StrontiumisotoperBalkan PeninsulaBegravningsritualer: Traditioner och ceremonier förknippade med omhändertagande av de döda.StrontiumIsotoper: Atomer med samma atomnummer, men med skillnader i atommassa.Isotopmärkning: Metoder för märkning av ett ämne med en stabil eller radioaktiv isotop. Termen skall inte användas för artiklar om märkta ämnen om inte själva märkningsmetoderna omhandlas ingående. De spårsubstanser som kan vara föremål för märkning kan bestå av kemiska ämnen, celler eller mikroorganismer.StrontiumradioisotoperTyskland: Republik i Mellaneuropa. Ytan är 356 733 km2 (efter 1990), och folkmängden uppgår till 82,6 miljoner invånare (2003). Huvudstad är sedan 1991 Berlin.Hälso- och sjukvård i glesbygdTelekonsultationRättsantropologi: Vetenskaplig undersökning av mänskliga skelettdelar i den uttryckliga avsikten att åstadkomma identifikation. Häri ingår fastställande av personidentitet, skadeanalys, rekonstruktion av anletsdrag, fotografisk jämförelse, fastställande av tidpunkten för döden, samt brottsplatsundersökning. Rättsantropologer fastställer inte dödsorsaken, men tillhandahåller uppgifter som kan vara till hjälp för att fastställa den sannolika dödsorsaken. Detta är en gren av fysisk antropologi.Europa: Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).TelemedicinForntidshistoria: Tiden före år 500 e. Kr.Arkeologi: Läran om forntiden.PseudotsugaSalmonella-fagerDouglas rum: En säck som bildas av veck i bukhinnan.Civilisation: Samhälle eller samhällsform som utvecklats genom mänsklig aktivitet.Kattleukemivirus: En art (även kallad FeLV) av Gammaretrovirus som ger leukemi, lymfosarkom, immunbrist och andra degenerativa sjukdomar hos katter. Flera cellulära onkogener ger FeLV förmågan att framkalla sarkom.MuseerLekterapi: En behndlingsmetod där lek används som uttrycksmedel och kommunikation mellan patient och terapeut.ResorKvinnohälsa: Begrepp, omfattande kvinnors fysiska och psykiska hälsotillstånd.Kvinnor: Vuxna människor av honkön som kulturella, psykologiska, sociologiska, politiska och ekonomiska enheter.1700-talshistoria: Tiden från 1701 till 1800.1800-talshistoria: Tiden från 1801 till 1900.RysslandSkalleFjärran : Benämning på ett geografiskt område omfattande Ost- och Sydostasien, dvs Kina och Hong Kong, Japan, Korea, Macao, Mongoliet och Taiwan.SkallbasJordfästning: Den fysiska begravningen av döda. Inom svenska kyrkan tidigare benämning på det som nu kallas begravningsgudtjänst (den symboliska jordfästningen). Begravningsritualer inom olika kulturer räknas inte hit.1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.Medeltidshistoria: Tiden från 500 till 1450 e. Kr.Begravning: En oftast ceremoniell eller rituell akt, som innebär det slutgiltiga omhändertagandet av en avliden, genom gravsättning i jord, placering i gravkammare, gravsätting till sjös eller kremering. Begravni ngstraditionerna är uråldriga och tvärkulturella.VåldUtrustningsdesignDNA-skador: Läkemedels- eller strålningsframkallade skador på DNA som medför avvikelser från den normala dubbelspiralkonformationen. Till dessa hör strukturella förvrängningar som stör replikation och transkription, samt punktmutationer som splittrar baspar och ger skadliga effekter på efterföljande generationer genom ändringar i DNA-sekvensen. Om skadan är av mindre omfattning kan den repareras (DNA-reparation), men stor skada kan leda till apoptos (celldöd).Mikrokroppar: Elektrontäta cytoplasmapartiklar, omslutna av ett enkelt membran, som t ex peroxisomer, glyoxisomer och glykosomer.Våld i hemmet: En familjemedlems avsiktliga och, ofta, upprepade misshandel av en annan familjemedlem.HandMagsäck: Ett matsmältningsorgan beläget i övre vänstra kvadranten av buken, mellan nedre änden av matstrupen och början av tolvfingertarmen.ADHD: En beteenderubbning som uppstår under barndomen och som karakteriseras av utvecklande av onormal ouppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet. Bayes teorem: En sannolikhetsteoretisk modell uppkallad efter Thomas Bayes (1702-1761). Inom epidemiologin används metoden för beräkning av sannolikheten för förekomsten av en viss sjukdom hos personer med något vi sst kännetecken, utifrån kännedom om sjukdomens prevalens och förekomsten av detta kännetecken hos friska och sjuka individer. I klinisk beslutsanalys används modellen för beräkning av sannolikheten f ör en viss diagnos, med givna symtom eller provresultat.Metylfenidat: En cns-stimulant vars vanligaste användning är för behandling av adhd hos barn och mot narkolepsi. Verkningsmekanismenerna tycks likna dem hos dextroamfetamin.Inlärningsstörningar: Förhållanden kännetecknade av avsevärd avvikelse mellan den antagna intellektuella förmågan hos en individ och dennes förmåga att tillägna sig nya språkkunskaper eller andra kognitiva färdigheter. Sådana störningar kan ha sin grund i organiska eller psykologiska tillstånd. Ganska vanliga arter av störning är dyslexi, dyskalkyli och dysgrafi.Ansiktsuttryck: Iakttagbara förändringar i ansiktsdragen som reaktion på emotionella stimuli.Akantusväxter: En växtfamilj inom ordningen Scrophulariales, underklass Asteridae, klass tvåhjärtbladiga växter. Den kännetecknas av enkla blad i motsatta par, cystoliter (förstorade celler som innehåller kristaller av kalciumkarbonat), och bilaterala och bisexuella blommor som vanligtvis sitter tätt tillsammas.Respiratory RateBlack SeaSkandinavienEye Color: Färgen på ögats iris (regnbågshinna).TurkietSelection, GeneticHLA-B38 AntigenLemuridae: En familj av ordningen Primates och underordningen Prosimi som omfattar fyra släkten, alla hemmahörande på Madagaskar och Komoroöarna. De flesta föredrar skogiga områden. De fyra släktena är Hapalemur, Lemur, Lepilemur och Varecia.