Medel för utbyte eller förmedling av information. Historiskt sett har media bestått av böcker, tidskrifter, tidningar och andra publikationer. I modern tid har media i tillägg kommit att omfatta radio, television, datorer och informationsnätverk.
Varje flytande eller fast preparat som är specifikt avsett för odling, lagring eller transport av mikroorganismer eller andra sorters celler. Olika typer av media, såsom differentierande substrat, selektiva substrat, testsubstrat och definierade substrat, tillåter odling av bestämda mikroorganismer och celltyper. Fasta medier erhålls genom tillsats av agar eller gelatin till flytande substrat.
Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.
Förfarandet vid ansökan om anställning. Hit räknas både skriven platsansökan och personlig anställningsintervju.
De yrkesetiska regler som är vägledande för farmaceuten i sjukvården och i förhållandet till kollegor, patienter och deras anhöriga.
Den grupp som har det juridiska ansvaret för att styra verksamheten inom en sjuk- och hälsovårdsorganisation eller -institution.
Upplysningar av personlig karaktär som lämnats i förtroende och som har en etisk eller rättslig innebörd. Syn. förtrolighet.
Vidareutbildning för legitimerade sjuksköterskor med inriktning mot något speciellt vårdområde och eventuellt mot högre akademisk examen.
Tillstånd eller känsla av övergivenhet eller utanförskap.
Distribution av information.
Individens rätt att tillgå och använda information insamlad eller framställd av andra.
Utbyte av ideer, attityder eller åsikter mellan individer eller grupper.
Män och kvinnor som arbetar inom sjukvårdstjänstsektorn, privat eller offentlig, antingen i egen praktik eller som anställda vid någon hälso- och sjukvårdsinrättning, med eller utan yrkesutbildning.
Social rangordning, grundad på vissa beteendemönster, storlek, styrka, ålder mm.
Skötsel av sjukhusets inre organisation.
Formell utbildning som erfordras för utövning av ett visst yrke.
En förteckning över artiklar eller andra dokument och publikationer med något gemensamt, t ex en och samma författare, ett givet ämnesområde eller visst utgivningsställe.
En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.