En skyddsmask är en typ av andningsskydd som täcker munnen och näsan för att reducera risken för smitta med luftburen överföring av patogener, såsom virus och bakterier, från andra personer eller omgivningen. Skyddsmasker används ofta inom sjukvården och under pandemier eller utbrott av smittsjukdomar som flu.
'Skyddsutrustning' refererar inom medicinsk kontext ofta till individuella skyddsmassnahter som används för att förhindra smitta och skydda både patienter och personal under vården. Exempel på sådan utrustning innefattar, men är inte begränsat till, mun-nässkydd, handskar, skyddsochslar, hårnet, skoröken och skyddsrockar.
Personliga skyddsanordningar för att skydda öronen mot buller, vatten eller kyla. Hit hör även öronmuffar, öronproppar och hörselskydd.
Personlig skyddsutrustning i form av glasögon eller mask till skydd mot tryck, flygande föremål, glöd, vätskor eller skadlig strålning. Syn. skyddsglasögon.
Hörselförlust till följd av exponering för kraftiga ljudbangar eller ständig exponering för ljud vid nivåer över 85 dB. Hörselnedsättningen är oftast inom frekvensintervallet 4000-6000 Hz.
Ett förfarande för att skilja partiklar från en gas eller vätska, genom att låta dessa passera ett medium som inte släpper igenom de fasta partiklarna.
"Yrkesmässig exponering" refererar till den repetitiva eller långvariga kontakten med ett ämne eller en aktivitet i en arbetsmiljö, som kan öka risken för skada eller sjukdom hos en individ.
Personlig skyddsutrustnng för skydd av huvudet mot slag eller penetrering genom fallande eller flygande föremål, och i viss mån mot elchock eller brännskada.
Förfarande för provning, utvärdering och godkännande för bruk av apparater, utrustningar och maskiner. Godkännandet utfärdas av en inom användningsområdet ansvarig myndighet.
Medicinsk definition: "Utrustningsdesign" refererar till den processen att skapa, utveckla och formge medicinska produkter och hjälpmedel med fokus på användbarhet, säkerhet, effektivitet och estetik. Det inkluderar ergonomi, materialval, funktionell design och interaktionsdesign för att möta användares behov och förbättra patienternas vårdutfall.
"En substans eller produkt som används för att förebygga, minska eller eliminera exponeringen av en individ eller population för ett skadligt eller potentiellt skadligt ämne eller påverkan."
Preventivmedel som placeras i livmoderbotten, med en sträng ned genom livmoderhalsen.
Eliminering av existerande eller tänkbara risker förknippade med bruk av utrustning.
Borttagning av implantat eller protes.
Alla sorters utrustning, förrådsvaror, apparater, instrument osv som används inom diagnostisk, terapeutisk, kirurgisk, vetenskaplig eller experimentell verksamhet, av såväl engångs- som flergångstyp.