Social konformitetStadgar: En organisations grundläggande bestämmelser för hur dess verksamhet skall styras.SocialbidragGrupptandläkarpraktikHjortdjur: En familj partåiga, idisslande hovdjur (Cervidae) med ca 45 arter, spridda över Nordamerika, Sydamerika, Eurasien och norra Afrika, samt Australien, Nya Zeeland m fl öar, dit de förts av människan. De olika arterna varierar mycket i storlek; störst är älgarna. Hanarnas horn fälls varje år. Hjortar återfinns i de flesta naturtyper och klimatzoner, och några säsongsvandrar.Social omsorgPsykologisk återhämtningsförmågaBidrag till barnfamiljer: Statligt stöd till behövande barnfamiljer i USA i enlighet med den amerikanska socialförsäkringslagen.Encyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.KläderMedlinePlus: NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.Moral: Uppförandenormer som skiljer mellan rätt och fel.HälsoinformationTvätteriverksamhetSocial MediaKognitiv dissonans: Motivationstillstånd som uppstår till följd av inkonsekvens mellan samtidiga uppfattningar eller mellan en uppfattning och beteende; njutningen av att röka och vetskapen om rökningens skadeverkningar är exempel på kognitiv dissonans.Rationalisering (Psykologi)Könsbestämning, skelettHelsingforsdeklarationen: En internationell överenskommelse inom World Medical Association (WMA) som ger riktlinjer för hur studier på människor får genomföras. Den antogs 1962 och reviderades vid den 18. medicinska världskongressen i Helsingfors 1964. Senare revisioner har gjorts 1975, 1983, 1989 och 1996.Leptospira interrogans serovar australis: En serologisk variant (serovar) av bakteriearten Leptospira interrogans som typiskt är förbunden med en svårartad zoonos hos människor.MusikKindRotiferaSocial NetworkingLivskvalitet: Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.BloggingYrkesetik: Den moralfilosofi som är vägledande för god sed hos varje yrkesutövare i hans/hennes handlande gentemot och förhållningssätt till kollegor, patienter, klienter eller kunder.SverigeDrivkraft: Impulser bakom en organisms strävan efter ett visst mål eller viss tillfredsställelse. Impulserna kan påverkas av fysiologiska behov eller yttre stimuli. Syn. motivation.Idrottsmedicin: En medicinsk specialitet inriktad på fysiska aktiviteter och diagnos och behandling av idrottsskador.Dopning inom idrott: Otillåtet bruk av läkemedel eller droger i syfte att öka prestationsförmågan inom tävlingssporter, såväl vad gäller människor som djur.Halsvener: Vener i hals och nacke som tömmer blod från hjärnan, ansiktet och nacken i brakiocefal- eller nyckelbensvenerna.Idrottsskador: Skador som uppkommer under utövande av idrott.SyrgasmätningStraffSkolorPupillStuderandeSpel, experimentella: Spel avsedda att ge information om hypoteser, politiska mål, handlingssätt eller strategier.Altruism: Begrepp för hänsyn till och omsorg om andra människor, till skillnad från självupptagenhet och själviskhet. Motsatsen till egoism.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Beteendelära: Teori inom psykologin, utvecklad av James B. Watson, som omfattar sdier och mätning av iakttagbara beteenden.Kognitionsforskning: Studier av den kognitiva processen, dvs hur olika mentala engagemang bearbetas i hjärnan. Denna vetenskap omfattar delar av psykologin, datavetenskapen, filosofin och lingvistiken.Kriminalpsykologi: Den disciplin inom psykologin som är inriktad på undersökning av betydelsen av personlighetsfaktorer vid brottsligt beteende.Aversionsterapi: En behandlingsform som syftar till att undertrycka oönskat beteende genom att utsätta patienten för obehagliga konsekvenser.Israel: Stat i Mellanöstern, belägen mellan Medelhavet, Egypten och Libanon. Ytan är 20 770 km2, och folkmängden uppgår till knappt 6,3 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Jerusalem.Brott: Handling som är straffbelagd enligt lag (brottsbalken), dvs som bryter mot den lag och ordning som staten fastställer. Genom sina olika rättsinstanser kan staten åtala lagbrytare och utdöma straff. Begreppet omfattar brottsliga handlingar oavsett om de leder till rättslig påföljd eller ej.KardiotokografiSmall BusinessSjälvuppfattning1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.Lagstiftning, veterinärmedicinsk: Lagar och förordningar inom det veterinärmedicinska området, föreslagna eller utfärdade av lagstiftande myndighet, i Sverige t ex Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt.1800-talshistoria: Tiden från 1801 till 1900.Kroppsuppfattning: Individens egen uppfattning av sin kropp som en avgränsad enhet i rummet, oberoende och skild från alla andra föremål.2000-talshistoria: Tiden från 2001 till 2100.