Encyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.SkeppDataspelMedlinePlus: NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.FosformonoesterhydrolaserHälsoinformationSocial MediaFörsta världskrigetGrindelia: Ett växtsläkte i familjen Asteraceae (korgblommiga växter). Växterna innehåller triterpensapogeniner.Icke-styrd terapi: Ett behandlingsförfarande där terapeuten avstår från att ge patienten direktiv och istället återför till patienten dennas egna ord.Andra världskrigetMicrosporea: En klass parasitsvampar. Typiska kännetecken är runda, ovala eller rörformade sporer och enkelkärnig sporoplasm.Hawaii: En ögrupp i Polynesien mitt i Stilla havet, med åtta större och 114 mindre öar, huvudsakligen uppbyggda av vulkanism eller koraller. Hawaii utgör en av USAs 50 stater. Landytan är 16 636 km2, och folkmängden uppgår till drygt 1, 2 miljoner invånare (2003). Huvudstaden heter Honolulu.Certifiering: Bevis på uppfyllande av eller överensstämmelse med en standard eller ett standardregelverk som fastställts av en oberoende organisation (certifieringsorgan) för verksamheten eller produkten ifråga. An sökan om certifiering är frivillig, och certifikatet används som ett bevis på kvalitetssäkring.Dödsattester: Officiella journaler om enskilda dödsfall, med läkares intyg om dödsorsak och eventuellt andra erforderliga uppgifter.TranslatingTranslationsFödelseattester: Anmälningar till skattemyndigheten (folkbokföringen) i samband med barns födelse, med angivande av bl a födelsedatum, hemort osv.Kommunikationshinder: Sådana faktorer, som t ex skillnader i språkliga, sociala eller kulturella förhållanden, som är till hinder för ett meningsfullt utbyte av idéer mellan individer eller grupper.Cyclonic StormsLouisianaPatienttransporterSverigeForskning: Kritisk och genomträngande undersökning, även experimentell, med syftet att ådagalägga och tolka nya fakta, att revidera tidigare vedertagna slutledningar, teorier eller lagar i ljuset av nya fakta, eller att i praktiken tillämpa sådana nya eller omprövade slutsatser.Biomedicinsk forskningBöckerVictoriaBokurvalBokrecensioner, principerBaltikum: Samlingsnamn på republikerna Estland, Lettland och Litauen på östra sidan 1500-talshistoria: Tiden från 1501 till 1600.1600-talshistoria: Tiden från 1601 till 1700.Oceaner och havBeteendekontrollTakykardi, supraventrikulärFilippinerna: Republik bestående av en ögrupp i sydkinesiska sjön, öster om Vietnam. Landytan är 298,170 km2, och folkmängden uppgår till drygt 84,5 miljoner invånare (juli 2002). Huvudstad är Manila.TransportFiskerier: Fiskodlingsanläggningar.Elektrisk utrustning och tillbehörGadus morhua: Fiskart (atlantisk torsk) inom familjen Gadidae. Arten är av stor ekonomisk betydelse.Livsmedel: Allt som kan tjäna som föda åt kroppen, genom att ge näring till vävnadstillväxt och energi till kroppsvärme.Kronologi, principer: Läran om tideräkning.NordamerikaNorgeNew YorkCellrörelse: Cellers förflyttning från en plats till en annan.TidsfaktorerPolitikSupreme Court DecisionsCykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.Jurister: Personer som har till yrke att tillhandahålla juridisk rådgivning samt bistå och företräda klienter i juridiska frågor.von Willebrands faktor