Patientavgifter: Kostnader för sjukvårdstjänster som betalas av patienten.Tandvård: Det totala utbudet av tjänster för diagnos, förebyggande och behandling av tandsjukdomar eller tandskador.Avgiftstaxor: Förteckning över priser för tjänster eller åtgärder inom vård och tandvård.Tandläkarutbildning: Utbildning inom odontologi i allmänhet.TandläkarhögskolorTandläkarstuderandeTandvårdsavgifter: Kostnader för tandvård som betalas av patienten.Karies: Lokalt angrepp på tandytan, vilket inleds med urkalkning av emaljen, fortsätter med enzymatisk nedbrytning av organiska strukturer och slutar med att det bildas hålrum. Om inte angreppet hejdas kan urholkningen tränga igenom emaljen och tandbenet tills pulpan nås. De tre vanligaste teorierna om uppkomsten av karies är att syra från bakterier leder till urkalkning; att mikroorganismer bryter ned emaljprotein; eller att keratolytiska mikroorganismer producerar kelater som leder till urkalkning.Tandvård för kroniskt sjuka: Tandvårdsåtgärder för patienter med kronisk sjukdom, så som kroniska hjärt-/kärlsjukdomar, endokrina sjukdomar, blodsjukdomar, immundefekter, tumörsjukdomar och njursjukdomar. Hit hör inte tandvård för utvecklingsstörda eller fysiskt handikappade, vilken beskrivs som "handikapptandvård".Tandvårdskliniker: Inrättningar eller mottagningar för patienter i behov av tandvård.Barntandvård: Tandvård anpassad till de speciella behoven hos barn, inklusive åtgärder för förebyggande av tandsjukdomar och handledning i tandhygien. Häri ingår även specialistvård.Tandpulpa: Rikligt kärl- och nervförsett bindväv av mesodermalt ursprung i tandens centrala hålighet, omgivet av dentin och av betydelse för tandens utveckling, näringstillförsel, känsel och skydd.Tandhygienister: I Sverige: tandvårdspersonal med särskild högskoleutbildning (80/120 p) och legitimation, vars yrkesbehörighet regleras i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Legitimerad tandhygienist är behörig att arbeta inom offentlig tandvård (allmän-, specialist- och sjukhustandvård), privat tandvård eller i egen regi.Fakultet, odontologisk: Avdelning för tandläkarutbildning vid universitet eller högskola, eller den personal med högre akademisk utbildning som ansvarar för avdelningen.Handikapptandvård: Tandvård för känslomässigt, mentalt eller fysiskt handikappade patienter. Termen omfattar inte tandvård för kroniskt sjuka.Tandvårdsförsäkring: Försäkring som täcker kostnader för tandvård.TandvårdsrädslaDental Auxiliaries: En kategori av tandvårdspersonal i USA.Tandvårdssystem: Tjänster avsedda att främja, upprätthålla och återskapa tandhälsa.Tandvårdsforskning: Studier av lagar, teorier och hypoteser baserade på granskning och tolkning av tillämpliga fakta inom tandvården.Dental Care for Aged: Tandvård anpassad till äldre människors speciella behov. Häri ingår även specialistvård.Tandbåge: Den linje som tänderna i käken beskriver.Plack: Tunn beläggning på tandytorna som ofta ger upphov till kariesangrepp och tandköttsinflammation (gingivit). Placket består av muciner från spottkörtlarna och mikroorganismer.Tandläkarmottagningar: Hit räknas samtliga utrymmen som ingår i tandläkarmottagningens lokaler.Tandvårdsjournaler: Tandvårdspatientdata som används för studier, diagnos eller behandlingsplanering.Tandvårdspersonal: Yrkespersonal som ger patienter tandvård inom en organiserad inrättning.Tandvårdsutrustning: Den del av tandläkarmottagningens utrustning som inte är att betrakta som förbrukningsmaterial.Allmäntandvård: Icke specialiserad tandvård, med inriktning på primärtandvård.Tandamalgam: En legering som används för tandreparation och som innehåller kvicksilver, silver, tenn, koppar och möjligen zink.Tandsköterskor: Personal som assisterar tandläkaren eller tandhygienisten.Vidareutbildning, tandläkare: Utbildningsprogram avsedda att ge tandläkare kunskaper om den senaste utvecklingen inom deras område.Bedövning vid tandbehandlingDentala implantat: Biokompatibla material som monteras i (benförankrade) eller på (subperiosteala) käkbenet som bas för en krona, brygga, tandprotes eller för att stabilisera en försvagad tand.Specialistutbildning, tandläkare: Utbildningsprogram för tandläkare som vill vidareutbilda sig till specialister. Häri ingår såväl formell specialistutbildning som forskningsarbete i klinisk och grundläggande odontologi.TandröntgenTandmodellerTandvårdsspecialiteterTandvårdsetik: De yrkesprinciper eller den yrkeskodex som rör tandläkares rättigheter och skyldigheter, förhållandet till patienter och kollegor, samt tandläkarens åtgärder i vården och förhållande till patienters anhöriga.Sjukhustandvård: Avdelning för tandvård på sjukhus.Tandläkare: Personer med legitimerad behörighet att utöva tandläkaryrket.TandläkarsällskapDental teknologiTandstatusundersökningar: Systematiska sammanställningar av data rörande tand- eller munhälsotillståndet hos en population inom ett givet geografiskt område.Emaljfluoros: En kronisk, endemisk form av tandemaljshypoplasi som orsakas av intag av vatten med hög fluorhalt under tandbildningsperioden. Tillståndet kännetecknas av bristfällig kalkbildning och kritliknande emalj, som med tiden får en brunaktig missfärgning.Tandläkarlegitimation: Formell licensiering för rätten att utöva tandläkaryrket.Sjukvårdsavgift, personlig: En form av sjukvårdsförsäkring som innebär att vårdgivaren betalas ett fast belopp per patient, oberoende av antalet vårdbesök eller typ av vårdinsats.Tandvårdslaboratorier: Lokaler avsedda för tandvårdstekniska arbeten som inte utförs i patientens mun.Tandfyllningsmaterial: Sådana material som används vid tillverkning av dentala bassubstanser, lagningar, avtryck, proteser osv.Tandtekniker: Personer som yrkesmässigt sysslar med tandtekniska arbeten, såsom t ex tillverkning av tandproteser, bryggor, tandkronor, tandregleringsdetaljer osv, oftast på uppdrag av tandläkare.Relativt värde-skalorTandläkarpraktik, organisationReceptavgifterTandsäck: Tätt, fibröst skikt av mesodermvävnad som omger emaljorgansepitelet. Cellerna vandrar så småningom till utsidan av det nyss bildade rotdentinet och ger upphov till cementoblasterna, som avsätter cement på roten som håller på att utvecklas, till fibroblasterna som bildar det parodontala ligamentet, och till osteoblasterna i det växande alveolarbenet.Tandläkarvetenskap: Vetenskapsgren och yrkesområde inriktade på tänderna, munhålan och deras vävnader och anatomi, samt diagnos och behandling av deras sjukdomar, inklusive förebyggande och återställande insatser vid vävnadsdefekter eller -brist. Syn. odontologi.Dentalestetik: Färdigheter, metoder, teknik och principer för förbättring av tändernas och ansiktets symmetri i syfte att uppnå såväl bättre uttseende som funktionalitet hos tänder, mun och ansikte.Heltäckande tandvård: Tandvårdsprogram omfattande allt från diagnos och behandling till uppföljning och rehabilitering.Tandvårdhälsoupplysning: Upplysningsverksamhet som ökar medvetandet och på ett gynnsamt sätt påverkar attityder till och kunskaper om främjande av tandhälsa på såväl ett personligt som samhälleligt plan.Tandläkare-patientrelationer: Olika aspekter av det psykologiska förhållandet mellan tandläkare och patient.TandMedicare-anvisning: Begrepp baserat på standardiserade avgifter för sjukvårdstjänster i det amerikanska allmänna sjukförsäkringsprogrammet Medicare.Medicare del B: Den frivilliga delen av det amerikanska Medicare-programmet, omfattande sjukvårdstjänster utöver dem som ingår i den obligatoriska delen, som t ex hemsjukvård, öppenvård, laboratorieundersökningar m fl. Dessa förmåner förutsätter dock erläggande av en månatlig försäkringspremie.Infektionskontroll, dentalTandpapill: En tapp av mesodermalt bindväv som omges av tandemaljorganet och ger upphov till dentin och pulpa.Tandprotes: Konstgjord ersättning för en eller flera tänder, del av en tand eller intilliggande strukturer, vilken kan bestå av allt från en tanddetalj till en komplett uppsättning. Tandprotesen kan ha både kosmetisk och funktionell betydelse. Det finns speciella termer för löständer och specifika typer av löständer.TandsjukdomarTandvårdsutvärdering: Detaljerad genomgång och sakkunniggranskning av valda kliniska journaler för utvärdering av tandvårdskvaliteten.Munhälsa: Det bästa tänkbara tillståndet i munnen och normala funktioner hos munnens organ, utan tecken på sjukdom.Tandläkarinstrument: Handverktyg som tandvårdspersonal använder i sitt kliniska arbete.Tandvårdsavfall: Alla avfallsprodukter från tandläkarmottagningar, tandvårdskliniker, tandtekniklaboratorier osv, inklusive amalgam, saliv och sköljvatten.Dentalimplantation: Insättning av en protetisk detalj av något alloplastiskt material i tandvävnad under slemhinne- eller periosteumskiktet eller i benvävnaden. Dess funktion är att utgöra stöd åt en partiell eller hel protes.Tandvårdsekonomi: Ekonomiska aspekter på tandvården.DMF-index: Ett inom odontologin allmänt använt statistiskt begrepp.Tandlegeringar: En blandning av metaller eller metallföreningar med andra metalliska föreningar i varierande proportioner för bruk som tandreparationsmaterial.KariesanlagOdontologisk informatik: Utnyttjande av dator- och informationsteknik för att förbättra odontologisk behandling, forskning, utbildning och administration.Munhygien: Skötsel av den personliga munhygienen. Hit hör att hålla munnen ren och fin och främja god munhälsa i allmänhet.Bett: Det inbördes förhållandet mellan alla delar av tuggapparaten i normal funktion. Särskilt avses tändernas läge och kontakt för bästa tuggresultat vid käkens tuggrörelser. Syn. sammanbitning.Dental depuration: Borttagning av plack och tandsten från en tandyta.Tandkirurgi: Den gren av den kliniska odontologin som är inriktad på återställande eller reparation av defekta tänder, som antingen skadats genom sjukdom eller olyckshändelse eller utvecklats onormalt, så att de får normal funktion, hälsa och estetisk utformning. Verksamheten omfattar såväl förebyggande, diagnostiska, biologiska, mekaniska och terapeutiska metoder och teknik som kunskaper om och tillämpning av material och instrument.TandvårdsinrättningarTandvårdsartiklar, egenvård: Artiklar för hemmabruk för skötsel av tandhälsa och parodontal hälsa. Hit hör t ex tandborstar, tandtråd, munsköljvätska och hjälpmedel för stimulering av tandköttet.Förebyggande tandvårdFotografering, dental: Fototeknik inom ortodonti, estetisk tandvård och patientundervisning.TandutdragningSjälvfinansiering: Betalning för sjukvårdstjänster som inte täcks av ersättning från tredje part, som t ex sjukförsäkring.Kindtand: Käkens bakre tänder. Till mjölktänderna hör åtta kindtänder, två på varje sida, uppe och nere. Vanligtvis har den permanenta tanduppsättningen 12 kindtänder, tre på varje sida, uppe och nere. Kindtänderna är tuggtänder, med stora och breda tuggytor.Tandporslin: En typ av porslin som används till tandlagning, antingen för jacketkronor eller inlägg, konstgjorda tänder eller metallokeramiska kronor. Råvaran för porslinet utgörs av fältspat och kvarts, och porslinet tillverkas genom att det keramiska pulvret (även innehållande kaolin, färgämnen, grumlingsmedel, flussmedel och andra ämnen) blandas med destillerat vatten.Digital dental radiografi: Ett snabbt digitalt bildsystem av lågdostyp som nyttjar en liten intraoral sensor istället för röntgenfilmsutrustning. Patienten utsätts för lägre exponering, och bildförvrängningen blir minimal, men upplösning och bildbredd är sämre än vid vanlig röntgen. En mottagarenhet som vidarebefordrar signalerna till en bilddator placeras i munnen. Systemet kan även användas för digitalisering av röntgenfilmbilder eller data från andra typer av detektorer.Distriktstandvård: Tandvård (som i Sverige ingår i den kommunala primärvården) som har till uppgift att erbjuda program för förebyggande, diagnostik och behandling inom ett bestämt upptagningsområde.MunhålesjukdomarBarnodontologiAmerican Dental Association: En sammanslutning av verksamma inom tandläkaryrket.Tandputsning: Slipning och polering av protes- eller amalgamytor.Klinisk tandläkarpraxis: Rådande praxis inom odontologin vad gäller diagnostik och behandling.PrivatpraktikDentalimplantation, käkbensförankrad: Insättning av ett implantat i underkäkens eller överkäkens benvävnad. Implantatet har en överdel ovanför slemhinnan som används som protesförankring.TandvärkTandvårdslagstiftning: Lagar och förordningar som reglerar verksamheten inom tandvård.TandmissbildningarFramtand: Någon av de åtta framtänder (fyra i överkäken och fyra i underkäken), med skarp kant och enkel rot, som hos människa förekommer såväl som mjölktänder som permanenta.Förenta StaternaTandemaljhypoplasi: En typ av amelogenes (amelogenesis imperfecta), kännetecknad av ofullständig emaljbildning och överförd som X-bundet eller autosomalt dominant drag. Defekten är även förenad med brist på A-, C- eller D-vitamin, infektionssjukdom, prematuritet, förlossningsskada, Rh-inkompatibilitet, traumatisk skada eller lokal infektion. I lindriga fall syns små skåror, gropar och sprickor, i svåra fall horisontella rader av djupa gropar, och i extrema fall kan emaljen saknas.Odontologiska bibliotekOral diagnos: Undersökning av munhåla och tänder för identifiering och diagnostisering av sjukdomar i munhålan eller manifestering i munhålan av icke-orala sjukdomstillstånd.Evidensbaserad tandvårdSjukförsäkring, betald: Betalning av tredje part för en vårdgivares utgifter för sjukvårdstjänster åt en försäkrad eller förmånstagare.Gruppraktik, tandvård: Tandläkarmottagning, där tre eller fler tandläkare samverkar och delar på lokaler, utrustning, personal och administration, och har en avtalad fördelning av inkomsterna.TandpulpasjukdomarTandprotesdesign: Utkast och utformning av tandproteser i allmänhet eller av en specifik protes. Hit hör inte design av löständer. Stommen består vanligtvis av metall.TandskadorTandsten: Kalkavlagringar på tänder och tandproteser.Sjukhusavgifter: De avgifter ett sjukhus har för sina tjänster. Sjukhusets kostnader är en avgörande faktor vid fastställande av avgifterna. Andra faktorer kan vara vinster, konkurrenssituation och omfördelning av kostnader för icke kompenserade vårdtjänster.PulpaförkalkningMjölktand: Den första tanduppsättningens 20 tänder, vilka lossnar och ersätts av de permanenta tänderna, vanligtvis i sexårsåldern. Samtliga mjölktänder skall ha visat sig vid tvåochetthalvtårsåldern.Tanduppsättning: Tänderna som helhet i tandbågen. Med tanduppsättning avses de naturliga tänderna på plats i tandhålorna. För mjölktänderna används termen "tanduppsättning, primär", och för de permanenta tänderna "tanduppsättning, permanent". Syn. dentition.Gratis sjukvård: Sjukvårdstjänster, för vilka ingen betalning erhålls, t ex pga välgörenhet eller betalningsoförmåga.Tandexkavering: Förfarande för avlägsnande av kariesangripet material från tänderna och biomekaniskt rätt förberedelse för lagning. Ett stående krav är att vidta åtgärder för att förhindra att lagningen misslyckas pga fortskridande karies eller otillräckligt motstånd mot yttre påfrestningar.Dental bonding: Teknik för ljuspolymerisering av härdande tandlagningsmaterial. Termen används ofta även för själva det ljushärdande limmet.Plackindex: En måttskala för placktillväxt.TandborstningStudiebidragMisslyckad tandlagning: Oförmåga eller otillräcklighet hos en tandlagning eller tandprotes att fungera som förväntat.Endodonti: En specialitet inom odontologin med inriktning på vård av tandpulpan och behandling av pulpahålan.Hälsoekonomi: Ekonomiska aspekter på hälso- och sjukvård. Hit hör också det ekonomiska inflytandet av sjukdom på patient, läkare, vårdpersonal och samhälle.Oral protetikDentala cementHållbar medicinsk utrustning: Utrustning som är motståndskraftig mot förslitning och kan användas under lång tid. Hit hör t ex rullstolar, sjukhussängar, proteser osv.TandbildningUnderkäke: Ansiktets största och starkaste ben, vilket utgör den nedersta delen av käken. I underkäken sitter den undre tandraden.Tandavtrycksteknik: Förfarande för framställning av avtryck eller negativ avbildning av tänder eller tandlösa områden. Avtrycken görs med ett material som hårdnar på plats. Avgjutningen fylls sedan med gips eller konstgjort stenmaterial för framställning av en kopia av de befintliga munformerna. Avtryck kan göras av hela tandgarnityret, av tandlösa områden eller i en mun, där alla tänder dragits ut.Parodontala sjukdomarDentala förankringar: Naturliga tänder eller tandrötter som används som fästen för fasta eller avtagbara tandproteser eller implantat. Syn. tandförankringar.Ersättningssystem: Förfaringssätt för gottgörelse eller återbetalning för tjänster eller produkter.MunsjukdomarAge Determination by TeethOdontologiska desinfektionsmedel: Bakteriedödande kemikalier avsedda för rengöring av instrument.Rättsodontologi: Tillämpning av odontologisk vetenskap i rättsfall.Tätningsmedel, dentalaLäroplan: Plan över studiegången vid en utbildningsinstitution.Hörntand: Den tredje tanden i ordningen, såväl till vänster som till höger, räknat från käkens mittlinje. Den sitter mellan den andra framtanden och den främre kindtanden.ParodontologiManifest Anxiety Scale: Sant-falsktfrågeformulär med förslag som beskriver ångest, där den svarande verbalt ger det svar som bäst passar in på honom.Dental belastningsanalys: Beskrivning och mätning av olika faktorer som leder till fysisk belastning på tandlagningar, proteser, tandställningar och därtill använda material, eller på de naturliga tandstrukturerna.TandbeläggningarAntagningskrav för utbildning: Inträdesordringar för urval av studenter till lärosäten.Bettfel: Sådan förskjutning och dålig kontakt mellan underkäken och överkäken att effektiviteten i käkens tuggrörelser påverkas negativt.Karieshindrande medelTanderosionMaxillaStreptococcus mutansDental Pulp Capping: Applicering av ett skyddande medel på en exponerad pulpa (direkt överkappning) eller på ett tunt, resterande skikt av dentin över pulpan (indirekt överkappning) för att pulpan skall kunna tillfriskna och återfå sina normala funktioner.Medicaid: Amerikanskt, federalt sjukvårdsprogram som garanterar sjukvård åt fattiga, medicinskt behövande personer.Tanduppsättning, permanent: De 32 tänder som delvis ersatt och delvis tillkommit utöver de 20 mjölktänderna.Tandfasader: Tunna skal av tandfärgat material, vanligtvis porslin eller akrylplast, som fästs på den naturliga tandens yta, på en krona eller pontic genom sammansmältning, limning eller på mekanisk väg. Syn. skalfasader.Inflation: En ökning av penningvolym och krediter i förhållande till varuutbud, vilket leder till fortlöpande höjning av den allmänna prisnivån.Oralkirurgiska teknikerTandkronor: Proteser som helt återger ytanatomin hos den synliga delen av en tands naturliga krona. De kan antingen vara partiella, dvs täcka tre eller flera av tandens ytor, eller fullständiga, dvs täcka tandens alla ytor, och de är tillverkade av guld eller annan metall, porslin eller plastmaterial.Mun, tandlös: Total avsaknad av tänder till följd av sjukdom eller utdragning.Offentlig tandvårdGeriatrisk odontologi: Den sektor inom tandvården som är inriktad på tandsjukdomar och tandvård hos äldre.OralkirurgiKariesaktivitetstestPanoramaradiografiTandförlustPulpainflammationPrissättningSkoltandvårdKostnadsfördelning: Försäkringsvillkor som innebär att försäkringstagaren måste betala en viss del av utbetalt försäkringsbelopp. Detta är en amerikansk sjukvårdsförsäkringsmodell med flera varianter, med t ex självrisk, delförsäkring och delbetalning. Försäkringspremier räknas inte hit.TandkronaImplantatstödd tandprotes: Protes som stabiliseras och hålls på plats av en substruktur som implanterats under mjukvävnaden till protessätet och som har kontakt med käkbenet.Främre kindtand: Syn. bikuspid eller liten kindtand. Permanent tand, av vilken det finns åtta, två på varje sida i över- resp. underkäken. De sitter mellan hörntänderna och de bakre kindtänderna (molarerna).Fokal tandinfektion: Sekundära eller systemiska infektioner pga spridning av mikroorganismer, vars primära infektionshärd är belägen i de parodontala vävnaderna.Tandcement: Det fasta, benartade bindväv som täcker tandroten från emalj-cementgränsen till rotspetsen och som dessutom utgör stöd åt tanden genom att vara fäste för det parodontala ligamentet.Fluorider: Oorganiska salter av fluorvätesyra, HF, där fluoratomen har oxidationstillståndet -1. Salterna av natrium och tenn är vanliga i tandkrämer o d.Fluoridering: Tillsättning av fluor, oftast i form av natriumfluorid, i t ex dricksvatten.UndervisningMunhygienindex: En kombination av tandbeläggningsindex och tandstensindex för bestämning av munhygienstatus.Tandavgjutningsteknik: Förfarande för tillverkning av t ex tandskena av metall eller plast med hjälp av en avgjutning.OdontoblasterEnkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.OrtodontiDentala avtrycksmaterial: Material för tillverkning av avtryck, eller negativa avbildningar, av tänder och tandbågar. Till dessa hör olika typer av gips och cement, metalloxidpastor, silikonbaserade material eller elastomerer.Undervisningsmodeller: Teoretiska modeller som anger metoder för lärande eller undervisning som en bas för attityd- eller beteendeförändringar. Dessa undervisningsinsatser tillämpas vanligen inom hälso- och patientundervisning, men är inte begränsade till patientvård.Utbildningsteknik: Systematisk kartläggning, utveckling, organisering och utnyttjande av utbildningsresurser och administrering av dessa processer. Begreppet används ofta i en mer inskränkt betydelse, avseende apparatorienterad pedagogik eller tekniska hjälpmedel i undervisningen.Hälso- och sjukvårdsutgifter: De belopp som betalas av enskilda, grupper, länder eller privata eller offentliga organisationer för hälso- och sjukvård i stort eller delar därav. Dessa belopp kan motsvara eller icke motsvara de faktiska kostnaderna ("hälso- och sjukvårdskostnader"), och kan eller kan inte vara delade mellan patienter, försäkringsbolag och/eller arbetsgivare.RotfyllningTandframbrottKost, kariesframkallandeOffert: Kostnadsförslag som utgör underlag för eventuell beställning av varor eller tjänster.Tandpulpahåla: Den hålighet i tanden som omges av dentin och innehåller tandpulpan. Den del av kaviteten som finns i kronan kallas pulpakammaren, den del som sträcker sig ned i roten kallas pulpakanalen eller rotkanalen.National Institute of Dental and Craniofacial Research (U.S.)TandhinnaToothpastesOdontometriDentala härdlamporTandläkare, kvinnligaCPT-koderTandben: Den hårda tandvävnad som omger tandpulpan och som täcks av emalj på kronan och av tandcementet på roten. Den är hårdare än benvävnad, men mjukare än emaljen, vilket medför att den oskyddad lätt eroderas.Insurance, Physician ServicesAttityder hos hälsovårdspersonal: Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.Tandläkarutbildning, förkunskaper