En termdatabas för allmängiltiga identifikationsbeteckningar/koder för laboratoriedata och kliniska provresultat. Syftet är att underlätta utbyte och lagring av resultat för kliniskt bruk, utfallshantering och forskning. Databasen produceras av The Regenstrief Institute, Indianapolis, och kan nås via http://www.regenstrief.org/medinformatics/loinc.
Exakta matematiska och logiska procedurer för analys av medicinsk information avseende hälso- och sjukvård.
En gren av data- eller biblioteksvetenskap inriktad på lagring, sökning, återvinning och urval av information inom ett visst ämnesområde eller viss frågeställning.
En administrativ funktion för utveckling och upprätthållande av blankett- och journalhanteringsrutiner.
Undersökning av munhåla och tänder för identifiering och diagnostisering av sjukdomar i munhålan eller manifestering i munhålan av icke-orala sjukdomstillstånd.
Direkt, klinisk undersökning av patienten.
En internationell yrkesorganisation sammansatt av ett förbund från varje medlemsland, med målet att förbättra och utveckla sjuksköterskeyrkets bidrag till främjandet av hälsa och vård.
Ett journalsystem som innehåller en förteckning över patientens problem, där all sjukhistoria, diagnoser, laboratoriefynd osv specifika för varje problemställning är införda under den problemrubriken.
"Namngivare". Inom medicinen benämning på t ex diagnoser, sjukdomar eller anatomiska strukturer som innehåller personnamn.
Förkortning eller sammanfattning av dokument; tilldelning av deskriptorer för dokumentreferens.
Läran om levande organismers byggnad.
Datorbaserade journalsystem för arkivering och uttag av uppgifter i patientjournaler.
Den amerikanska sjuksköterskeföreningen.
NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.
Tesaurus bestående av ett kontrollerat ordförråd och producerad av National Library of Medicine i USA.
Ett område av informationsvetenskaperna som är inriktat på analys och spridning av medicinska data genom utnyttjande av datorer inom sjukvård och medicin.
Ett kategoriseringssystem i vilket sjukdomstermer kan införas enligt vedertagna kriterier. Det omfattar alla sjukdomstillstånd i ett hanterbart antal kategorier, gruppindelade för att underlätta mortalitetsrapportering. Ansvarig för systemet är Världshälsoorganisationen (WHO) (från versionen ICD-10). I USA används en utvidgad variant, med tillägget "Clinical Modifications", för morbiditetsstatistik och allmänna epidemiologiska ändamål.
Användning av automatiska system i vårdprocessen, inkl. tillämpningar för diagnos, behandling och system för dataöverföring.
Systematisk ordning av enheter inom något område i kategoriklasser, baserade på gemensamma särdrag, så som egenskaper, former, ämnestillhörighet osv.
Revisionsförfarande avsett att utvärdera effektivitet och identifiera områden i behov av förbättrad ledning inom en institution, så att den på ett effektivt sätt ska kunna uppfylla de organisatoriska målen.
Strukturerade samlingar av dokument, med standardiserade format och innehåll, som lagras i någon maskinläsbar form.
Samlingar av fakta, antaganden, tro och heuristik som utnyttjas i kombination med databaser för att erhålla önskade resultat, som t ex en diagnos, en tolkning, eller en lösning till ett problem.
Integrerad uppsättning datafiler, rutiner och utrustning för lagring, hantering och återvinning av information.
Personer med ansvar för olika dagliga, administrativa rutiner på en läkarmottagning.
Teoretiska modeller som simulerar omvårdnadsaktiviteter, inklusive vård, administration och ekonomi, teori, utvärdering, forskning och utbildning. Några exempel på sådana modeller är Orem-modellen för egenvård, Roys anpassningsmodell och Rogers modell för livsprocesser.
Medline är NLMs (National Library of Medicine) mest betydande bibliografiska databas. Den utgör huvuddelen av den biomedicinska referensdatabasen PubMed och är sökbar via NLMs webb. Posterna i Medline är indexerade med termer ur MeSH (Medical subject headings).
Förkortningar av skrivna ord och uttryck.
Utbildning och tjänstgöring utanför yrket.
Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.
Tandvårdspatientdata som används för studier, diagnos eller behandlingsplanering.
Ett system av datorer, terminaler, skrivare, audio- eller videoapparater, eller telefoner, som är hopkopplade genom någon form av teleutrustning eller kablar, vilket används för informationsutbyte.
Tjänster för upplysning och rådgivning om läkemedel och deras användning.
Tiden från 1501 till 1600.
Ett verbalt eller icke-verbalt kommunikationsmedel för utbyte av ideer eller känslor.
Strukturerade samlingar av mer eller mindre fullständiga faktauppgifter, ofta inom bestämda ämnesområden och med funktioner för automatisk hantering av informationen. De kan ha formen av uppslagsböcker, statistikdatabaser, samlingar av kemiska och fysikaliska data osv. Begreppet faktadatabas skall inte förväxlas med bibliografisk databas.
Hoplänkning och upprätthållande av medicinska journaler mellan flera sjukvårdsinrättningar i syfte att underlätta tillgången till samma, gemensamma, patientuppgifter.
En bestämd patologisk process med typiska kännetecken och symtom. Den kan omfatta hela kroppen eller någon del av den, och dess etiologi, patologi och prognos kan vara kända eller okända.
Dataprogram avsedda för lagring, hantering och kontroll av data för speciella ändamål.
En biologisk vetenskapsgren som omfattar djurens, växternas och mikroorganismernas ursprung, struktur, utveckling, växt, funktion, genetik och fortplantning.
System av datorer med kringutrustning, såsom skivminnen, skrivare, terminaler och telekommunikationsutrustning.
En systematisk framställning av policyregler eller principer. Riktlinjer kan utarbetas av statliga myndigheter, institutioner, yrkessammanslutningar, styrelser, konsensusgrupper osv. Texterna kan vara löpande eller sammanfattande, men utgör oftast kortfattade, generella anvisningar om hur en viss verksamhet skall bedrivas, och inte om enskilda ställningstaganden eller beslut i särskilda kliniska situationer. För kliniska riktlinjer finns speciella termer.
Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.
Datorbaserade system utvecklade för att utföra processer som normalt är förknippade med mänsklig intelligens, som t ex språkförståelse, inlärning, argumentering, problemlösning osv.
Personal som assisterar tandläkaren eller tandhygienisten.
Ett vetenskapsfält för kunskap, teori och teknologi för insamlande av fakta och grafik, och för processer och metoder nödvändiga för hantering, lagring, spridning, publicering och återvinning av dessa. Hit hör områden som kommunikation, publicering, biblioteksvetenskap och informatik.
Teknologiska lösningar på biomedicinska problem.
Vetenskapen om språk, omfattande bl a fonetik, fonologi, formlära, ordfogningslära, semantik, pragmatik och historisk lingvistik.
Informationssystem, vanligen ADB-system, för administration av verksamhet och kliniska aktiviteter i det kliniska laboratoriet.
Omfattande, datorbaserade samlingar av referenser eller hänvisningar till böcker, artiklar eller andra publikationer, företrädesvis inom ett begränsat ämne eller ämnesområde.
En medicinsk specialitet för fortplantningens morfologi, fysiologi, biokemi och patologi hos människor och djur, samt de biologiska, medicinska och veterinärmedicinska aspekterna av fertilitets- och laktationsproblem. Den omfattar ägglossningsinduktion, ofruktsamhetsdiagnostik och missfallsdiagnoser, och olika metoder för konstgjord befruktning, som t ex embryotransplantation, provrörsbefruktning och förflyttning av befruktade äggceller i äggledaren.
Läkemedel för humant eller veterinärt bruk, i sin bruksfärdiga form. Hit räknas också de ämnen som används i framställningen av den färdiga preparatformen.
En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.
Teoretiska framställningar som efterliknar hur system, processer eller fenomen uppför sig eller verkar. De kan omfatta bruk av matematiska beräkningar, datorer och andra elektroniska hjälpmedel.
Konferenser, sammankomster eller formella möten, vars deltagare vanligtvis representerar något speciellt verksamhetsområde.
Ett område inom biologin för utveckling och tillämpning av metoder att samla och bearbeta biologiska data, och för bruk av dessa data för upptäckter eller förutsägelser.
Riktlinjer eller principer för gällande eller planerade policyregler till stöd för hälsovårdspersonal när det gäller beslut om diagnostik, behandling eller andra kliniska förhållanden rörande patientvård. Riktlinjerna kan sammanställas av myndigheter, institutioner, yrkesförbund eller expertkommitteer. Riktlinjerna utgör grund för utvärdering av alla aspekter av hälso- och sjukvård.
Utformning av specifikationer och instruktioner för datorprogram.
Systematiskt sökande, utvärdering och utnyttjande av moderna forskningsresultat som underlag för beslut i den kliniska verksamheten. Den bevisbaserade sjukvården följer fyra steg: en klinisk, patientrelaterd frågeställning, sökande efter relevant, kliniskt inriktad litteratur, kritisk värdering av giltighet och nytta av dokumenterade resultat, och omsättande av dessa i klinisk praxis. Begreppet "bevisbaserad sjukvård" (evidence based medicine) myntades vid McMaster Medical School i Kanada på 1980-talet.
Vetenskaplig disciplin som har som utgångspunkt studiet av allmängiltiga slutledningar och som är en omfattande vetenskap på gränsen mellan filosofi och matematik, vars kärna utgörs av en teori om deduktiv slutledning och andra därmed sammanhängande frågor. Logiken tillhandahåller i vid bemärkelse grundläggande principer för en grupp företeelser eller lära om följdriktiga slutledningar inom något område. (2007-09-10 Källa Nationalencyklopedin; http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=244048)