StudiebidragFysisk träning: Lektioner och övningar i den fysiska utvecklingen av kroppen, som t ex gymnastiklektioner i skolan. Hit räknas inte fysisk träning i behandlingssyfte, s k motionsterapi.StyrketräningInternutbildning: Utbildning av personal inom en arbetsplats eller organisation.Fysisk kondition, djurSpecialistutbildning, läkare: Utbildningsprogram för läkare som söker specialistutbildning. De omfattar såväl formell specialisttjänstgöring som forskningsarbete inom klinisk medicin och medicinsk grundvetenskap. Utbildningen leder till specialistbehörighet och eventuellt till högre akademisk examen.Fysisk uthållighet: Tidsförloppet mellan en fysisk aktivitets början och dess avslutande pga utmattning.AT- och FV-block/ST-tjänst: Obligatoriska, kliniska utbildningsprogram i medicin och medicinska specialiteter för läkarstuderande.UndervisningMotion: Oftast regelbunden, fysisk aktivitet avsedd att leda till god fysisk kondition och hälsa.Läroplan: Plan över studiegången vid en utbildningsinstitution.TynglyftningVidareutbildning, läkare: Utbildningsprogram avsedda att ge läkare kännedom om den senaste utvecklingen inom deras fält.Stipendier: Bidrag eller anslag till enskilda personer från fonder eller stiftelser som ekonomiskt stöd för studier och forskning.Fysisk kondition: Tillstånd med känsla av god fysisk form och med optimal prestationsförmåga, som ett resultat av fysisk träning eller fysisk terapi.Inlärning: Förhållandevis permanent beteendeförändring som resultat av tidigare erfarenheter eller övning. Begreppet omfattar förvärvande av kunskap.Läkarutbildning: Utbildning i medicin i allmänhet.Meningsskiljaktigheter och tvisterBarnförmynderskap: Tilldömd skyldighet eller tilldelat uppdrag att sörja för vårnaden om ett barn.FörhandlingTeologiMetafysik: Benämning från senantiken på de grundläggande filosofiska principerna, vilka bygger på Aristoteles skrifter och vari ingår bl a ontologi (varandets natur) och kosmologi (världsalltets ursprung och struktur).United States Office of Research IntegrityVårdare-patientrelationerSchizophyllumIncitamentprogram, läkare: Kompensationsplaner, utformade för att motivera läkare för patientbesök, nyrekrytering av läkare och effektivt utnyttjande av sjukvårdsinrättningen.Vårdgivare: Personer som vårdar andra i behov av tillsyn eller hjälp vid sjukdom eller handikapp. Vården kan ges i hemmet, på sjukhus eller annan inrättning. Förutom utbildad medicinsk eller sjukvårdspersonal omf attar kategorin även föräldrar, makar eller andra anhöriga, vänner, kyrkosamfundsmedlemmar, lärare, socialarbetare m fl.SverigeRadiovågorRadio Frequency Identification DeviceVulkanutbrottStuderandeMedicinstuderande: Studenter vid medicinsk högskola eller i ett utbildningsprogram inom medicin.RymdsjukaAckommodationsförmåga: Den dioptriska anpassningen av ögat (för maximal bildskärpa på näthinnan vid betraktande av ett föremål) med hänsyn till förmågan, mekanismen och processen. ResorEremitkräftaDNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Kinetokorer: Stora flerproteinkomplex som binder kromosomernas centromerer till den mitotiska spindelns mikrotuber i samband med cellcykelns metafas.RegisterArvicolinaeRiskfaktorerFör tidig födelsebHLH-proteinerSeasonsNervvävnadsproteinerRättsgenetikMikrobiologisk resistensbestämning: Tester som visar den relativa effekten av olika kemoterapeutiska medel mot specifika mikroorganismer (t ex bakterier, svampar, virus).Antibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.PeptidhydrolaserStadsplanering: Långsiktig detaljplanering av det fysiska samhällsbyggandet.MultiproteinkomplexCullin Proteins