MeSH: Tesaurus bestående av ett kontrollerat ordförråd och producerad av National Library of Medicine i USA. Subject HeadingsMEDLINE: Medline är NLMs (National Library of Medicine) mest betydande bibliografiska databas. Den utgör huvuddelen av den biomedicinska referensdatabasen PubMed och är sökbar via NLMs webb. Posterna i Medline är indexerade med termer ur MeSH (Medical subject headings).Abstrahering och indexering, principer: Förkortning eller sammanfattning av dokument; tilldelning av deskriptorer för dokumentreferens.BibliotekskatalogerNLMDNA, korsformigtKronologi, principer: Läran om tideräkning.PubMedKatalogiseringFörkortningar, principer: Förkortningar av skrivna ord och uttryck.MEDLARS: Ett medicinskt, bibliografiskt databassystem utvecklat av National Library of Medicine, USA. MEDLARS är förkortning för Medical Literature Analysis and Retrieval System, som introducerades 1964 och vidareutvecklades till Medline (MEDLARS Online) 1971.Terminologi, principerVokabulär, kontrolleradUMLSMedicinska bibliotekDatabaser, bibliografiska: Omfattande, datorbaserade samlingar av referenser eller hänvisningar till böcker, artiklar eller andra publikationer, företrädesvis inom ett begränsat ämne eller ämnesområde. Tidskrifter, principerADB: Automatisk databehandling.Optic FlowInformationssystem: Integrerad uppsättning datafiler, rutiner och utrustning för lagring, hantering och återvinning av information.Processering av naturligt språkMedicinsk informatik: Ett område av informationsvetenskaperna som är inriktat på analys och spridning av medicinska data genom utnyttjande av datorer inom sjukvård och medicin.Internet: Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.Huvudrörelser: Avsiktliga eller ofrivilliga huvudrörelser som kan ske i förhållande till eller oberoende av kroppen. Termen gäller för både människor ocg djur.VestibularapparatRörelseuppfattning: Iakttagelse av föremåls rörelse genom synfältet.Fotboll: En bollsport som utövas av två mot varandra spelande lag med en stor, hårdpumpad boll på en stor, rektangulär spelplan, där det gäller att få in bollen i motståndarlagets mål. Bollen får inte vidröra armar eller händer. Ett lag består av elva spelare på planen.Förenta StaternaOrienteringMjukvara: Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.Faktadatabaser: Strukturerade samlingar av mer eller mindre fullständiga faktauppgifter, ofta inom bestämda ämnesområden och med funktioner för automatisk hantering av informationen. De kan ha formen av uppslagsböcker, statistikdatabaser, samlingar av kemiska och fysikaliska data osv. Begreppet faktadatabas skall inte förväxlas med bibliografisk databas.RotationHuvudskador, slutna: Icke skallbens- eller hjärnhinnegenomträngande skador, vilka ofta leder till mekanisk påverkan på intrakraniella strukturer som ger upphov till traumatiska hjärnskador, blödningar eller hjärnnervskada.Idrottsutrustning: Utrustning eller föremål som behövs för utövande av en sport (t ex bollar, slagträn, racketar, skidor, skridskor, rep, tyngder osv), eller som behövs som kroppsskydd vid utövandet.Algoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.AccelerationEye Movements: Frivilliga eller reflexmässiga ögonrörelser.Oryza sativaFöljerörelserKinestesi: Förmågan att förnimma muskelrörelse, vikt, kroppsläge osv.FotostimuleringHuvudStimuli: Signaler till en handling; det specifika inslag i ett perceptions- eller stimulansmönster som en individ lärt sig att reagera på.Integumentsystemet: Kroppens yttre täckskikt, bestående av huden och dess tillbehör, dvs hår, naglar, talgkörtlar och svettkörtlar.Fenomen inom integumentsystemets fysiologiEncyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.Fjädrar: En speciell form av hudbildning som endast finns hos fåglar.TandmissfärgningBlindtarmsbihangFuktighet: Graden av vatten(ånga) i en gas, t ex luft.