Smad3-proteinSmad4-proteinSmad7-proteinSmad1-proteinSmad5-proteinSmad-proteinerSmad8-proteinTransforming growth factor betaTransaktivatorerSignalomvandlingTransforming Growth Factor beta1Benmorfogenesproteiner: Icke-kollagena faktorer, förmodligen proteiner, som finns i demineraliserad benmassa och stimulerar osteogenes (benbildning). De kan sätta igång benbildning i ektopiska områden och kan sålunda vara po tentiellt användbara för benreparation.Receptorer, transforming growth factor betaDNA-bindande proteiner: Proteiner som binder till DNA. Till denna familj hör proteiner som binder till såväl dubbelsträngat som enkelsträngat DNA, och den omfattar även specifika DNA-bindande proteiner i serum som kan användas som markörer för tumörsjukdomar.AktivinerBenmorfogenesprotein 2Fosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.Receptorer, benmorfogenesproteinReceptorer, benmorfogenesprotein, typ IMink: Ett rovdjur av släktet Mustela och familjen Mustelidae. Den europeiska minken, med vita över- och underläppar, har varit föremål för omfattande fångst för handelsändamål och är klassad som utrotningshotad. Den amerikanska minken, som saknar vit överläpp, är föremål för kommersiell uppfödning.Benmorfogenesprotein 4Benmorfogenesprotein 7CellinjeProteinbindningTranskription, genetiskFibros: Alla sjukliga tillstånd där fibrös vävnad invaderar något organ, vanligen till följd av inflammation eller annan skada.COS-celler: Cellinje från den afrikanska grönapan som används för transfektion och kloning.Transforming Growth Factor beta2XenopusproteinerPromotorregioner, genetikCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.AktivinreceptorerReglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.Trans-Activation (Genetics)Luciferaser: Enzym som oxiderar vissa luminiscerande ämnen så att de avger ljus (fysisk luminiscens). Luciferaser från olika organismer har utvecklats olika under evolutionen. EC 1.13.12 (?).TransfektionAktivinreceptorer, typ IICelldifferentiering: Fortskridande begränsning av utvecklingsförmågan och tilltagande specialisering av funktioner som sker under embryots utveckling och som leder till bildandet av specialiserade celler, vävnader och org an.Protein-serin-treoninkinaserBlotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Cellkärna: En i den eukaryota cellen belägen, höljeomgiven kropp, som innehåller kromosomer och en eller flera nukleoler. Höljet består av ett dubbelmembran, genomsatt av ett antal porer. Det yttre membranet öve rgår i det endoplasmatiska nätverket. Det kan finnas mer än en kärna i en cell.NodalproteinOmvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionRapportörgener: Gener som uttrycker sig på ett lätt påvisbart sätt och därför används för att studera promotoraktivitet på många platser i ett målgenom. Inom rekombinant DNA-teknik kan dessa gener kopplas till ett promotorområde av intresse.Möss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.TranskriptionsfaktorerMesoderm: Det mellersta germinallagret i ett embryo. Det härrör från tre pariga mesenkymaggregat längs neuralröret.Inhibin-betaunderenheter: Glykopeptider och underenheter i inhibiner och aktiviner. Inhibiner och aktiviner hör till transformeringstillväxtfaktor-beta-superfamiljen.RNA, budbärar