StraffSpel, experimentella: Spel avsedda att ge information om hypoteser, politiska mål, handlingssätt eller strategier.Altruism: Begrepp för hänsyn till och omsorg om andra människor, till skillnad från självupptagenhet och själviskhet. Motsatsen till egoism.Dödsstraff: Bestraffning med döden för vissa brott.Spelteori: En ekonomisk-matematisk teoribildning, grundad på verket "Theory of Games and Economic Behavior" (Neumann och Morgenstern, 1944), vars inriktning är att analysera situationer med konkurrerande parter.Samarbetsbeteende: Samverkan mellan två eller flera personer eller organisationer för ett gemensamt mål, som är till fördel för alla parter.Barnuppfostran: Upplärning och fostran av barn genom föräldrars eller fosterföräldrars försorg. Begreppet avser också fostran i olika samhällsformer, under olika ekonomiska villkor, hos olika etniska grupper osv.BelöningFörstärkning (Psykologi)Kulturell utveckling: Den fortlöpande, sociala utvecklingen från ett enkelt till ett komplext och från ett homogent till ett heterogent samhälle.Elchock: Framkallande av en stressreaktion hos försöksobjekt med elektrisk chock. Såväl kramptillstånd som icke-kramptillstånd kan avses.Grupprocesser: Förfaranden, genom vilka en grupp närmar sig, angriper och löser ett gemensamt problem.Modeller, psykologiska: Teoretiska framställningar som simulerar psykologiska och/eller sociala processer. I simuleringen kan ingå matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Feedback, Psychological: En stimulus- och svarsmekanism som fortlöpande kan styra beteende, kognition, uppfattnings- och prestationsförmåga.Socialt beteendeAversionsterapi: En behandlingsform som syftar till att undertrycka oönskat beteende genom att utsätta patienten för obehagliga konsekvenser.FörstärkningsschemaEconomics, BehavioralBarnmisshandel: Misshandel av barn inom familj, institution eller i annat sammanhang.Reversibel inlärningAnticipation, PsychologicalVägtrafikolyckor: Olyckor på gator, vägar, motorvägar, torg, cykelleder för allmän trafik, samt gång- eller ridbana invid dessa, som inbegriper förare, passagerare, fotgängare och fordon. Vägtrafikolyckor kan hänföras till bilar (personbilar, bussar och lastbilar), cyklar, motorcyklar och annan anordning på hjul, band eller medar för färd på marken.Brott: Handling som är straffbelagd enligt lag (brottsbalken), dvs som bryter mot den lag och ordning som staten fastställer. Genom sina olika rättsinstanser kan staten åtala lagbrytare och utdöma straff. Begreppet omfattar brottsliga handlingar oavsett om de leder till rättslig påföljd eller ej.Joggning: Löpning i långsam takt. Joggning utövas i konditionsstärkande syfte eller för allmänt välbefinnande.Mobiltelefon: En analog eller digital kommunikationsanordning, genom vilkenanvändaren har trådlös kontakt med någon närbelägen sändare. Mobiltelefonnätet är indelat i "celler", så att förbindelsen flyttas från en sändare till en annan när användaren förflyttar sig från ett område till ett annat.Straffrätt: En del av den offentliga rätten som definierar brottsformer, reglerar gripande av, åtal och rättsprocesser mot misstänkta brottslingar, och reglerar straffpåföljd för dem som fällts för brott.Bilkörning: Inverkan av yttre och fysiologiska faktorer på bilförare och deras körförmåga. Hit räknas t ex trötthet, läkemedelspåverkan, sjukdom och fysiska handikapp.SverigeFattningsförmågaPsykolingvistikSemantikTaluppfattningSpråkvetenskap: Vetenskapen om språk, omfattande bl a fonetik, fonologi, formlära, ordfogningslära, semantik, pragmatik och historisk lingvistik.PolitikDemokrati: Ett folkstyrelsesystem där folket deltar i de politiska beslutsprocesserna på fria och jämlika villkor.Medborgerliga rättigheter: Lagstadgat skydd för den enskildes fri- och rättigheter, för rättvisa inför lagen, rösträtt och mot diskriminering pga ras, religion, etniskt ursprung, ålder eller kön.Federal förvaltning: Det organ som utövar regeringsmakten på nationell eller statsnivå.SocialbiologiBedrägeri: Förvrängning av fakta eller döljande av avsikt.Allmän opinionAnställning: Avtalad rättighet att mot betalning utföra vissa arbetsuppgifter för arbetsgivare. (http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O105388 ; Nationalencyklopedin 2002-11-06)Finland: Stat i Nordeuropa, gränsande till Sverige, Norge, Ryssland, Finska viken och ArbetsplatsPolitiska systemFrihet: Individers rätt att handla och fatta beslut utan yttre inskränkningar.Religion och vetenskapSpråk: Ett verbalt eller icke-verbalt kommunikationsmedel för utbyte av ideer eller känslor.LäsningCimicidae: En familj vinglösa, blodsugande insekter tillhörande underordningen Heteroptera, vilka omfattar löss och med dem besläktade arter. Cimex (vägglus), Haematosiphon och Oeciacus är släkten av medicinsk b etydelse.CriminalsTrafikbuller