En familj RNA-virus med Astrovirus som enda släkte. Viruset orsakar mag-tarminfektioner hos människa och infekterar andra ryggradsdjur.
Kräkning orsakad av befarade obehag.
Den biologiskt aktiva huvudbeståndsdelen av SRS-A som bildas från leukotrien D4 via en peptidasreaktion som avlägsnar glycindelen. Den biologiska verkan av leukotrien E4 liknar den hos C4 och D4.
Annan hjälp i hemmet än medicinsk vård, som t ex matlagning, badning och städning, åt sjuka, handikappade eller äldre. I Sverige är hemtjänsten ett kommunalt åliggande som regleras i socialtjänstlagen.
Personer som hjälper sjuka, äldre eller funktionshindrade i hemmet, t ex med personlig vård och hushållsuppgifter.
Icke kroppsanslutna anordningar eller apparater, avsedda att vara till rörelsehjälp för personer med muskuloskelettala eller neuromuskulära handikapp.
Personer med fysiska eller psykiska handikapp som inverkar på eller utgör hinder i deras dagliga liv och som kan kräva särskild anpassning.
Grundläggande aktiviteter för egenvård, såsom påklädning, förflyttning, ätande osv, under rehabilitering.
Fastställande av omfattningen av ett fysiskt, psykist eller emotionellt handikapp, som underlag för beslut om ersättningsnivåer i samband med sjukpension eller arbetsskadeersättning.
Stabila kväveatomer med samma atomnummer som grundämnet kväve, men annan atomvikt. N-15 är en stabil kväveisotop.
Värme- och lagringslabilt plasmaprotein som påskyndar omvandlingen av protrombin till trombin vid blodkoagulation. Detta åstadkoms genom att faktor V bildar komplex med faktor Xa, fosfolipid och kalcium (protrombinaskomplex). Brist på faktor V leder till Owrens sjukdom.
Samling av tidigare publicerade arbeten.