Socialt stödSocialt beteendeSocial miljöSocial isoleringSocial uppfattningStress, psykologiskAnpassning, psykologisk: En individs upplevelse av gynnsamma förändringar, antingen rörande individen själv eller förhållandet till omgivningen, vilka leder till anpassning och ändrad mental inställning.SocialgruppSocial anpassningEnkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Nedstämdhet: Måttliga depressionstillstånd, i motsats till svår depression vid neurotiska eller psykotiska tillstånd.Socialt arbeteSocial MediaSocioekonomiska faktorerSocial dominansHälsotillstånd: Gradering av hälsostatus hos en individ, en grupp eller en population, utifrån den enskilda individens subjektiva bedömning eller andra, mer objektiva mätmetoder.Social hierarki: Social rangordning, grundad på vissa beteendemönster, storlek, styrka, ålder mm.Vänner: Personer som man känner, tycker om och litar på.SamhällsvetenskapEnsamhet: Tillstånd eller känsla av övergivenhet eller utanförskap.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Psykisk hälsa: Sinnestillståndet hos en person som är psykiskt välanpassad.Livskvalitet: Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.Sociala problemSjälvuppfattningSociala värderingarSocial ParticipationLivsavgörande händelser: Händelser av t ex social eller psykologisk art, eller i omgivningen, som kräver anpassning eller medför en förändring i en individs livsmönster.Sociala villkorSjälvförmågaSocialt avståndSocial förändringSocialt strävandePsykologiAnxiety: Ständig känsla av oro, ängslan och överhängande faror.Personliga relationerSocialt fjärmandeFamilj: En social grupp bestående av föräldrar, eller fosterföräldrar, och barn.SocialpsykologiFamiljerelationer: Beteendemässiga, psykologiska och sociala förhållanden mellan familjens olika medlemmar.Longitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.Modeller, psykologiska: Teoretiska framställningar som simulerar psykologiska och/eller sociala processer. I simuleringen kan ingå matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Social identifikationCivilstånd: En demografisk parameter som anger en persons status vad gäller äktenskap, skilsmässa, ensamstående osv.SjälvhjälpsgrupperRegressionsanalysPsykometriHälsobeteende: Människors beteenden för att skydda eller främja sin hälsa. Exempelvis anses korrekt föda och tillräckligt med motion påverka hälsotillståndet. Livsstil är nära associerad med hälsobeteende, och faktorer som påverkar livsstil är socioekonomiska, utbildningsfaktorer och kulturella faktorer.RiskfaktorerBoendeformerSociala beteendestörningarVårdgivare: Personer som vårdar andra i behov av tillsyn eller hjälp vid sjukdom eller handikapp. Vården kan ges i hemmet, på sjukhus eller annan inrättning. Förutom utbildad medicinsk eller sjukvårdspersonal omf attar kategorin även föräldrar, makar eller andra anhöriga, vänner, kyrkosamfundsmedlemmar, lärare, socialarbetare m fl.Religion och psykologiPersonlig tillfredsställelseReligionSocialförsäkringSocial facilitationAfroamerikaner: Etnisk grupp tillhörande den negroida rasen.Social StigmaKönsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Mödrar: Föräldrar av honkön, såväl bland människor som djur.AndlighetUppfattningIntervjuer, principer: Samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter m m. Hit hör inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.PersonlighetsprofilformulärKänslor: Affektiva yttringstillstånd som kan upplevas och ha upphetsande eller pådrivande (motiverande) egenskaper.Attityder till hälsa: Allmänhetens inställning till hälsa, sjukdom och sjukvård.Depressiv sjukdom: En affektiv störning som visar sig som en dyster sinnesstämning eller förlorat intresse för eller förlorad glädje över vanliga aktiviteter. Dysterheten är framträdande och ganska ihållande.Social omsorgFörenta StaternaFattigdom: Socio-ekonomiskt tillstånd där levnadsstandarden för en individ, familj eller samhällsgrupp är under den för samhället gällande standardnormen. Den står ofta i förhållande till en viss inkomstnivå.Psykologisk återhämtningsförmågaSorg: Normal reaktion på förlust, av närstående, husdjur, eller föremål, t ex. Sorgen är självbegränsande och brukar gå över med tiden.Inre-yttre kontroll: Personlighetshållning som avser en individs uppfattning av händelsesituationen som den bedöms av individen själv utifrån hans eller hennes eget beteende gentemot öde, tur eller yttre påverkan.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Marriage: En social institution som är juridiskt och/eller religiöst stadfäst, varvid män och kvinnor förenas i syfte att bilda familj.Cyclonic StormsSocial konformitetKollegial grupp: Grupp bestående av personer med ungefär samma yrkes- och intresseinriktningar, av ungefär samma ålder, rang eller sociala ställning.Stressyndrom, posttraumatisktSocial rättvisaKvalitativ forskning: Forskning som hämtar uppgifter från observationer, intervjuer eller samtal och inriktas på deltagarnas åsikter och tolkningar.Psykiatriskt status, skattningsskalorUtbildningsnivåArbetsplatsMakar: Personer som är gifta, dvs man och hustru, eller sambor eller två vuxna personer som lever i motsvarande förhållanden.Anställning: Avtalad rättighet att mot betalning utföra vissa arbetsuppgifter för arbetsgivare. (http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O105388 ; Nationalencyklopedin 2002-11-06)ADL: Grundläggande aktiviteter för egenvård, såsom påklädning, förflyttning, ätande osv, under rehabilitering.StereotypPsykiska störningar: Mentala sjukdomstillstånd, kännetecknade av brister i adaptionsprocessen som främst kommer till uttryck som avvikelser i tankar, känslor och beteende och leder till oro eller funktionsstörning.Self ReportSurvivorsFobierAge FactorsHälsoundersökningar: Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.Hälsokampanjer: Kampanjer för ökat hälsomedvetande och därmed förstärkt hälsostatus (fysiskt och psykosocialt) hos allmänheten, genom hälsoupplysning, förebyggande program och tillgång till vård.Prospektiva studierSocialmedicinPatientföljsamhetEgenvård: Att själv genomföra hälsovårdsåtgärder eller behandling som annars skulle ha utförts av hälsovårdspersonal. Begreppet omfattar både egenvård och vård av närstående.TätortsbefolkningFörälder-barnrelationerHjälpbeteende: Beteenden förknippade med stöd eller hjälp till andra individer.Social marknadsföringOmvårdnadsmetodik, forskningUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Drivkraft: Impulser bakom en organisms strävan efter ett visst mål eller viss tillfredsställelse. Impulserna kan påverkas av fysiologiska behov eller yttre stimuli. Syn. motivation.Fientlighet: Avog inställning till och önskan att tillfoga en annan människa eller grupp skada.Florida: En delstat inom USA, belägen i sydöstra delen av landet, där den utgör en halvö mellan Atlanten och Mexikanska golfen. Ytan är 151 670 km2, och folkmängden ca 15 miljoner invånare (2000). Huvudstad är Tallahassee.Hälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.BloggingSjukrollFaktoranalys, statistisk: En uppsättning statistiska metoder för analys av korrelationerna mellan flera variabler i syfte att beräkna antalet grundläggande storheter bakom observerade data och att beskriva och mäta de storheterna. Den används ofta vid konstruktion av poängsystem för skattningsskalor och enkäter.Hälsoindikatorer: Måttet på hälsotillståndet hos in given population, baserat på ett antal olika indikatorer, som t ex sjuklighet, dödlighet och tillgång på hälsovårdsresurser.SlovakienFöräldrarFokusgrupper: En typ av små diskussionsgrupper, vars syfte kan vara att på ett penetrerande sätt belysa problemställningar inom ett forskningsområde.Latinamerikaner: Personer i USA av mexikanskt, puertorikanskt, kubanskt, central- eller sydamerikanskt, eller annat spanskt ursprung. Amerikaner av brasilianskt eller portugisiskt ursprung räknas inte hit.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.FördomarGlesbygdsbefolkning: Befolkning på landsbygden.Social NetworkingKultur: Sammanfattande uttryck för alla beteendemönster som förvärvas och utvecklas i ett samhälle och förs vidare genom symboler. Kultur omfattar sålunda sedvänjor, traditioner och språk.Arbetstillfredsställelse: Personlig tillfredsställelse med arbetssituationen.Motorisk aktivitet: Fysisk aktivitet hos människor eller djur som ett beteendefenomen.Livsstil: Levnadssätt eller livsbeteende typiska för en individ eller grupp.Lineära modeller: Statistiska modeller, i vilka värdet av en parameter till ett givet värde för en faktor antas vara lika med a+bx, där a och b är konstanter. Modellerna förutsäger en linjär regression.Psykosocial deprivationAssimilation: Kulturell förändring, under vilken en befolkningsgrupp eller delar av den tar upp olika kulturdrag från en annan grupp.Internet: Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.Avvisning (Psykologi)Mellanvästern, USA: Det geografiska område som utgör den mellanvästra delen av USA i allmänhet eller då ingen specifik stat anges. De stater som vanligtvis anses tillhöra området är Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Nord-Dakota, Syd-Dakota och Wisconsin.Funktionshindrade: Personer med fysiska eller psykiska handikapp som inverkar på eller utgör hinder i deras dagliga liv och som kan kräva särskild anpassning.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Missbruksrelaterade sjukdomar: Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.Konflikt (Psykologi): 1. Individens inre stridigheter, framkallade av motstridiga eller motsägelsefulla behov och drifter, eller yttre och inre krav. 2. Konflikter inom en grupp till följd av oförenliga konkurrens- eller motsatsförhållanden, pga antagonistiska ställningstaganden, avvikande idéer, intressen eller personligheter.Kvinnohälsa: Begrepp, omfattande kvinnors fysiska och psykiska hälsotillstånd.Utvandrare och invandrareInkomst: Intäkter, förtjänster eller ersättningar till följd av affärsverksamhet, arbete eller investerat kapital.Postpartumdepression: Depression som kan drabba kvinnor efter barnafödande, vanligtvis inom fyra veckor. Graden av depression kan variera från svag och övergående till neurotiska eller psykotiska tillstånd.YrkessjukdomarStuderandeMultivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Sinnesrörelse: Känsloreaktion i samband med en ide eller mental föreställning. En hastigt påkommen sinnesrörelse som ger uttryck åt instinktivt grundade kroppsliga reaktioner. Affekt.FöräldraskapHIV-infektioner: Det spektrum av HIV-infektioner som sträcker sig från asymtomatiska seropositiva tillstånd över AIDS-relaterade komplex (ARC) till AIDS.Religion och medicinModer-barnrelationer: Förhållandet mellan mor och barn.PrevalensSjukdomsgradsmåttHälsotillstånd, tätortDemografi: Den statistiska beskrivningen av en population med avseende på fördelning, sammansättning och struktur.Etnopsykologi: Jämförande vetenskap om samspelet mellan den sociala kulturen och människors psyke hos olika raser och folkgrupper.Djurs beteende: Den iakttagbara reaktionen hos ett djur i någon situation.Anxiety Disorders: Tillstånd där ångest utgör den dominerande störningsyttringen.Familjekarakteristika: En familjs storlek och sammansättning.ChicagoAttityder: Benägenhet att ge uttryck åt ihållande, inlärda inställningar antingen för eller emot någon företeelse, person eller något föremål, inte utifrån vad de egentligen representerar, utan hur de upplevs.Psykologiska testerArbetsbelastningDominans-underkastelse: Ett förhållande mellan individer där en är hotfull eller aggressiv och den andre passiv eller undflyende.Ensamstående förälder: Biologisk, styv- eller fosterförälder till ett eller flera beroende barn med endast en förälder. Föräldern kan vara ogift, frånskild eller änka/änkling.Datainsamling: Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.HälsoojämlikhetMotion: Oftast regelbunden, fysisk aktivitet avsedd att leda till god fysisk kondition och hälsa.TerrorismTidsfaktorerKatastroferBedömning av åldringar: Utvärdering av den fysiska, fysiologiska och mentala funktionsnivån i den äldre befolkningsgruppen.ArbetarskyddKognition: Intellektuell process eller varseblivningsprocess, genom vilken en organism förvärvar kunskap.Försvarsmekanismer: Omedvetna processer hos enskilda individer eller grupper av individer för att hantera impulser, känslor eller tankar som inte medvetet kan accepteras. Olika typer av försvarsmekanismer är reaktionsbildning, projicering och inåtvänd aggression.Alkoholkonsumtion: Beteende sammanhängande med alkoholkonsumtion, inklusive socialt drickande.Socialt ansvarArbetslöshetUngdomsbeteende: Varje iakttagbart handlingssätt hos en tonåring.PersonlighetSocial Determinants of HealthSårbar befolkningPostnatal vårdGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Sjukdomsbörda: Personliga kostnader för akut eller kronisk sjukdom. Kostnaden för den enskilde patienten kan vara av ekonomisk, social eller psykologisk natur, eller personlig förlust - för patienten själv, för familjen eller den närmaste omgivningen. Kostnaden för sjukdomen kan återspeglas i frånvaro, nedsatt prestationsförmåga, behandlingsutfall, sinnesfrid, livskvalitet osv. Sjukdomskostnader skiljer sig från sjukvårdskostnader, som avser samhällets kostnader för att ge vård till en patient.Brasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Smärtsam förlust: I samband med förlust av anhörig och sorg; hela sorgeprocessen omfattas.Mödra- och barnhälsovård: En vårdspecialitet inriktad på vård av mödrar under graviditet och förlossning, samt av deras nyfödda.Kina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).Natural DisastersSverigePatientacceptans av hälso- och sjukvårdYrkenGruppboende: Boendeform för grupper av patienter, barn eller andra med behov av psykiskt och fysiskt stöd. Grupphemmen har oftast formen av självhushåll, inrymda i vanlig boendemiljö, med vårdtillsyn och övervakning, för mindre grupper av inneboende, som lever tillsammans under familjeliknande förhållanden.ArbeteSjälvavslöjandeBarnmisshandel: Misshandel av barn inom familj, institution eller i annat sammanhang.Beroende (Psykologi): Benägenheten hos en eller flera personer att förlita sig på andras råd och stöd.Moderns välbefinnande: Organiserade tjänster i samhället eller av andra aktörer med syfte att förbättra mödrars hälsa och välbefinnande.PersonlighetstesterAnda: En individs eller grupps förhärskande kampvilja eller kampmoral inför förväntade uppgifter.Minoritetsgrupper: En undergrupp med särdrag inom en större grupp, ofta med särskild sammanhållning som särskiljer den från den större gruppen.Urbefolkningen i EuropaAging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.