släktena Columba, Streptopelia, Zenaida, Treron m fl.Medicinska receptionister: Personer som tar emot (och skriver in) patienter i en vårdinrättningLäkarpraktik, organisationPatienttillfredsställelseRemiss och konsultationPåminnelserutinerAllmänmedicin: Medicinsk specialitet för tillhandahållande av kontinuerlig, allmän primärvård.Avgiftstaxor: Förteckning över priser för tjänster eller åtgärder inom vård och tandvård.BehandlingsvägranFörstärkning (Psykologi)England: En del av kungadömet Storbritannien. England gränsar i väster mot Wales och i norr mot Skottland, iövrigt mot vatten. Landets yta är 130 441 km2, och folkmängden uppgår till ca 50 miljoner invånare. Huvudstad är London.Hälso- och sjukvårdstillgänglighet: Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.Betingning, operant: Inlärningsprocess som innebär att en viss handlingsföljd resulterar i en belöning. Vid den rätta reaktionen inför ett urval handlingsalternativ kommer en omedelbar belöning. Syn. instrumentell betingning.Patientacceptans av hälso- och sjukvårdVäntelistorTidsfaktorerPraktikorganisationPatientavhoppTelefonAmbulatory Care Facilities: Sjukvårdsinrättningar för patienter som inte i första hand är i behov av sjukhusvård.Vårdkontinuitet: Sammanhängande vårdåtgärder, från patientens första kontakt med sjukvården genom alla stadier av behandling och uppföljning.Ambulatory Care: Sjukvårdstjänst med bestämda mottagningstider, som regel dagtid. Efter besök på en öppenvårdsinrättning för diagnostik eller behandling får patienten gå hem.PrimärvårdEnkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Aptitbeteende: Instinktivt sökbeteende av varierande karaktär hos djur, vilket inleder sökandet efter föda, eller uppvaktningsförfarandet inför parning.Mottagningsbesök: Patientbesök på vårdmottagningar för diagnos, behandling och uppföljning.Drivkraft: Impulser bakom en organisms strävan efter ett visst mål eller viss tillfredsställelse. Impulserna kan påverkas av fysiologiska behov eller yttre stimuli. Syn. motivation.SkiftarbetestoleransLäkare-patientrelationerStorbritannienValbeteende: Handlingen att välja bland två eller flera alternativ, vanligen efter en tids funderande.VenereologiOffentlig sjukvårdKontorsorganisation: Verksamhet inriktad på att planera, organisera och administrera kontorsarbete.BehandlingsresultatTidsplaneringDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Förvaltningsrevision: Revisionsförfarande avsett att utvärdera effektivitet och identifiera områden i behov av förbättrad ledning inom en institution, så att den på ett effektivt sätt ska kunna uppfylla de organisatoriska målen.LondonTandvårdskliniker: Inrättningar eller mottagningar för patienter i behov av tandvård.TandpulpatestUrskillningsinlärning: Inlärning som är förankrad i förmågan att reagera olika på olika stimuli.Omvårdnadsekonomi: Ekonomiska aspekter av omvårdnad och vårdyrkena.SjälvadministreringFörenta StaternaMedicinsk personal, rättigheter: Sådana rättigheter som är speciella för den medicinska personalen på en institution, inklusive rätten att ta emot privatpatienter.Patientinformation, principerArbetsbelastningKorrespondens, principer: Meningsutbyte mellan personer eler institutioner genom brevväxling. Termen tillämpas mest vid indexering och katalogisering av historiskt eller biografiskt material.Konsumenttillfredsställelse: Konsumenters tillfredsställelse eller missnöje med en levererad tjänst eller vara.Bedövning vid tandbehandlingMedicinsk revision: Detaljerad expertgranskning och bedömning av utvalda kliniska fall för utvärdering av vårdens kvalitet.OutpatientsAttityder till hälsa: Allmänhetens inställning till hälsa, sjukdom och sjukvård.Effektivitet, organisatorisk: En organisations eller institutions förmåga att nå uppsatta mål med minsta möjliga resursförbrukning.Dropp, intravenösa: Långvarig (minuter till timmar) tillförsel av vätska i en ven genom venpunktion, antingen med hjälp av tyngdkraften eller pump.Avbetingning, psykologisk: Förfarande för presentation av betingad stimulus utan förstärkning för en tidigare betingad organism. Häri ingår också den reducerade betingade reflexen till följd av förfarandet. Syn. extinktion.TumörerMassundersökning: Kampanjer organiserade i tidsinternvall för undersökning av stora folkgrupper i syfte att upptäcka sjukdom.Attityder hos hälsovårdspersonal: Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.Hälsomässor: Utställningar och mässor för information till allmänheten om förebyggande av sjukdom och främjande av hälsa.TandvårdsrädslaUrogenitala sjukdomar hos män: Sjukdomstillstånd i urinvägarna och fortplantningssystemet hos män.PilotstudierPatientjournaler: Registrering av nödvändig information om en patients sjukdom eller sjukdomar.PatientinflytandeLäkemedelskontroll: Kontroll av läkemedelsanvändning genom internationella avtal eller genom nationella kontrollmyndigheter, vilka godkänner läkemedel för bruk och reglerar tillverkning, marknadsföring och försäljning av läkemedel. Den centrala läkemedelskontrollmyndigheten i Europa heter EMEA och den federala i USA heter FDA. I Sverige är det Läkemedelsverket som är tillsynsmyndighet.E-postGeneral PracticeDextroamfetamin: D-formen av amfetamin. Det har centralstimulerande och sympatomimetisk effekt. Medlet har även använts för behandling av narkolepsi och koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet hos barn. Dextroamfetamin har ett flertal verkningsmekanismer, bl a blockering av upptaget av adrenerga substanser och dopamin, stimulering av monoaminutsöndring och hämmande av monoaminoxidas. Det är också ett missbruksmedel och psykotomimetiskt medel.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Prospektiva studierRetrospektiva studierTelekonsultationMobiltelefon: En analog eller digital kommunikationsanordning, genom vilkenanvändaren har trådlös kontakt med någon närbelägen sändare. Mobiltelefonnätet är indelat i "celler", så att förbindelsen flyttas från en sändare till en annan när användaren förflyttar sig från ett område till ett annat.Kommunikation: Utbyte av ideer, attityder eller åsikter mellan individer eller grupper.Hälso- och sjukvårdsförsörjning: Alla aspekter av tillhandahållande av sjukvård för en befolkningsgrupp.Genomförbarhetsstudier: Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en projekterad studie eller ett projekt.PostTvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Text MessagingKvinnosjukdomar: Sjukdomar i kvinnans urinvägar och fortplantningsorgan.Vårdcentraler: Primärvårdsinrättningar med ansvar för att vårdtjänster erbjuds befolkningen inom ett bestämt upptagningsområde.Tandvårdsjournaler: Tandvårdspatientdata som används för studier, diagnos eller behandlingsplanering.SkottlandDermatologi: Medicinsk specialitet inriktad på huden, dess struktur, funktioner, sjukdomar och behandling.OmvårdnadStadgar: En organisations grundläggande bestämmelser för hur dess verksamhet skall styras.Hälso- och sjukvårdsforskning: Användande av epidemiologiska, sociologiska, ekonomiska och andra analysmetoder i studier av hälso- och sjukvårdstjänster. Dessa studier omfattar vanligtvis förhållandena mellan behov, efterfrågan, försörjning, nyttjande och utfall på sjukvårdsområdet. Målet för forskningen är utvärdering, särskilt i fråga om struktur, processer, prestationer och utfall.Djurs beteende: Den iakttagbara reaktionen hos ett djur i någon situation.TeckenekonomiSociala problemHälso- och sjukvård i tätortKombinationsterapi med cellgifter: Användning av två eller fler preparat samtidigt eller i följd vid cancerterapi. Medlen behöver inte administreras i samma form.Heltäckande tandvård: Tandvårdsprogram omfattande allt från diagnos och behandling till uppföljning och rehabilitering.Förmyndare: Juridisk term för förtroendeperson, vars uppgift är att vara s k god man åt en omyndig eller flera omyndiga personer, t ex minderårig eller omyndigförklarad person.Medicin: Konsten i och vetenskapen om att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdom, samt främjande av hälsa.Hälso- och sjukvårdsundersökningar: Statistiska mått på nyttjande och andra aspekter av utbudet av hälso- och sjukvårdstjänster, inklusive sjukhusvistelse och öppenvård.Intervjuer, principer: Samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter m m. Hit hör inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.Socioekonomiska faktorerHögsta tolererade dos: Den högsta dos av ett biologiskt verksamt medel som ges under en kronisk studie utan att förkorta livslängden till följd av andra effekter än karcinogena.Vårdare-patientrelationerCellgifter: Medel som hämmar eller hindrar tumörtillväxt, genom att stoppa mogningsprocessen och proliferationen hos elakartade celler.SjukrollHälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.Medicinska institut: Medicinska utbildningskomplex bestående av medicinsk högskola, sjukhus, kliniker, bibliotek, administrativa funktioner osv.Tandläkare-patientrelationer: Olika aspekter av det psykologiska förhållandet mellan tandläkare och patient.LäkemedelsföljsamhetKokain: En alkaloid ester som utvinns ur bladen av kokaväxter. Den har lokalbedövande och kärlsammandragande egenskaper och används kliniskt för dessa ändamål, särskilt i ögon, öron, näsa och hals. Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Effektivitet: Förhållandet mellan erhållen och tillförd energimängd.Health CommunicationKlordiazepoxid: Ett ångestdämpande bensodiazepinderivat med kramplösande, lugnande och amnestiska egenskaper. Det har också använts för symtomatisk behandling av alkoholabstinensbesvär.PatienterProgramevalueringOftalmologiGastroenterologi: En specialitet inom internmedicinen inriktad på fysiologin hos och sjukdomarna i matsmältningssystemet och tillhörande strukturer (matstrupe, lever, galla och bukspottkörtel).NordirlandSecondary CareUnderkäksnerv: En gren av trigeminalnerven (den femte kranialnerven). Underkäksnerven leder motoriska nerver till tuggmusklerna och känselnerver till tänderna och tandköttet, till nedre delen av ansiktet och till delar av den hårda hjärnhinnan.PersonalrekryteringLäkemedelsprövning: Ett förfaringssätt för fastställande av toxicitet, metabolism, upptag, utsöndring, lämpligaste administrationsväg, doseringssäkerhet osv för ett läkemedel eller en grupp av preparat genom klinisk testning på människor eller djur.Resultatvärdering (Hälso- och sjukvård)Rådgivning: Råd och stöd i personliga frågor.SpecializationMammografi: Röntgenundersökning av bröstet.TätortsbefolkningDatainsamling: Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.SkadeklassificeringSjukhus-patientrelationer: Förhållandet mellan sjukhuspersonal och patienter. Hit hör även program utformade för bättre bemötande av patienter och besökare och att ge en god bild av sjukhuset.VårdkvalitetAkutmottagning: Sjukhusavdelning med ansvar för akut medicinsk och kirurgisk patientvård.Kvalitativ forskning: Forskning som hämtar uppgifter från observationer, intervjuer eller samtal och inriktas på deltagarnas åsikter och tolkningar.Fokusgrupper: En typ av små diskussionsgrupper, vars syfte kan vara att på ett penetrerande sätt belysa problemställningar inom ett forskningsområde.Jourtelefoner: System för direktkommunikation, avsett att användas vid omedelbart behov av kontakt med eller råd av professionell sjukvårdspersonal, och i nödsituationer, som t ex vid olycksfall eller förgiftningar.Hälso- och sjukvårdsbehov och efterfrågan: Det utbud av hälso- och sjukvårdstjänster som en samhällsgrupp eller ett samhälle kräver och som man kan eller vill betala för.BarnodontologiMedicaid: Amerikanskt, federalt sjukvårdsprogram som garanterar sjukvård åt fattiga, medicinskt behövande personer.Tidig cancerupptäcktOrtopediProcessevaluering (Hälso- och sjukvård)TidsuppfattningFeeding Behavior: Olika beteenden förknippade med ätande, som t ex sätt att äta, ätrytm och tidsintervall.Sjukhus, allmänna: Stora sjukhus med fast medicinsk personal och tjänster inom mödravård, kirurgi och allmänmedicin.Klinisk läkarpraxis: Praxis i diagnos och behandling, i synnerhet i förhållande till kostnaden för efterfrågade och erbjudna tjänster.SannolikhetsinlärningUngdomsmottagningar: Hälsovård avsedd för tonåringar.Eftervård: Vård och behandling av en patient under konvalescensperioden, särskilt efter operation.Missfall, hotande: Vaginal blödning med eller utan smärta före 20. graviditetsveckan och utan utvidgning av livmoderhalsen. Tillståndet utgör en risk för missfall.OrganisationspolitikNyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Tandvård: Det totala utbudet av tjänster för diagnos, förebyggande och behandling av tandsjukdomar eller tandskador.Sjuksköterska-patientrelationerAllmänläkareHälsotillstånd, tätortAge FactorsKlinisk kompetens: Förmågan att på ett godtagbart sätt utföra de arbetsuppgifter som är direkt förknippade med patientvård.Distriktssjukvård: Primär hälso- och sjukvårdstjänst för diagnostik, behandling och förebyggande hälsovård.GapsvårighetBetingning (Psykologi): Ett generellt begrepp som avser inlärning av en viss reaktion.Brösttumörer: Cancer i bröstet.ReumatologiDistriktssjukhus: Benämning på statskontrollerade regionssjukhus i vissa länder.Gruppraktik: En typ av praktik, där tre eller fler läkare samverkar och delar på sjukvårdstjänsterna, lokaler, utrustning, personal och administration, och har en avtalad fördelning av inkomsterna.FörhandlingUrologiska avdelningarKostnader och kostnadsanalys: Absoluta, relativa eller differentierde kostnader som hänför sig till tjänster, institutioner, resurser osv, eller analys av sådana kostnader.Yrkesrelationer: Arbetssamverkan mellan två eller fler yrkesutövare.PediatrikRacismStraffFluorouracil: En pyrimidinanalog som utgör en antimetabolit mot tumörer. Den stör DNA-syntesen genom att blockera den tymidylatsyntetasförmedlade omvandlingen av deoxiuridylsyra till tymidylsyra.Behandlingsprotokoll: Exakta och detaljerade anvisningar för hur ett medicinskt eller biomedicinskt problem skall studeras och/eller ett behandlingsprotokoll.Universitetssjukhus: Sjukhus, knutna till ett universitet, för utbildning av läkare och forskare och för klinisk forskning.TelemedicinAssociationsinlärning: Principen att ting som upplevs samtidigt förknippas med varandra, så att föreställning om en leder till tanke på de(n) andra.Läkarsekreterare: Personer med ansvar för olika dagliga, administrativa rutiner på en läkarmottagning.Minoritetsgrupper: En undergrupp med särdrag inom en större grupp, ofta med särskild sammanhållning som särskiljer den från den större gruppen.Health Records, PersonalPersonalbemanning och schemaläggningFakultet, odontologisk: Avdelning för tandläkarutbildning vid universitet eller högskola, eller den personal med högre akademisk utbildning som ansvarar för avdelningen.Fakultet, medicinsk: Avdelning för de medicinska ämnesområdena vid universitet eller högskola, eller den för utbildningen ansvariga personalgruppen.Dygnsrytm: Regelbundet återkommande, i cykler om ca 24 timmar, biologiska aktiviteter, som t ex känslighet för läkemedel och stimuli, hormonutsöndring, sömn, ätande osv. Denna rytm tycks styras av en biologisk k locka, som följer återkommamde perioder av dagsljus och mörker.Läkemedelstillförsel genom munnen: Tillförsel av läkemedel eller andra substanser genom munnen.Chi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Barntandvård: Tandvård anpassad till de speciella behoven hos barn, inklusive åtgärder för förebyggande av tandsjukdomar och handledning i tandhygien. Häri ingår även specialistvård.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Kommunikationshinder: Sådana faktorer, som t ex skillnader i språkliga, sociala eller kulturella förhållanden, som är till hinder för ett meningsfullt utbyte av idéer mellan individer eller grupper.Kliniska riktlinjer, principer: Riktlinjer eller principer för gällande eller planerade policyregler till stöd för hälsovårdspersonal när det gäller beslut om diagnostik, behandling eller andra kliniska förhållanden rörande patientvård. Riktlinjerna kan sammanställas av myndigheter, institutioner, yrkesförbund eller expertkommitteer. Riktlinjerna utgör grund för utvärdering av alla aspekter av hälso- och sjukvård.TelekommunikationerLivskvalitet: Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.Beslutsfattande: Intellektuell process som vid bedömning av ett flertal komplexa alternativ och variabler innebär ett bestämt ställningstagande och handlingsförfarande.Kostnads-nyttoanalys: Metod för jämförelse av kostnaden för ett program med den förväntade nyttan, i kronor räknad. Förhållandet nytta/kostnad utgör ett mått på den totala, förväntade avkastningen per enhet använda pengar. Vanligtvis utesluts sådana faktorer ur analysen som inte kan mätas i ekonomiska termer. Kostnadseffektivitet jämför olika sätt att uppnå specifika resultat.Kamptotecin: En alkaloid från stammen på Camptotheca acuminata, ett träd hemmahörande i Kina. Substansen hämmar selektivt kärnenzymet DNA topoisomeras. Ett flertal halvsyntetiska kamptotecinanaloger har visat antitumöraktivitet.Tandläkarhögskolor