Skalbaggar (Coleoptera) är den mest omfattande ordningen av insekter. Mer än 300 000 arter är kända. De kännetecknas av ett hårt hudskelett, med hårda täckvingar som skydd för flygvingarna.
I en enkel mening kan Tribolium definieras som ett släkte av snäckor som tillhör klassen blötdjur och fylumet maskdjur. Släktet innehåller flera arter, bland annat den vanliga trädgårdsmyran (Tribolium castaneum), som är en skalbagge som ofta förekommer i sädeslager och matvaror. Men eftersom du frågade om en medicinsk definition av Tribolium, så kan jag påpeka att det inte finns någon etablerad användning av Tribolium inom medicinen.
Ett släkte skalbaggar (mjölbagge) som angriper spannmålsprodukter. Dess larver kallas mjölmask.
I medicinsk kontext, kan termen "horn" användas för att beskriva en abnorm utväxt av hård, keratinartad substans på huden, vanligtvis på huvudet eller ansiktet. Exempel på sådana tillstånd inkluderar exostoser (benutskott) och trichofolliculoma (en sorts hudtumör). Det är värt att notera att denna definition inte omfattar användningen av termen "horn" för att beskriva djurs horn, som har en annan struktur och uppkomst.
Ophiostomatales är en ordning av svampar som tillhör klassen Sordariomycetes. De flesta arterna inom denna ordning är vattenväxande eller parasiter på träd och andra växter. Några kända släkten inom Ophiostomatales är Ophiostoma, Ceratocystis och Graphium, vilka alla innehåller arter som kan orsaka skador på träda i form av röta eller förstoppningar. Många arter inom denna ordning producerar ascosporer som sprids med hjälp av insekter, framförallt barkborrar. Ophiostomatales innehåller även viktiga modellorganismer för studier av svamparnas cellyta och cellväggar, såsom Ceratocystis resinifera och Ophiostoma ulmi.
I medicinsk kontext, betyder "vivla" att föra ut och in luft i lungsäckarna hos ett stillasittande, ventilerat mekaniskt beatet bröst med hjälp av en manuell respirator (även känd som en ambubag). Detta görs oftast genom att trycka på en hand driven pump eller en maskinell pump som pumpar luft i och ut av lungsäckarna. Syftet är att hjälpa patienten att andas när de själva inte kan.
Maskliknande stadium efter äggstadiet i livscykeln hos insekter, maskar och andra djur som genomgår metamorfos.
'Pinus' är det vetenskapliga namnet på släktet med tallar, som tillhör familjen tallväxter (Pinaceae). Tallsläktet innehåller cirka 120 arter, vilka huvudsakligen förekommer i norra halvklotets tempererade och subtropiska regioner. Många av dessa arter odlas kommersiellt för träproduktion eller som prydnadsväxter. Exempel på välkända tallarter inom släktet 'Pinus' är skogstall (*P. sylvestris*), svarttall (*P. nigra*), vitgran (*P. strobus*) och jättetall (*P. lambertiana*).
I medicinsk kontext kan "pupp" referera till en abnormitet i fostretningen, även känd som "persistierande urachus". Detta är en resterande tunnel mellan blåsan och naveln som inte stängts under utvecklingen. Detta kan leda till infektion eller inflammation.
Proteiner hos någon insektsart.
'Oviposition' är ett medicinskt begrepp som refererar till processen där ett djur, oftast en kloakdjursart eller en insekt, lägger ägg. Detta sker vanligtvis genom att äggen passerar genom en speciell struktur som kallas för klöaken och placeras sedan i en lämplig miljö där de kan utvecklas till fullt utvecklade ungar. Oviposition är ett centralt begrepp inom reproduktionsbiologin hos djur som lägger ägg istället för att föda levande ungar, och det studeras ingående av forskare inom områdena zoologi, etologi och reproduktion.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.
"Hälsoinformation refererar till vetenskapligt underbyggda och opartiska kunskaper om hälsan, sjukdomar, preventiv åtgärder, behandlingsalternativ och livsstilsval som delas ut till allmänheten för att stödja individers möjlighet att ta informerade beslut om sin egen hälsa."
Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.
Social media kan definieras som internetbaserade tekniker och tjänster som möjliggör för användare att dela innehåll, kommunicera och etablera samhällsrelationer online. Det innefattar plattformar som sociala nätverk (t.ex. Facebook, LinkedIn), bloggar (t.ex. WordPress), mikrobloggar (t.ex. Twitter), bild- och videoservice (t.ex. Instagram, YouTube) samt recensionsplatser (t.ex. Yelp). Sociala medier används ofta för personliga, sociala och kommersiella syften.
Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.