"Teknologiapplicering inom medicin kan definieras som användandet av teknologiska lösningar och innovationer för att förbättra patientvården, diagnostisera och behandla sjukdomar, öka effektiviteten i vården och stödja forskning. Detta kan omfatta användning av medicinsk teknik som medicinska enheter, informationssystem, telemedicin, personlig hälso- och välfärdsteknologi samt assisterande teknik för funktionshindrade."
Egendom som är resultatet av intellektuell prestation. Hit hör t ex patent, varumärken, litterära och konstnärliga verk, fotografisk konst, växtförädlingsprodukter osv. Genom immaterialrätten tillförsäkras upphovsperson eller uppfinnare ensamrätt till sitt verk under en av internationell konvention eller nationell lagstiftning fastställd tidsperiod. Immaterialrättens organisation administreras av FN-organet World Intellectual Property Organisation (WIPO).
Organisering, skötsel av och risktagande i ett företag, oftast med inslag av förändring eller utmaning och nya möjligheter.
Tillämpning av teknologisk kunskap i farmaci, farmakologi och i läkemedelsindustrin. Hit hör metoder, teknik och instrumentering för framställning, sammansättning, dispensering, paketering och lagring av läkemedel och andra preparat för diagnostiskt och analytiskt bruk, och för behandling av patienter.
Tillämpning av marknadsföringsprinciper i syfte att öka efterfrågan på hälso- och sjukvårdsresurser.
I medicinsk kontext, betyder "patent, princip" ofta ett sätt att behandla eller förebygga sjukdomar som inte är skyddat av patent. Det kan handla om en metod, process, teknik eller substans som inte har exklusiva rättigheter som tilldelats en viss part genom ett patent. Detta ger möjlighet för flera tillverkare att producera och sälja läkemedel eller behandlingsmetoder baserade på denna icke-patenterade princip, vilket kan leda till konkurrens och lägre priser, samt ökad tillgänglighet för patienter.
Den av ansvarig myndighet utfärdade behörigheten eller formella tillståndet att utöva verksamhet som enligt lag kräver sådant tillstånd. Legitimationen kan avse såväl institutioner som individer.
NIH står för National Institutes of Health och är en del av USA:s departement för hälsa och mänskliga tjänster (US Department of Health and Human Services). NIH är världens största biomedicinska forskningsorganisation och har till uppdrag att underlätta, sponsra och finansiera medicinsk forskning för att förbättra folks hälsa och lindra sjukdomar. De driver också en av världens största biomedicinska bibliotek, National Library of Medicine.
"Offentlig-privat partnerskap (OPP) är ett samarbete mellan offentliga sektorn (t.ex. regering, kommuner) och privata aktörer (t.ex. företag, ideella organisationer) där de gemensamt finansierar och utvecklar en tjänst, produkt eller infrastrukturprojekt. OPP kan ta sig många olika former, men syftet är ofta att kombinera offentliga medel och privata investeringar för att uppnå gemensamma mål som effektivare tjänster, innovation, skapande av arbetstillfällen eller utveckling av infrastruktur."
Utvecklingsländer, dvs länder som är i en fas av utveckling mot ekonomisk tillväxt, ökad produktion, ökad konsumtion och inkomst per capita, genom bättre utnyttjande av naturens och människans resurser. Benämningen används för en stor grupp länder i Afrika, Asien och Latinamerika.
Samverkan mellan människor eller grupper av människor från olika länder i strävan efter ett gemensamt mål eller intresse.