Straffrätt: En del av den offentliga rätten som definierar brottsformer, reglerar gripande av, åtal och rättsprocesser mot misstänkta brottslingar, och reglerar straffpåföljd för dem som fällts för brott.CriminalsKriminalpsykologi: Den disciplin inom psykologin som är inriktad på undersökning av betydelsen av personlighetsfaktorer vid brottsligt beteende.Brott: Handling som är straffbelagd enligt lag (brottsbalken), dvs som bryter mot den lag och ordning som staten fastställer. Genom sina olika rättsinstanser kan staten åtala lagbrytare och utdöma straff. Begreppet omfattar brottsliga handlingar oavsett om de leder till rättslig påföljd eller ej.Bedrägeri: Förvrängning av fakta eller döljande av avsikt.Encyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.StöldDokumentärfilmer och dokumentärprogramAnthropology, MedicalFilm: Konsten, tekniken eller den affärsmässiga aspekten förknippad med produktion av film i underhållnings-, propaganda- eller undervisningssyfte.Krigsförbrytelser: Kriminella handlingar som begås under, eller i samband med, krig, t ex misshandel av krigsfångar, dödande av civila osv.Förenta StaternaDisulfider: Kemiska grupper med de kovalenta disulfidbindningarna -S-S-. Svavelatomerna kan binda till såväl oorganiska som organiska molekyldelar.Patientavgifter: Kostnader för sjukvårdstjänster som betalas av patienten.Medical TourismRättspsykiatri: Rättslig tillämpning av psykiatri. Hit hör kriminologi, penologi (kriminalvårdsfrågor), intagning av psykiskt sjuka, psykiaterns roll i skadeståndsfall, uppgiftslämnande i rättsfall och expertvittnesmål.Upprätthållande av lag och ordning: Organiserad strävan efter laglydighet i samhället.StraffMoralisk plikt: Förpliktelser grundade mer på etik än på lagstiftning.Vägtrafikolyckor: Olyckor på gator, vägar, motorvägar, torg, cykelleder för allmän trafik, samt gång- eller ridbana invid dessa, som inbegriper förare, passagerare, fotgängare och fordon. Vägtrafikolyckor kan hänföras till bilar (personbilar, bussar och lastbilar), cyklar, motorcyklar och annan anordning på hjul, band eller medar för färd på marken.Bilkörning: Inverkan av yttre och fysiologiska faktorer på bilförare och deras körförmåga. Hit räknas t ex trötthet, läkemedelspåverkan, sjukdom och fysiska handikapp.Otillräknelighet: Ett juridiskt begrepp med innebörden att en anklagad inte kan göras ansvarig för ett brott, om han eller hon, vid tidpunkten för den brottsliga handlingen, pga psykisk sjukdom inte kunde anses förstå eller inse det orätta i handlingen.SjälvmordRomerska riketYrkeskorporationerRättsvetenskap: Vetenskapen eller filosofin om lag och rätt; även tillämpningen av lag och rättsordning inom hälso- och sjukvård och medicin.Sakkunnigutlåtande: Presentation av omdöme av en person med särskild skicklighet eller särskilda kunskaper inom ett bestämt ämnesområde.BöckerBokurvalBokrecensioner, principerSällsynta böckerBokpriserLagstiftning, principer: Införande och av lagar och förordningar och reglering av deras tillämpning genom officiella statliga organ eller andra lagstiftande organisationer. Hit hör också hälso- och sjukvårdslagar och förordningar i allmänhet.Lobbyverksamhet: Ett förfaringssätt för representanter för intressegrupper att försöka påverka politiska beslutsfattare att acceptera deras krav eller önskemål.SverigePlagieringJurister: Personer som har till yrke att tillhandahålla juridisk rådgivning samt bistå och företräda klienter i juridiska frågor.Omdöme: Intellektuell process som innebär upptäckten eller fastställandet av ett objektivt eller egentligt förhållande mellan två ting eller begrepp; en persons förmåga att göra ett omdöme; den process som tydliggör och bekräftar ett begrepps verkliga mening; en kritisk värdering av en person eller situation.Juridisk roll: Domstolarnas verksamhet och aktiviteter, särskilt deras juridiska beslutsansvar.FångarVåldtäktFenantrenerCykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.PankreatikojejunostomiGenbibliotek: En omfattande samling DNA-fragment som klonats från en viss organism, vävnad, visst organ eller viss celltyp. Biblioteket kan innehålla fullständiga genomsekvenser eller sekvenser av komplementärt DNA; de senare är bildade av mRNA och saknar intronsekvenser.Demokrati: Ett folkstyrelsesystem där folket deltar i de politiska beslutsprocesserna på fria och jämlika villkor.MiljövårdKapitalism: Politiskt och ekonomiskt system kännetecknat av individens rätt, privat eller företagsägande av kapitalvaror, samt prissättning, produktion och fördelning av varor som huvudsakligen bestäms av fri marknadskonkurrens.MiljöföroreningMinoritetsgrupper: En undergrupp med särdrag inom en större grupp, ofta med särskild sammanhållning som särskiljer den från den större gruppen.Beslutsfattande: Intellektuell process som vid bedömning av ett flertal komplexa alternativ och variabler innebär ett bestämt ställningstagande och handlingsförfarande.