TänkandeCreativityLogik: Vetenskaplig disciplin som har som utgångspunkt studiet av allmängiltiga slutledningar och som är en omfattande vetenskap på gränsen mellan filosofi och matematik, vars kärna utgörs av en teori om deduktiv slutledning och andra därmed sammanhängande frågor. Logiken tillhandahåller i vid bemärkelse grundläggande principer för en grupp företeelser eller lära om följdriktiga slutledningar inom något område. (2007-09-10 Källa Nationalencyklopedin; http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=244048)ProblemlösningBiologi: En biologisk vetenskapsgren som omfattar djurens, växternas och mikroorganismernas ursprung, struktur, utveckling, växt, funktion, genetik och fortplantning.Problembaserad inlärningSchizofrenins språkUndervisningFysiologi: Läran om levande organismers och deras delars funktioner, och de fysiska och kemiska faktorer som är en del av dessa.SystemteoriVetenskapInbillning: Ett nytt föreställningsmönster sammansatt av intryck från tidigare upplevelser.Kunskapsprov: Bedömning av utbildnings- och kunskapsnivå. Begreppet omfattar alla aspekter av testning och testutformning.Evidensbaserad tandvårdVårdutbildning, forskningFilosofi, medicinskInlärning: Förhållandevis permanent beteendeförändring som resultat av tidigare erfarenheter eller övning. Begreppet omfattar förvärvande av kunskap.SkrivandeLäroplan: Plan över studiegången vid en utbildningsinstitution.Kognition: Intellektuell process eller varseblivningsprocess, genom vilken en organism förvärvar kunskap.Tandläkarutbildning: Utbildning inom odontologi i allmänhet.SjuksköterskestuderandeTandhygienister: I Sverige: tandvårdspersonal med särskild högskoleutbildning (80/120 p) och legitimation, vars yrkesbehörighet regleras i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Legitimerad tandhygienist är behörig att arbeta inom offentlig tandvård (allmän-, specialist- och sjukhustandvård), privat tandvård eller i egen regi.Filosofi: Läran om kunskap och grundläggande, allmänvetenskapliga värderingar och principer.1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.Kunskap: Den totala mängden sanningar och/eller fakta som samlats med tiden, summan av information, dess mängd och innehåll, i varje civilisation, tidsperiod eller land.Undervisningsmodeller: Teoretiska modeller som anger metoder för lärande eller undervisning som en bas för attityd- eller beteendeförändringar. Dessa undervisningsinsatser tillämpas vanligen inom hälso- och patientundervisning, men är inte begränsade till patientvård.TandläkarstuderandeKlinisk kompetens: Förmågan att på ett godtagbart sätt utföra de arbetsuppgifter som är direkt förknippade med patientvård.Samvete: De kognitiva och känslomässiga processer som avgör en persons förmåga att skilja mellan det som är moraliskt rätt och det som är moraliskt orätt.ParanoiaBegreppsbildning: En kognitiv process som inbegriper utformning av allmänna idéer utifrån kunskaper om och erfarenheter av kvaliteter hos, aspekter på och förhållanden mellan föremål.1800-talshistoria: Tiden från 1801 till 1900.Antropologi: Läran om människan, i vid bemärkelse. Socialantropologi inbegriper jämförande studier av det sociala och kulturella livet, fysisk antropologi är inriktad på studier av människans biologiska utveckling .Beslutsfattande: Intellektuell process som vid bedömning av ett flertal komplexa alternativ och variabler innebär ett bestämt ställningstagande och handlingsförfarande.Vanföreställningar: Falska föreställningar om sig själv eller personer eller föremål eller företeelser utanför sig själv, vilka består trots faktiska förhållanden och vilka av omgivningen inte betraktas som hållbara.StuderandeTheory of MindMind-Body Relations, MetaphysicalIngivelse: Att kunna veta eller förstå utan medveten insikt.Rashygien: Syn. eugenikForskning: Kritisk och genomträngande undersökning, även experimentell, med syftet att ådagalägga och tolka nya fakta, att revidera tidigare vedertagna slutledningar, teorier eller lagar i ljuset av nya fakta, eller att i praktiken tillämpa sådana nya eller omprövade slutsatser.Frihet: Individers rätt att handla och fatta beslut utan yttre inskränkningar.Moralisk plikt: Förpliktelser grundade mer på etik än på lagstiftning.Fakultet, odontologisk: Avdelning för tandläkarutbildning vid universitet eller högskola, eller den personal med högre akademisk utbildning som ansvarar för avdelningen.Moral: Uppförandenormer som skiljer mellan rätt och fel.SexismBiovetenskaper: Alla grenar av naturvetenskaperna som befattar sig med någon aspekt av livet eller livsprocesserna. Hit hör anatomi och fysiologi, biokemi och biofysik samt djurens, växternas och mikroorganismernas b iologi. Begreppet bör särskiljas från underavdelningen biologi, som specifikt sysslar med de levande organismernas ursprung och livsformer.Vårdutbildning: Omvårdnads- och sjuksköterskeutbildning i allmänhet.Bioetiska angelägenheterVårdyrkesstuderandeFattningsförmågaSchizofrenins psykologiFarmacistuderande: Studenter som utbildar sig till farmaceuter eller apotekare.Autobiography as TopicModeller, psykologiska: Teoretiska framställningar som simulerar psykologiska och/eller sociala processer. I simuleringen kan ingå matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Mål: Det uppnådda resultatet eller syftet, vilka kan ha specificerats i förväg.Etik: En gren inom såväl filosofin som teologin som omfattar studiet av människors moraliska föreställningar och handlande.Etisk teori: En samling filosofiskt samhöriga idéer (som t ex utilitarianism), vars avsikt är att tillhandahålla allmänna normer för vägledning och värdering av moraliskt beteende.VälgörenhetSjuksköterskeutbildning: I USA fyraårig högskoleutbildning i vårdämnen, i Sverige treårig, som ger behörighet att utöva sjuksköterskeyrket.Sinnesrörelse: Känsloreaktion i samband med en ide eller mental föreställning. En hastigt påkommen sinnesrörelse som ger uttryck åt instinktivt grundade kroppsliga reaktioner. Affekt.SjälvuppfattningLäkarutbildning: Utbildning i medicin i allmänhet.YrkeskompetensKommunikation: Utbyte av ideer, attityder eller åsikter mellan individer eller grupper.Kulturell utveckling: Den fortlöpande, sociala utvecklingen från ett enkelt till ett komplext och från ett homogent till ett heterogent samhälle.Klinisk medicin: Direkt, klinisk undersökning av patienten.Ingenjörskonst: Praktisk tillämpning av fysikaliska, mekaniska och matematiska principer.Instinkt: Ett givet reaktionsbeteende hos en specifik art, som präglats av en nedärvt anpassning till en viss situation.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Omdöme: Intellektuell process som innebär upptäckten eller fastställandet av ett objektivt eller egentligt förhållande mellan två ting eller begrepp; en persons förmåga att göra ett omdöme; den process som tydliggör och bekräftar ett begrepps verkliga mening; en kritisk värdering av en person eller situation.Medicinstuderande: Studenter vid medicinsk högskola eller i ett utbildningsprogram inom medicin.Socialt ansvarFarmaceutisk utbildning: Utbildning i framställning, hantering och rätt användning av läkemedel inom medicinen.Oral diagnos: Undersökning av munhåla och tänder för identifiering och diagnostisering av sjukdomar i munhålan eller manifestering i munhålan av icke-orala sjukdomstillstånd.Tandvårdsetik: De yrkesprinciper eller den yrkeskodex som rör tandläkares rättigheter och skyldigheter, förhållandet till patienter och kollegor, samt tandläkarens åtgärder i vården och förhållande till patienters anhöriga.Verbalt beteendeAnlag: Förmåga att lätt ta till sig och tillämpa kunskaper.Schizotyp personlighetsstörningUniversitetSet (Psykologi)Psykiska processer: All begrepps- eller tankeförmåga.Medicinsk etik: Den moralfilosofi som är vägledande för vilket handlande som är rätt eller fel inom sjukvård och medicinsk forskning, och hur sjukvårdspersonal bör förhålla sig till patienter, deras anhöriga och kollegor. Olika "grenar" av den medicinska etiken är t ex klinisk etik och vårdetik. Termen används ibland som liktydig med läkaretik.Metafor: Ett begrepp för en bildlig liknelse. Medicinska metaforer var vanliga i den antika litteraturen. Ofta användes beskrivningen av en sjuk kropp för att ge en bild av tillståndet i staten, där en defekt del kunde förstöra hela systemet.Folkhälsa, omvårdnadAnpassning, psykologisk: En individs upplevelse av gynnsamma förändringar, antingen rörande individen själv eller förhållandet till omgivningen, vilka leder till anpassning och ändrad mental inställning.TeknologiMemory, EpisodicAttityder: Benägenhet att ge uttryck åt ihållande, inlärda inställningar antingen för eller emot någon företeelse, person eller något föremål, inte utifrån vad de egentligen representerar, utan hur de upplevs.Jaget: Det medvetna, enhetliga i psyket som tjänar som den sammanhållande kraften mellan de primitiva, instinktiva begären, inneboende hämningar eller samvetet, och verkligheten.PleasureSchizofreni, paranoid