Autonoma nervsystemet: Den del av nervsystemet som reglerar de icke viljestyrda kroppsfunktionerna. Det utgörs av det sympatiska nervsystemet och det parasympatiska nervsystemet.Psykologi, kliniskBarnpsykologi: Studier av normalt och onormalt beteende hos barn.PsykologiCykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.SocialpsykologiInternet: Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.Takykardi, paroxysmalTakykardi, supraventrikulärEncyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.TakykardiAVNRTBehandlingsresultatElektrokardiografiTryckJärn: Ett i jordskorpan allmänt utbrett metalliskt grundämne. Kemiskt tecken är Fe, atomnummer 26 och atomvikt 55,85. Järn är en väsentlig beståndsdel i hemoglobin, cytokrom och andra komponenter i respiratoriska enzymsystem. Dess främsta funktioner är att transportera syre till vävnader (hemoglobin) och att ingå i cellulära oxidationsförlopp. Uttömning av järnförråden kan leda till järnbristanemi. Järn används för att återuppbygga blodet vid anemi.Hydrostatiskt tryckKolföreningar, oorganiska: Oorganiska föreningar innehållande kol som en essentiell del av molekylen, men som inte härrör från kolväten.Kelatkomplexbildare, järn: Organiska föreningar som bildar två eller fler bindningar till järnjoner. Så fort kopplingen ägt rum kallas det bildade komplexet för ett kelat. Den järnbindande porfyringruppen hos hemoglobin utgör ett exempel på metallkelat i biologiska system.Kol: Ett icke-metalliskt grundämne med kemiskt tecken C, atomnummer 6 och atomvikt 12,011. Kol kan förekomma i olika allotropa former, som t ex diamant, kol och grafit.SilikonföreningarTrout: Olika arter av fiskfamiljen Salmonidae (laxfiskar), vanligen mindre än laxar. De flesta är sötvattenfiskar (bäcköring, insjööring), men några är anadroma (havsöring). De är färggranna, välsmakande och populära bland sportfiskare. Släktena Salvelinus, Salmo och Oncorhynchus är spridda över nästan hela världen.SaprolegniaSalmonidaeFisksjukdomar: Sjukdomar hos fiskar, såväl benfiskar som broskfiskar, i sötvatten, havsvatten, akvarier eller fiskodlingar.MyxozoaGälarAnpassning, psykologisk: En individs upplevelse av gynnsamma förändringar, antingen rörande individen själv eller förhållandet till omgivningen, vilka leder till anpassning och ändrad mental inställning.SömnstörningarSömnInsomningsproblem och tidigt uppvaknade: Störningar kännetecknade av försämrad förmåga att somna eller behålla sömnen. Problemet kan bero på ett primärt sjukdomstillstånd eller uppstå som följd av annat medicinskt eller psykiskt tillstånd.Sömn, REMDyssomnia: En bred kategori sömnstörningar, omfattande både hypersomni och sömnlöshet. De tre huvudsakliga underindelningarna kan beskrivas som inneboende störningar (beroende på kroppsegna omständigheter), yttre störningar (beroende på förhållenden i omgivningen eller sjukdom), samt dygnsrytmstörningar.Kvinnohälsa: Begrepp, omfattande kvinnors fysiska och psykiska hälsotillstånd.SömnövervakningTyskland: Republik i Mellaneuropa. Ytan är 356 733 km2 (efter 1990), och folkmängden uppgår till 82,6 miljoner invånare (2003). Huvudstad är sedan 1991 Berlin.TalidomidGeneriska läkemedel: Läkemedel som inte åtnjuter patentskydd. Sådana läkemedel kan produceras av flera tillverkare.SverigeSömn- och rogivande läkemedel: Läkemedel som används för att framkalla sömnighet eller sömn, eller för att minska psykisk stress eller ångest.Terminologi, principerAutoanalysAllostasErwinia amylovoraAustriaErwinia: Ett släkte gramnegativa, fakultativt anaeroba, stavformade bakterier, som är växtpatogener, saprofyter eller beståndsdelar av växternas epifytiska flora.Coxa VaraStress, psykologiskTakotsubokardiomyopatiHjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.TyreoideahormonresistensHjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.DNA, korsformigt