StuderandeMedicinstuderande: Studenter vid medicinsk högskola eller i ett utbildningsprogram inom medicin.TandläkarstuderandeFarmacistuderande: Studenter som utbildar sig till farmaceuter eller apotekare.UniversitetLäkarutbildning, preklinisk: Den medicinska grundutbildningen för blivande läkare.VårdyrkesstuderandeKunskapsprov: Bedömning av utbildnings- och kunskapsnivå. Begreppet omfattar alla aspekter av testning och testutformning.Läroplan: Plan över studiegången vid en utbildningsinstitution.UndervisningStudenthälsovårdTandläkarutbildning: Utbildning inom odontologi i allmänhet.Farmaceutisk utbildning: Utbildning i framställning, hantering och rätt användning av läkemedel inom medicinen.Problembaserad inlärningFysiologi: Läran om levande organismers och deras delars funktioner, och de fysiska och kemiska faktorer som är en del av dessa.Läkarutbildning: Utbildning i medicin i allmänhet.Klinisk praktik: Praktisk tjänstgöring under läkarutbildningen på t ex klinisk avdelning, akutavdelning eller vårdcentral.Medicinska högskolor: Utbildningsanstalter för personer som utbildar sig inom det medicinska fältet.YrkesvalKlinisk kompetens: Förmågan att på ett godtagbart sätt utföra de arbetsuppgifter som är direkt förknippade med patientvård.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Datorstödd undervisning: Självinlärningsteknik, vanligtvis online, som bygger på att studenten aktivt utnyttjar datoriserat undervisningsmaterial.SkolorUndervisningsmodeller: Teoretiska modeller som anger metoder för lärande eller undervisning som en bas för attityd- eller beteendeförändringar. Dessa undervisningsinsatser tillämpas vanligen inom hälso- och patientundervisning, men är inte begränsade till patientvård.Fakultet: Vetenskapsområde vid högskola eller universitet, eller den lärargrupp (professorer och lektorer med högre akademisk examen) som ansvarar för området.Attityder: Benägenhet att ge uttryck åt ihållande, inlärda inställningar antingen för eller emot någon företeelse, person eller något föremål, inte utifrån vad de egentligen representerar, utan hur de upplevs.Inlärning: Förhållandevis permanent beteendeförändring som resultat av tidigare erfarenheter eller övning. Begreppet omfattar förvärvande av kunskap.TandläkarhögskolorStudents, PremedicalUtbildningsteknik: Systematisk kartläggning, utveckling, organisering och utnyttjande av utbildningsresurser och administrering av dessa processer. Begreppet används ofta i en mer inskränkt betydelse, avseende apparatorienterad pedagogik eller tekniska hjälpmedel i undervisningen.Praktik under handledningBiologi: En biologisk vetenskapsgren som omfattar djurens, växternas och mikroorganismernas ursprung, struktur, utveckling, växt, funktion, genetik och fortplantning.Attityder hos hälsovårdspersonal: Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.StudentavhoppProgramevalueringAntagningskrav för utbildning: Inträdesordringar för urval av studenter till lärosäten.Anatomi: Läran om levande organismers byggnad.Hälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.Doktorandutbildning: Vidareutbildning efter akademisk grundexamen vid institution som har forskarutbildningsprogram som leder till specialkompetens eller högre akademisk examen.Prestation: Lyckad insats för att nå ett önskvärt mål; graden av framgång inom något givet område (isht. skolastiskt) eller i allmänhet.Simulering av patientrollTandläkare-patientrelationer: Olika aspekter av det psykologiska förhållandet mellan tandläkare och patient.Vårdutbildning: Omvårdnads- och sjuksköterskeutbildning i allmänhet.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Distansutbildning: Utbildning på avstånd med hjälp av olika kommunikationsmedel (telefon, radio, tv, datakommunikation osv) och med få personliga kontakter mellan studenter och lärare.VetenskapVeterinärutbildning: Veterinärmedicinsk utbildning i allmänhet.Mentorer: Erfarna yrkesutövare som ger vägledning och stöd åt andra som önskar förkovra sig i sin yrkesroll eller utvecklas i sin karriär.Vårdyrken: Yrken vars utövare verkar för behandling och förebyggande av sjukdomar. För icke-medicinska yrkesgrupper, inom t ex medicinsk teknik eller sjukgymnastik, finns termen "hälsovårdsrelaterade yrken".Sjuksköterskeutbildning: I USA fyraårig högskoleutbildning i vårdämnen, i Sverige treårig, som ger behörighet att utöva sjuksköterskeyrket.Fakultet, medicinsk: Avdelning för de medicinska ämnesområdena vid universitet eller högskola, eller den för utbildningen ansvariga personalgruppen.Kollegial grupp: Grupp bestående av personer med ungefär samma yrkes- och intresseinriktningar, av ungefär samma ålder, rang eller sociala ställning.Datainsamling: Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.Tandhygienister: I Sverige: tandvårdspersonal med särskild högskoleutbildning (80/120 p) och legitimation, vars yrkesbehörighet regleras i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Legitimerad tandhygienist är behörig att arbeta inom offentlig tandvård (allmän-, specialist- och sjukhustandvård), privat tandvård eller i egen regi.Fakultet, odontologisk: Avdelning för tandläkarutbildning vid universitet eller högskola, eller den personal med högre akademisk utbildning som ansvarar för avdelningen.Specialistutbildning, farmaceuter: Vidareutbildningsprogram för farmaceuter som önskar erhålla specialistkompetens inom farmaci.SkrivandeKompetensbaserad utbildning: Utbildningsprogram avsedda att garantera att studenterna uppnår förutbestämda kompetensmål inom ett visst område eller en viss utbildning.Skolor, farmaceutisk utbildningInternationellt utbildningsutbyte: Utbyte av studenter eller yrkesmänniskor mellan länder under organiserade former i vidareutbildningssyfte.Tandkirurgi: Den gren av den kliniska odontologin som är inriktad på återställande eller reparation av defekta tänder, som antingen skadats genom sjukdom eller olyckshändelse eller utvecklats onormalt, så att de får normal funktion, hälsa och estetisk utformning. Verksamheten omfattar såväl förebyggande, diagnostiska, biologiska, mekaniska och terapeutiska metoder och teknik som kunskaper om och tillämpning av material och instrument.TänkandeStudiebidragDistriktstandvård: Tandvård (som i Sverige ingår i den kommunala primärvården) som har till uppgift att erbjuda program för förebyggande, diagnostik och behandling inom ett bestämt upptagningsområde.Drivkraft: Impulser bakom en organisms strävan efter ett visst mål eller viss tillfredsställelse. Impulserna kan påverkas av fysiologiska behov eller yttre stimuli. Syn. motivation.SkolhälsovårdYrkeskompetensAlkoholkonsumtion: Beteende sammanhängande med alkoholkonsumtion, inklusive socialt drickande.Oral protetikKommunikation: Utbyte av ideer, attityder eller åsikter mellan individer eller grupper.UppfattningEducation of Hearing DisabledFeedback: Begrepp som används inom såväl reglerteknik som biologi, beteende- och kommunikationsvetenskap och som innebär att information om händelser eller beteende i ett system återförs till systemets styrande funktion och därmed reglerar den fortsatta aktiviteten i systemet.Grupprocesser: Förfaranden, genom vilka en grupp närmar sig, angriper och löser ett gemensamt problem.RollspelPremedicinsk utbildningEndodonti: En specialitet inom odontologin med inriktning på vård av tandpulpan och behandling av pulpahålan.ProgramutvecklingInternet: Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.YrkesvägledningKunskap: Den totala mängden sanningar och/eller fakta som samlats med tiden, summan av information, dess mängd och innehåll, i varje civilisation, tidsperiod eller land.Kulturell mångfald: Samexistens mellan flera distinkta etniska grupper, raser, religiösa eller kulturella grupperingar inom ett samhälle, en organisation eller population.Fackutbildning: Formell utbildning som erfordras för utövning av ett visst yrke.Kroatien: Republik på Balkanhalvön som i söder gränsar till Bosnien-Hercegovina, i norr till Slovenien, i öster till Serbien och väster till Adriatiska havet. Ytan är 56 538 km2, och folkmängden uppgår till 4,5 miljoner invånare (1998). Zagreb är huvudstad.Tandvårdskliniker: Inrättningar eller mottagningar för patienter i behov av tandvård.Förenta StaternaUngdomsbeteende: Varje iakttagbart handlingssätt hos en tonåring.Könsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.OsteopatiSelf-AssessmentAT- och FV-block/ST-tjänst: Obligatoriska, kliniska utbildningsprogram i medicin och medicinska specialiteter för läkarstuderande.SjälvevalueringsprogramHälsoupplysning: Upplysningsverksamhet som ökar medvetandet och på ett gynnsamt sätt påverkar attityder till och kunskaper om främjande av hälsa på såväl ett personligt som samhälleligt plan.Personliga relationerDatorkunskap: Allmän kännedom om datateknisk terminologi och om hur datorer programmeras och fungerar.MannekängerHistologi: Vävnadslära.UtbildningsnivåLäroböcker, principerPersonalrekryteringAlkoholförgiftning: Ett tillstånd orsakat av förtäring av alkohol i sådan mängd att handlingsförmåga och hämningar går förlorade, och som kan sluta i medvetslöshet.UtbildningspsykologiPrevalensUtbildning: Förvärv av kunskap genom formaliserade studier.Audiovisuella hjälpmedel: En typ av pedagogiska hjälpmedel.VårdskolorAnlagstester: Tester utformade för att bedöma en persons inlärnings- och prestationsförmåga.Social uppfattningTandvårdsspecialiteterProblemlösningMedkänsla: En individs objektiva och insiktsfulla förståelse för en annan persons känslor och beteende. Begreppet skall skiljas från sympati, som vanligtvis inte är objektiv eller kritisk. Medkänsla innefattar omsorg, ett uttryck för medvetenhet om och bekymmer för andra människors bästa. Syn. empati.Webcasts as TopicHeltäckande tandvård: Tandvårdsprogram omfattande allt från diagnos och behandling till uppföljning och rehabilitering.PraktiklokaliseringTjänstefelKulturkompetensMoralisk utveckling: Den process genom vilken individer införlivar normer för rätt och felaktigt beteende.StödundervisningBiovetenskaper: Alla grenar av naturvetenskaperna som befattar sig med någon aspekt av livet eller livsprocesserna. Hit hör anatomi och fysiologi, biokemi och biofysik samt djurens, växternas och mikroorganismernas b iologi. Begreppet bör särskiljas från underavdelningen biologi, som specifikt sysslar med de levande organismernas ursprung och livsformer.Multimedier: Material, i stor utsträckning datortillämpningar, som kan utgöras av en blandning av text, ljud, grafik, animeringar och videosekvenser.Område med otillräckliga hälso-och sjukvårdsresurser: Geografiskt område med otillräckliga sjukvårdsresurser (personal och/eller vårdinrättningar) för att tillgodose befolkningens vårdbehov.Tandvårdsetik: De yrkesprinciper eller den yrkeskodex som rör tandläkares rättigheter och skyldigheter, förhållandet till patienter och kollegor, samt tandläkarens åtgärder i vården och förhållande till patienters anhöriga.Hälso- och sjukvård i glesbygdTest Taking SkillsSocial miljöFattningsförmågaFarmaci: Tillverkning och dispensering av preparat för medicinskt bruk.TurkietApotekstjänsterPersonlig tillfredsställelseSpecialistutbildning, läkare: Utbildningsprogram för läkare som söker specialistutbildning. De omfattar såväl formell specialisttjänstgöring som forskningsarbete inom klinisk medicin och medicinsk grundvetenskap. Utbildningen leder till specialistbehörighet och eventuellt till högre akademisk examen.PilotstudierMinoritetsgrupper: En undergrupp med särdrag inom en större grupp, ofta med särskild sammanhållning som särskiljer den från den större gruppen.YrkesrollMalaysia: En parlamentarisk, konstitutionell monarki i Sydostasien, belägen dels på halvön söder om Thailand, dels på norra delen av Borneo, gränsande till Indonesien i söder. Mellan dessa båda malaysiska landområden ligger den Sydkinesiska sjön. Landets yta är 329 750 km2, och folkmängden uppgår till 24,8 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Kuala Lumpur.Inträdesprov, högskola: Kunskapsprov avsett att visa om en students förkunskaper är tillräckliga för påbörjande av högre studier.SjälvuppfattningBarnodontologiPraktiktjänstgöring: Vidareutbildningsprogram som tillgodoser vissa yrkeskrav inom andra områden än medicin och odontologi, t ex farmakologi, näringslära, sjukvård osv.PlagieringSamarbetsbeteende: Samverkan mellan två eller flera personer eller organisationer för ett gemensamt mål, som är till fördel för alla parter.Social facilitationRökningRisktagandeVårdare-patientrelationerSpecialundervisning: Särskild undervisning för individer som av intellektuella, fysiska, sociala eller känslomässiga skäl inte kan tillgodogöra sig vanlig undervisning.Farmakologi, klinisk: Den gren av farmakologin som är speciellt inriktad på läkemedelseffekter och -tolerans hos människor.Vetskap om resultat (psykologi): En principiell föreställning att inlärning underlättas om den lärande får omedelbar utvärdering av inlärningsprestationen. Begreppet omfattar även hypotesen att inlärning underlättas när den lärande omgående får veta om ett svar är rätt och, om fel, vägledning om vari felet består.Brasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Hälsobeteende: Människors beteenden för att skydda eller främja sin hälsa. Exempelvis anses korrekt föda och tillräckligt med motion påverka hälsotillståndet. Livsstil är nära associerad med hälsobeteende, och faktorer som påverkar livsstil är socioekonomiska, utbildningsfaktorer och kulturella faktorer.Samhällsmedicin: Medicinsk disciplin som sätter befolkningens hälsotillstånd i centrum och som på en tvärvetenskaplig bas studerar vårdåtgärder för förebyggande och behandling av sjukdom i samhället i stort.Persons With Hearing ImpairmentsSocial konformitetIllinois: Stat i den amerikanska mellanvästern, gränsande mot Wisconsin och Lake Michigan i norr, Iowa i väster och Indiana i öster. Ytan är 146 000 km2, och folkmängden uppgår till ca 12,5 miljoner invånare. Huvudstad är Springfield.Fokusgrupper: En typ av små diskussionsgrupper, vars syfte kan vara att på ett penetrerande sätt belysa problemställningar inom ett forskningsområde.Interdisciplinary StudiesKansas: Delstat i USAs Mellanvästern, gränsande till Nebraska i norr, Oklahoma i söder, Missouri i öster och Colorado i väster. Ytan är 213 000 km2, och folkmängden uppgår till 2,7 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Topeka.Yrkesrelationer: Arbetssamverkan mellan två eller fler yrkesutövare.Tandvård: Det totala utbudet av tjänster för diagnos, förebyggande och behandling av tandsjukdomar eller tandskador.Medicinsk etik: Den moralfilosofi som är vägledande för vilket handlande som är rätt eller fel inom sjukvård och medicinsk forskning, och hur sjukvårdspersonal bör förhålla sig till patienter, deras anhöriga och kollegor. Olika "grenar" av den medicinska etiken är t ex klinisk etik och vårdetik. Termen används ibland som liktydig med läkaretik.VideobandinspelningMissbruksrelaterade sjukdomar: Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.Tandläkarutbildning, förkunskaperApotekareOmvårdnadsfakultet: Avdelning för vårdvetenskaper vid universitet eller högskola, eller den för utbildningen ansvariga personalgruppen.LågprestationGenetik: Den vetenskapsgren som är inriktad på att undersöka sätten för och följderna av överföring och uppkomst av det biologiska arvets alla komponenter.Binge DrinkingCreativityOrdbehandlingLäsningOnline-systemSpecialistutbildning, tandläkare: Utbildningsprogram för tandläkare som vill vidareutbilda sig till specialister. Häri ingår såväl formell specialistutbildning som forskningsarbete i klinisk och grundläggande odontologi.NebraskaIntegrering (Utbildning): Oftast avses integrering av ett fysiskt eller mentalt handikappat barn i en normal skolklass, med erforderligt utbildningsprogram.Vårdutbildning, forskningVariansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Semantisk differentialHälsokampanjer: Kampanjer för ökat hälsomedvetande och därmed förstärkt hälsostatus (fysiskt och psykosocialt) hos allmänheten, genom hälsoupplysning, förebyggande program och tillgång till vård.Feedback, Psychological: En stimulus- och svarsmekanism som fortlöpande kan styra beteende, kognition, uppfattnings- och prestationsförmåga.Humaniora: I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.Sociala värderingarAnlag: Förmåga att lätt ta till sig och tillämpa kunskaper.Tandvård för kroniskt sjuka: Tandvårdsåtgärder för patienter med kronisk sjukdom, så som kroniska hjärt-/kärlsjukdomar, endokrina sjukdomar, blodsjukdomar, immundefekter, tumörsjukdomar och njursjukdomar. Hit hör inte tandvård för utvecklingsstörda eller fysiskt handikappade, vilken beskrivs som "handikapptandvård".Attityder till hälsa: Allmänhetens inställning till hälsa, sjukdom och sjukvård.TexasInvärtesmedicin: En medicinsk specialitet med inriktning på diagnos och behandling av de inre organsystemen hos vuxna.Kanada: Världens till ytan tredje största land, med en yta av 9 958 319 km2. Landet utgör den nordligaste, och största, delen av Nordamerika, och består av tio provinser och tre territorier. Kanada är en federation inom det Brittiska Samväldet. Invånarantalet är ca 30 miljoner, och huvudstaden, belägen i provinsen Ontario, heter Ottawa.PatientomhändertagandeSpecializationSexuellt beteendeVårdhögskolorSjälvförmågaTandläkare: Personer med legitimerad behörighet att utöva tandläkaryrket.Läkarlegitimation: Formell licensiering för rätten att utöva läkaryrket.Läkare-patientrelationerOrtodontiIntervjuer, principer: Samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter m m. Hit hör inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.Attityder till datorer: Inställning till och beteende i samband med datoranvändning.CD-rom: "Compact disc - read-only memory". System för permanent optisk lagring av data på kompaktskivor. Skivspelaren ansluts till dator, och skivornas innehåll kan inte ändras eller skrivas över. CD-ROM-enhe ten är så gott som identisk med de CD-spelare som används för musikskivor och kan oftast också användas till att spela sådana skivor.Vanor: Förvärvade eller inlärda handlingssätt som regelmässigt uppvisas.