Färglös gas som framställs genom reaktion mellan vatten och kalciumkarbid. Gasen är brännbar, explosiv och vattenlöslig och används som svetsgas.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Sprängämnena är en grupp högexplosiva kemiska substance, som innehåller en primärkomposit som initierar explosionen och en energirik secondärkomposit som orsakar den egentliga sprängverkan genom snabb oxidation av dess beståndsdelar.
NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.
En brandfarlig, färglös, flyktig vätska med behaglig eterisk doft. Den är ett allmänt använt lösningsmedel och används som sådant inom farmacin; vid koncentrationer över 80% används den som antiseptis kt medel. Aceton är ett av de ketonämnen som bildas vid ketoacidos, som i diabetes eller vid svält.
En form av energi och en känsla av förhöjd temperatur. Inom medicinen är värme av intresse för sina fysiologiska effekter, för terapeutisk användning, och för bruk i förfaranden inom fysik eller fysikalisk kemi.
Trinitrotoluen (TNT) är ett explosivt ämne som används inom militära och industriella sammanhang. Det är en kemisk förening med formeln C6H2(NO2)3CH3, vilket betyder att det består av en bensenring (C6H5-) med tre nitrogrupper (-NO2) och en metylgrupp (-CH3) som substituenter. TNT är känt för sin stabilitet under normala förhållanden, men när det utsätts för stark värme, chock eller friktion kan det explosivt desintegrera och frigöra en stor mängd energi.