Slem: Slemhinnornas sega sekret. Det innehåller mucin, vita blodkroppar, vatten, oorganiska salter och förbrukade celler.Livmoderhalssekret: Ett något alkaliskt sekret från livmoderhalskörtlarna. Konsistensen och mängden av sekret beror på fysiologiska hormonändringar under menstruationscykeln. Det innehåller glykoproteinet mucin, aminosyr or, socker, enzymer och elektrolyter; vattenhalten uppgår till 90 %. Sekretet hindrar bakterier och sperma att nå livmodern.Muciner: Mukoproteiner med hög molekylvikt som bildar en skyddande hinna på epitelcellers yta, där de bildar en barriär mot partiklar och mikroorganismer. Membranbundna muciner kan spela ytterligare roller i interaktioner mellan proteiner på cellytan.Mukociliär rening: En icke-specifik skyddsmekanism som innebär att slem och andra ämnen transporteras från lungorna genom flimmerhårs- och sekretionsverkan hos luftrörens slemkörtlar. Den mäts in vivo som slemförflyttning, flimmerhårsfrekvens och eliminering av radioaktiva markörer.Mucin-2: Ett gelébildande mucin som främst påträffas i tunntarmen och andra slemhinnetäckta organ. Det utgör en skyddande och smörjande barriär mot partiklar och smittämnen.MagmucinerMucin 5AC: Ett gelébildande mucin som framförallt finns på tarmepitelets yta och i andningsvägarna. Ursprungligen identifierades mucin 5AC som två skilda proteiner, men en enda gen kodar för proteinet, vilket kan ge upphov till varianterna mucin 5A och mucin 5C.Bägarceller: Mucinutsöndrande celler i cylinderepitelskiktet.Exokrina körtlar: Körtlar som utsöndrar sekret til slemhinnornas ytor och huden.Mucin-5B: Ett gelébildande mucin som övervägande uttrycks av körtlar under luftvägarnas slemhinnor och spottkörteln. Det utgör en av de huvudsakliga beståndsdelarna i salivmucin med hög molekylvikt.Tarmslemhinna: Tarmarnas invändiga beklädnad, bestående av ett inre epitelskikt, en mellanliggande lamina propria och en yttre muskelslemhinna. I tunntarmen kännetecknas slemhinnan av en rad veck och ett överflöd av absorberande celler (enterocyter) med mikrovilli (ytludd).Magslemhinna: Ytepitelhinnan i magsäcken. Den buktar in i lamina propria och bildar magsäcksgropar. Tubulära körtlar, typiska för de olika magsäcksområdena (kardia-, gastriska och pylorusområdet), mynnar ut i magsäcksgroparna. Magslemhinnan består av flera olika celltyper.Andningsorganens slemhinnaPerjodsyra-SchiffreaktionSlemlösande medel: Medel som ökar utsöndringen från slemhinnor. Hit räknas även mukolytiska medel, dvs preparat som är slemförtunnande. Syn. expektorantia.Luftstrupe: Det rör av brosk och hinnor som går nedåt från struphuvudet och förgrenar sig i det högra och det vänstra luftröret.Mucin-3: En membranbunden mucintyp som främst förekommer i tarmslemhinnan. Två närbesläktade undertyper av proteinet har identifierats hos människor.Luftrör: De större luftvägarna till lungorna som förgrenas från änden av luftstrupen (trakea).AndningssystemetViskositetEncyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.Främmande kropparFagocytos: Fagocyters upptag och nedbrytning av mikroorganismer, andra celler och främmande partiklar.KroppsvattenMedlinePlus: NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.SniglarPatienttillfredsställelseHelix (sniglar): Ett släkte huvudsakligen eurasiska och afrikanska landsniglar, omfattande såväl ätliga sniglar som skadedjur (t ex trädgårdssnigel och spansk skogssnigel).Ansiktsnerv: Den sjunde hjärnnerven. Facialisnerven har två delar, den större motornervroten, som kan kallas den egentliga facialisnerven, och den mindre, sensoriska nervroten. Tillsammans leder de efferenta nervsignaler till ansiktsuttrycksmusklerna och till tår- och spottkörtlarna, samt afferenta smaksignaler från de främre två tredjedelarna av tungan och beröringssignaler från ytterörat.Rymdmiljö: Utomjordisk miljö, dvs omgivningar utanför jordklotet och dess atmosfär, som t ex det slutna utrymmet i en rymdfarkost, den fria rymden, månen eller andra planeter.PhysarumPhysarum polycephalumParisDjur på zoo: Djur som hålls i djurparker.Cykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.MyxomycotaSvalginflammationSvalgTungaSvalorHosta: Plötslig och ljudlig utdrivning av luft ur lungorna genom en delvis stängd struphuvudöppning, efter inandning. Hostan är en reaktion på retningar i luftstrupe och luftrör och en skyddsmekanism för att rensa luftvägarna från främmande föremål och sekret.Sväljning: Syn. deglutition.Katter: Huskatten Felis catus, tillhörande rovdjursfamiljen Felidae, med mer än 30 stammar. Huskatten härstammar i första hand från vildkatten i Afrika och Sydvästasien. Katter anses ha funnits i palestinska samhällen så tidigt som för 7 000 år sedan, men det var i Egypten för ca 4 000 år sedan som tamkatten blev en mer allmän företeelse.Kattsjukdomar: Sjukdomar hos huskatt (Felis catus; F. domesticus). Termen omfattar inte sjukdomar hos de stora kattdjuren, så som lejon, tiger osv.Svans1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.PapperMedvetande: Ett tillstånd som innebär uppmärksamhet på jaget och omgivningen.HanddatorerBlankett- och journalhantering: En administrativ funktion för utveckling och upprätthållande av blankett- och journalhanteringsrutiner.Alice in Wonderland SyndromeFörkortningar, principer: Förkortningar av skrivna ord och uttryck.Northern TerritorySärläkemedelsproduktionMedicinalväxter: Växter vars rötter, blad, frön, bark eller andra beståndsdelar har terapeutisk, tonisk, renande eller annan farmakologisk verkan på högre djurarter.Stiftelser: Organisationer (juridiska personer), vars ändmål är att förvalta en beständig förmögenhet.