Den tjocka, grönsvarta, slemaktiga substans som finns i tarmarna hos fullgångna foster. Den består av tarmkörtelutsöndringar, gallpigment, fettsyror, fostervatten och slaggprodukter från livmodern. Tarmbecket utgör den nyföddas första avföring.
Ett tillstånd som orsakas av inandning av tarmbeck i lungorna hos foster eller nyfödda, oftast till följd av kraftiga andningsrörelser i samband med svår förlossning, eller pga onormala luftvägar. Inandat tarmbeck kan blockera små luftrör och försvåra gasutbyte i lungorna och leda till aspirationspneumoni.
Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.
Tarmstopp beroende på utebliven tarmrörelse utan mekaniskt hinder. Denna störning i tarmflödet leder ofta till förstoppning. Ileus kan indelas i postoperativ, inflammatorisk, metabolisk, neurogen eller läkemedelsframkallad.
Varje hinder i, stopp eller vändning av det normala tarmflödet mot ändtarmen.
Vätska i amnionsäcken, i början av fosterutvecklingen producerad av amnion och senare av lungorna och njurarna. Den är till en början klar, men blir senare grumlig, och mot slutet av graviditeten vari erar mängden mellan 500 ml och 2000 ml.
Sjukliga förändringar i ileum (tunntarmens sista del) och ileocekalklaffen.
Utbyte av ämnen mellan moderns blod och fostrets blod via cirkulation i moderkakan. Placentabarriären hindrar överföring av mikroorganismer och virus.
Hotande tillstånd hos fostret som yttrar sig som bradykardi eller takykardi och avgång av mekonium.
Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.
Påvisande av droger eller läkemedel, såväl lagliga som olagliga, som missbrukats på något sätt. Urinprov är den vanligaste metoden.
Ett immunenzymtest för påvisande av läkemedel eller andra ämnen i urin och blod. Analysmetoden är baserad på användning av enzymbundna antikroppar som endast reagerar med det ämne som ett prov testas för.
De större luftvägarna till lungorna som förgrenas från änden av luftstrupen (trakea).
Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.
Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.
Djur som genom fångenskap anpassats till ett liv tillsammans med människan. Hit hör både nyttodjur (hästar, nötkreatur, får osv) och sällskapsdjur (hundar, katter, hästar osv).
Ett mycket blodkärlrikt foster-moderorgan hos däggdjur för tillförsel av syre och näring till fostret och transport av avfallsprodukter från fostret. Det består av en fosterdel (korionvilli), utvecklad från trofoblaster, och en moderdel (decidua), som bildats ur livmoderslemhinnan. Moderkakan producerar en mängd olika steroider, proteiner och peptidhormoner (placentahormoner).
Graden av energispridning längs en laddad partikels bana. Inom radiobiologi och medicinsk fysik mäts exponeringen i kiloelektronvolt per mikrometer vävnad (keV/mikrometer T).
Verksamhet för främjande av överföring av varor eller tjänster från producent till konsument.
Medel som lindrar smärta utan att orsaka medvetslöshet.
Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.
Smärtanfall. Tillståndet är vanligast i buken, men kan även uppkomma i andra kroppsområden.
Naturlig matlust.
Psykiska störningar förknippade med matning och ätande som vanligtvis kan fastställas tidigt i barndomen.
Avföring som hårdnat i ändtarmen eller nedre delen av tjocktarmen.
Sjukdomar hos tam- eller vildhästar av arten Equus caballus.
Ett derivat av pyrrolizinkarboxylsyra som är strukturellt besläktat med indometacin. Det tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) och används huvudsdakligen för sin smärtstillande verkan.
Den femte planeten från solen. Jupiter tillhör de fem yttre planeterna i vårt solsystem. Bland planetens sexton månar ingår Callisto, Europa, Ganymede och Io.
Monarki i Nordeuropa, med landgräns mot Tyskland i söder och med havsgräns mot den skandinaviska halvön i öster och norr. Landet utgörs av en stor halvö, Jylland, och ett stort antal öar, varav två större är Fyn och Själland. Geografiskt skild från Danmark är Bornholm, som ligger längre österut i
Ett derivat av pyrrolizinkarboxylsyra som är strukturellt besläktat med indometacin. Det tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) och används för postoperativ smärtlindring och hindrar cyklooxygenasverkan.
Stora, uddatåiga, växtätande hovdjur av familjen Equidae (hästdjur). Det finns ett flertal olika raser av tamhäst, och de varierar mycket i storlek. Hästar har svettkörtlar över hela kroppen och svettas mycket vid ansträngning.
Infektioner orsakade av bakterier tillhörande ordningen Actinomycetales.
En familj hovdjur, bestående av hästar, åsnor och zebror. Alla är uteslutande växtätare.
Infektionssjukdomar orsakade av bakterier tillhörande släktet Corynebacterium.