Sjukhus som förutom patientvård även bedriver utbildning och forskning.
Stora sjukhus med fast medicinsk personal och tjänster inom mödravård, kirurgi och allmänmedicin.
Sjukhus, knutna till ett universitet, för utbildning av läkare och forskare och för klinisk forskning.
De kostnader ett sjukhus har för sin vårdgivande verksamhet. Kostnaden per patientfall baseras dels på direkta vårdkostnader plus en andel av de fastra kostnaderna för administration, personal, lokaler, utrustning osv. Sjukhuskostnaderna är en avgörande faktor vid fastställande av sjukhus-/patientavgifter.
Sjukhus belägna i tätbefolkade områden.
'Vårdpersonal på sjukhus' innefattar alla professionellt utbildade och icke-utbildade personer som arbetar på ett sjukhus och ansvarar för att ge patienterna medicinsk vård och stöd, inklusive läkare, sjuksköterskor, specialistsköterskor, undersköterskor, psykologer, fysioterapeuter, sjukgymnaster, dietister, socialarbetare och olika former av assistenter.
Ekonomiska aspekter på administration och drift av sjukhus.
Sjukhus, specialiserade på vård av sjuka barn.
Det antal sängplatser som ett sjukhus beräknats ha, eller det antal sängplatser som faktiskt finns.
Sjukhus som är specialiserade på behandling av en viss typ av sjukdomar eller inom ett visst medicinst område.
Benämning på statskontrollerade regionssjukhus i vissa länder.
Såväl vinstgivande som icke-vinstgivande, ej offentligt ägda sjukhus.
Bedömning av sjukhusets anslagsbehov och ansvar för anslagssökande och hantering av sjukhusets budget.
Sjukhusavdelning med ansvar för akut medicinsk och kirurgisk patientvård.
Den tid en patient är inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning.
Planering av sjukhus alltifrån inom ett geografiskt område till enbart en sjukhusenhet, baserad på beräknat behov. Hit hör inte sjukhusarkitektur eller sjukhusbyggnation.
De avgifter ett sjukhus har för sina tjänster. Sjukhusets kostnader är en avgörande faktor vid fastställande av avgifterna. Andra faktorer kan vara vinster, konkurrenssituation och omfördelning av kostnader för icke kompenserade vårdtjänster.
De större administrativa enheter ett sjukhus är indelat i.
Inläggning av patient på sjukhus.
Sjukhus, specialiserade på vård av psykiskt sjuka.
"Retrospective studies" are observational research designs that involve analyzing existing data or medical records to draw conclusions about prior events or exposures and their associated health outcomes.
Sammanställningar av sjukhusverksamhet och sjukhusprogram. Patientjournaler omfattas inte.
Enheter inom sjukhusorganisationen som inte utgör avdelningar, men som har till uppgift att ge specialvård.
Alla typer av material som används inom vården på sjukhus.
Bibliotek som främst tillgodoser sjukhusanställdas informationsbehov, men ibland även erbjuder patienter bibliotekstjänster .
Sjukhusavdelning som ansvarar för den avdelningens samtliga funktioner och för kirurgisk diagnostik och behandling.
"Patientintagning" refererar inom sjukvården till den process där en patient formellt registreras och antas under vård på ett sjukhus, klinik eller annan medicinsk institution. Denna process kan involvera insamlandet av personliga uppgifter och kontaktinformation, dokumentation av medicinska problem och behandlingshistorik, samt genomförande av en fysisk undersökning för att fastställa den aktuella hälsostatusen. Patientintagningen är vanligen den första kontakten mellan patienten och vården och spelar en viktig roll för att säkerställa att patienten får rätt diagnos, behandling och follow-up. Denna definition avser i allmänhet intagning på en akut sjukvårdsavdeling, men processen kan variera beroende på typen av vårdinstitution och typen av vård som ges.
Patientutskrivning, även kallat patientregistrering eller patientspecifik identifikation, är ett system där varje patient som tar del av vård- och behandlingsprocessen tilldelas en unik identifierare för att underlätta korrekt sammanhörighet av personliga informationer, medicinska historiker och behandlingsdata under den individuella vården. Detta hjälper till att minska risken för identitetsförväxling, förbättra patientensäkerheten och stödja kvaliteten på vården genom att säkerställa rätt diagnos, behandling och follow-up.
Sjukhus tillhörande landsting.
'Outpatient clinics in a hospital setting' refer to medical services provided to patients who visit the hospital for diagnosis, treatment, or management of their health condition on an outpatient basis. These clinics are typically specialized departments within a hospital that offer scheduled appointments for individuals who do not require an overnight stay. Patients can consult with healthcare professionals such as doctors, nurses, and allied health practitioners during these visits. Outpatient clinics may focus on various medical specialties, including cardiology, dermatology, neurology, orthopedics, or psychiatry, among others. These clinics aim to provide high-quality care while reducing hospital admissions and promoting cost-effective healthcare services.
'Vårdplatskapacitet, 500 eller över', refererar till den totala antalet tillgängliga sjukhusplatser inom en vårdenhet eller ett sjukhus, som är utformade för att ge akut och/eller långvarig vård till minst 500 patienter samtidigt.
En sammanslutning av amerikanska sjukhus.
Sjukhus som drivs i kommunal eller stadsregi.
De avdelningar på sjukhusen som ansvarar för kosthållet och att kostsammansättningen blir i enlighet med patienternas varierande behov.
Integrerade datasystem för hantering av administrativa rutiner, kliniska data och patientuppgifter inom sjukhuset.
Smitta som sprids inom en sjukvårdsinrättning. Syn. sjukhusinfektion; nosokomial infektion.
Sjukhusavdelningar för obstetrik och gynekologi.
"Prospektiva studier" är en typ av forskningsdesign inom epidemiologi och klinisk forskning där data insamlas prospektivt, det vill säga före ett visst utfall eller händelse har inträffat. Detta innebär att forskaren följer en grupp individer under en längre tidsperiod och samlar information om dem över tid. Syftet är ofta att undersöka samband mellan olika riskfaktorer och sjukdomar, eller behandlingens effekter på hälsoutgångar. Prospektiva studier anses vanligen ge starkare evidens än retrospektiva studier, eftersom de är mindre känsliga för minnesförvrängning och andra systematiska felkällor.
Privata sjukhus som drivs av någon religiös organisation.
I en medicinsk kontext, kan "Förenta Staterna" (United States) ofta referera till den största och mest inflytelserika nationen inom områden som medicinsk forskning, utbildning och vård. Detta inkluderar:
Specialkliniker som ger vård åt kvinnor under graviditet och förlossning.
Diagnosrelaterade grupper (DRG) är ett system för patientvårdsklassificering baserat på ICD som ställer överensstämmeler i fråga om diagnos, behandling och ålder i relation till förväntade vårdresursbehov. DRG-systemet ligger delvis till grund för resursfördelning inom sjukvården och för ekonomisk ersättning till sjukhusen.
"Tidsfaktorer" refererar inom medicinen till de aspekter av tiden som kan spela in på en persons hälsa, sjukdomsutveckling eller svar på behandling. Detta kan omfatta sådant som tidpunkt för exponering för en skada eller en infektion, tid som har gått sedan symtom uppstod, eller den tid det tar för en behandling att verka. Tidsfaktorer kan vara av avgörande betydelse för att ställa diagnoser, planera behandlingar och förutse prognoser.
Patienter som lagts in på sjukhus eller annan vårdinrättning för observation, vård, diagnos eller behandling.
Patient readmission refers to the situation where a patient who was previously discharged from a hospital is admitted again within a specified period, often 30 days, for the same or related condition. This occurrence is typically considered an indicator of the quality of care provided during the initial hospitalization and can have implications for both patient outcomes and healthcare costs.
Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.
"Vårdadministration, avdelning refererar till en specifik avdelning inom ett sjukvårdsorganisation där administration och koordination av patientvård och resursförvaltning sker för att säkerställa effektiv, kvalitativ och ekonomisk användning av vården."
Samarbete mellan sjukhus i form av gemensamma resurser eller serviceenheter, som t ex apotek, tvättinrättning, datahantering osv.
Sjukhuslokaler, utrustade för undersökningsarbete.
En medicinsk definition av 'riskfaktorer' är egenskaper, expositioner, eller behavor som ökar sannolikheten för att utveckla en viss sjukdom eller hälsoproblem. Riskfaktorer kan vara modifierbara, som rökning och brist på motion, eller icke-modifierbara, som genetiska faktorer eller ålder. Det är värt att notera att när en individ utsätts för en riskfaktor, innebär det inte automatiskt att personen kommer att utveckla sjukdomen, men risken blir högre än för den som saknar riskfaktorn.
Den sjukhusavdelning som är ansvarig för omhändertagande, diagnos och behandling av hjärtpatienter.
"Vårdplatskapacitet under 100" är en term inom sjukvården som refererar till den totala antalet tillgängliga sjuksängar eller behandlingsplatser i en vårdinrättning, vilka är färre än 100. Detta kan antingen avse akutvård, intensivvård, geriatrik eller andra specialiteter beroende på kontexten. En reducerad vårdplatskapacitet kan ha implications för möjligheten att ge effektiv och timely vård till patienter, särskilt under perioder av hög efterfrågan eller i nödsituationer.
En del av kungadömet Storbritannien. England gränsar i väster mot Wales och i norr mot Skottland, iövrigt mot vatten. Landets yta är 130 441 km2, och folkmängden uppgår till ca 50 miljoner invånare. Huvudstad är London.
"Vårdkvalitet kan definieras som den standarden och omfattningen av evidensbaserad, säker, effektiv, patientcentrerad vård som ges av kompetenta och respektfulla omsorgsgivare, med fokus på att uppnå de bästa möjliga kliniska resultaten och att förbättra den individuella patientens livskvalitet."
"Vårdplatskapacitet mellan 100 och 299 innebär att antalet tillgängliga sängplatser för vård och omsorg av patienter inom en viss tidsperiod ligger mellan dessa två värden. Detta kan användas som ett mått på en enskild vårds enhet, sjukhus eller regionens förmåga att möta behovet av akut- och/eller långvarig vård."
Sjukhus avsedda för militär personal.
Ett mått på sjukhusvårdbehov baserat på användningen av sängplatser under en given period.
"Ett djursjukhus är en specialiserad hälso- och sjukvårdsfacilitet för djur, som erbjuder diagnostiska tjänster, behandlingar och vård av sjuka, skadade eller födande djur av olika arter. Det drivs vanligen av veterinärmedicinsk personal med specialistutbildning och är utrustat med avancerad medicinsk teknik och faciliteter för att hantera komplexa medicinska fall."
Sjukhus för krigsveteraner.
Tertiärvårdscentra är specialiserade sjukhus eller kliniker som erbjuder avancerad och sofistikerad medicinsk vård för patienter med sällsynta, komplexa eller svårt behandlade sjukdomar. Dessa centra har ofta ett stort antal specialister, avancerad utrustning och forskningsresurser tillgängliga för att hantera de mest krävande medicinska fallen. Tertiärvårdscentra samarbetar ofta med primär- och sekundärvårdscentra för att erbjuda komplett och koordinerad vård till patienter.
Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.
En inrättnings fysiska utrymme eller dimensioner. Storleken kan t ex anges med sängkapacitet.
Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.
Sjukhussektion eller -avdelning ansvarig för inköp av material och utrustning.
Sjukhusavdelningar för kontinuerlig övervakning och vård av akut sjuka patienter.
Detaljerad expertgranskning och bedömning av utvalda kliniska fall för utvärdering av vårdens kvalitet.
Patientomflyttning refererar till processen av att flytta en patient från ett sjukvårdsområde till ett annat, inom samma eller olika vårdinstitutioner, vanligtvis med syfte att få tillgång till mer specialiserad vård, behandling eller service.
Absoluta, relativa eller differentierde kostnader som hänför sig till tjänster, institutioner, resurser osv, eller analys av sådana kostnader.
"Spädbarnshem på sjukhus" refererar till en avdelning på ett sjukhus som är specialdesignad för att ge vård och omhändertagande åt barn under 28 dagars ålder som inte kan behandlas på en vanlig pediatrisk avdelning, ofta på grund av prematuritet, lägre födelsevikt eller andra medicinska komplikationer. Dessa barn kan behöva speciell medicinsk utrustning och övervakning, såsom inkubatorer, monitorering av vitala tecken och näringsstöd.
Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.
Amerikanskt lagstadgat sjukförsäkringsprogram (lag 89-97, 1965) som garanterar personer som fyllt 65 år, och andra med särskilda förmåner, rätt till sjukvård.
Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.
Psykiatriska avdelningar är specialiserade enheter inom sjukvården som erbjuder utvärdering, diagnos och behandling av personer med allvarlig psykisk ohälsa, såsom schizofreni, bipolär sjukdom, depression med hög risk för självmord, personlighetsstörningar och andra sällsyna psykiatriska tillstånd. Dessa avdelningar är ofta en del av ett större sjukhus eller mentalsjukhus och står under ledning av psykiatriker och andra mentalhälsoexperter. De erbjuder vanligen både akutvård och långvarigare behandling, inklusive medicinsk behandling, terapi, sociala aktiviteter och rehabilitering, med syfte att hjälpa patienterna att hantera sina symptom, förbättra deras funktionsnivå och öka deras livskvalitet.
In the context of medicine, ownership typically refers to the legal and ethical responsibilities that come with controlling and managing patient data, medical records, and other sensitive information. It is also used in relation to transplantation, where an organ or tissue becomes the "property" or responsibility of the recipient after a successful transplant procedure. However, it's important to note that the concept of ownership in healthcare is often nuanced and subject to various regulations and ethical considerations, making it different from traditional definitions of ownership in other fields.
"Postoperativa komplikationer" refererar till problem eller biverkningar som uppstår som en följd av en kirurgisk operation under eller efter ett operationsförlopp, och kan inkludera infektioner, blödning, emboli, lungsäteskomplikationer, reaktioner på anestesi, skador på nerver eller organ, trombos, ytlig eller djup venös trombos (DVT), och andra allvarliga hälsoproblem.
Användande av epidemiologiska, sociologiska, ekonomiska och andra analysmetoder i studier av hälso- och sjukvårdstjänster. Dessa studier omfattar vanligtvis förhållandena mellan behov, efterfrågan, försörjning, nyttjande och utfall på sjukvårdsområdet. Målet för forskningen är utvärdering, särskilt i fråga om struktur, processer, prestationer och utfall.
Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.
Sjukhusavdelning som sköter hela sjukhusets hushållningsfunktioner.
Normer, kriterier, standarder och andra direkt kvalitativa och kvantitativa mått för bestämning av sjukvårdens kvalitet.
Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.
Cancervård på sjukhus innebär den akuta och specialistkompetenta medicinska behandling, vård och support som cancerpatienter kan få under sin sjukdoms- och behandlingsperiod, inklusive diagnos, operation, kirurgi, strålbehandling, cellgiftsbehandling, smärtbehandling, symptomhantering och rehabilitering, erbjuden av en multidisciplinär team av läkare, sjuksköterskor och andra hälsovårdpersonal på ett sjukhus.
In medicine, a surgical operation, or simply "operation," refers to a medical procedure in which a doctor manually corrects an injury, disease, or abnormality using invasive techniques, such as instruments, cameras, or machines that assist in the visualization and treatment of internal structures. This may involve cutting, scraping, or removing tissue, bones, or other bodily components, and often requires anesthesia to prevent pain and discomfort during the procedure. The specific type of operation is determined by the nature and location of the problem being addressed.
Statistiska mått på nyttjande och andra aspekter av utbudet av hälso- och sjukvårdstjänster, inklusive sjukhusvistelse och öppenvård.
"Age Factors" refer to the influences that an individual's age has on their health, disease susceptibility, and response to medical treatment. These factors can include physical changes associated with aging, such as decreased organ function and increased vulnerability to certain diseases, as well as psychosocial changes, such as cognitive decline or social isolation. Age-related factors are important considerations in the prevention, diagnosis, and management of medical conditions, as they can significantly impact treatment outcomes and overall quality of life.
En användningsgenomgång (clinical trial) är en välplanerad, kontrollerad studie av ett eller flera nytt eller existerande medicinska behandlingsalternativ med hänvisning till sin säkerhet, effektivitet, biverkningar, mekanism och andra kliniskt relevanta aspekter i en specificerad patientpopulation.
'Remiss' i en medicinsk kontext refererar till att skicka patientens medicinska journal, röntgenbilder eller andra relevanta information till en specialist för ytterligare utvärdering och rekommendationer angående diagnos och behandling. 'Konsultation' är själva aktiviteten när läkaren möts och samtalar med patienten för att diskutera symptomen, gör en fysisk undersökning och ger råd om behandling baserat på både den initiala utvärderingen och de ytterligare rekommendationerna från specialisten som har fått patientens journal i 'remiss'.
Sjukvårdstjänster speciellt avsedda, bemannade och utrustade för akut patientvård.
Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.
Administrativ och organisatorisk hopslagning av två eller fler hälso- och sjukvårdsinrättningars resurser.
Registrering av nödvändig information om en patients sjukdom eller sjukdomar.
Traditionella eller automatiserade system för sjukhuspatienters läkemedelsförsörjning. De moment som ingår är: mottagande av läkarens recept, utskrift av beställningen, framtagning av medicinen, leverans till vårdavdelningen i fråga och tillförsel till patienten.
Sjukhus för patienter med långvariga sjukdomar.
Situationer eller tillstånd där det föreligger stor risk för invalidiserande eller omedelbart livshotande följder, eller som kräver första hjälpeninsats eller annat omedelbart ingripande.
"Personaladministration på sjukhus" refererar till arbetsområdet som hanterar alla personalrelaterade processer och system inom ett sjukhus, inklusive rekrytering, anställning, lön, utbildning, prestationsbedömning, personalutveckling och arbetsmiljö. Detta är av stor vikt för att säkerställa en effektiv och effektiv personalhantering, vilket i sin tur bidrar till högkvalitativ patientvård och patientsäkerhet.
Ett geografiskt begränsat sjukvårdsansvarsområde.
Formulärböcker för läkemedel som förskrivs på sjukhus.
Förhållandet mellan å ena sidan sjukhusorganisation, dess styrelse och administratörer och å andra sidan läkare, oberoende av om läkarna har anställning på sjukhuset eller inte.
Ekonomisk konkurrens inom medicin kan definieras som en situation där flera aktörer, till exempel sjukvårdsorganisationer eller läkemedelsföretag, tävlar om resurser som pengar, patienter eller policyformuleringar med målet att maximera sina egna vinster eller intressen. Detta kan leda till en större utbud av välfungerande behandlingsalternativ och lägre priser för patienter, men det kan också orsaka problem som överutnyttjande av resurser, sämre kvalitet på vården eller oetisk marknadsföring.
Sjukhusavdelning ansvarig för patientflödet och hantering av inskrivningar, utskrivningar och överflyttningar, samt för åtgärder i samband med dödsfall.
Barn inlagda på sjukhus för korttidsvård.
Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.
"Personalbemanning och schemaläggning inom sjukvården refererar till processen med att rekrytera, anställa och tilldela personal till specifika arbetsskift, baserat på patientbehov, resurskapacitet, arbetsmiljö och lagkrav, för att optimera vårdens kvalitet och effektivitet."
I en enkel medicinsk definition, kan prevalens definieras som frekvensen eller andelen av en given population som har en viss sjukdom eller tillstånd vid ett specifikt tillfälle eller under en specificerad tidsperiod. Det kan handla om livstidsprevalens (alla som någonsin haft en viss sjukdom), punktprevalens (alla som har en viss sjukdom vid en given tidpunkt) eller periodprevalens (alla som har haft en viss sjukdom under en specificerad tidsperiod). Prevalensen ger oss därmed en uppfattning om hur vanligt ett visst tillstånd är inom en population.
Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.
Institutionssystem som omfattar mer än en vårdinrättning med gemensamma administrativa lösningar, genom sammanslagning, affiliering, gemensamma tjänster eller andra kollektiva satsningar.
"Kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvård refererar till systematiska processer och strukturer som är designade för att underlätta kontinuerlig förbättring av vården, öka patientens trygghet och minska risker, samtidigt som det upprätthålls en hög standard av evidensbaserad vård och tjänster som är riktade till individuella patienters behov och förväntningar."
Nedläggning av alla typer av hälso- och sjukvårdsinrättningar, inklusive sjukhus.
Anpassning till officiella eller vedertagna krav, riktlinjer, rekommendationer, anvisningar osv.
Kliniker som drivs av en grupp sampraktiserande läkare.
"Storbritannien (officiellt: Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland) är en suverän stat belägen i nordvästra Europa, bestående av fyra konstitutionella monarkier: England, Skottland, Wales och Nordirland."
Vård av patienter på vårdinrättning under dagtid, enbart. Patienterna får tillbringa nätterna i hemmet.
"Infektionskontroll" är ett samlingsbegrepp inom medicinen som handlar om att förebygga och begränsa spridning av infektioner, ofta inom en vårdkontext. Det kan involvera åtgärder på individnivå såsom händesarbet sterilitet och personlig hygien, samt kollektiva åtgärder som vaccinationsprogram, miljörening och isoleringsförfaranden för smittsjuka patienter. Syftet är att skydda både patienter och personal från överföring av infektionssjukdomar.
Användningen av sjukdomsgradsmått, som ålder, för att beräkna den risk (i form av mätbar eller förutsägbar risk för förlust, skada eller död) en patient är utsatt för innan denne når hälso- och sjukvården. Denna anpassning tillåter jämförelser av utförande och kvalitet mellan organisationer, utövare och samhälle.
Patienttillfredsställelse kan definieras som den subjektiva bedömningen och upplevelse av vården som en patient har, baserad på deras förväntningar, behov och önskemål, vilket resulterar i en känsla av nöjdhet eller belåtenhet med de vård- och serviceleveranser som mottagits.
"Säkerhetshantering" inom medicinsk kontext refererar till systematiska processer och procedurer för att hantera, reducera och förebygga risker relaterade till patienters behandling och vård, inklusive skydd av personlig integritet, korrekt användning av mediciner och andra terapier, samt infektionskontroll.
I can’t give a medical definition for ‘Nigeria’ as it is a country and not a medical term. However, I can provide information about Nigeria in the context of healthcare and global health.
Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.
En sjukdomsgradsmätning är ett kliniskt instrument eller skala som används för att kvantifiera allvarlighetsgraden eller svårighetsgraden hos en viss sjukdom eller medicinsk tillstånd, genom att mäta olika aspekter av symptom, funktionsnedsättning, komplikationer eller livskvalitet, vilket kan användas för att guida behandling, övervaka behandlingsrespons och prognos.
"Sår och skador är en sammanfattande benämning inom medicinen på fysisk skada på levande vävnad, som orsakas av mekaniska, termiska, kemiska eller elektriska trauma, vilket kan resultera i celldöd, blödning, smärta och funktionsnedsättning."
Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.
Förhållandet mellan sjukhuspersonal och patienter. Hit hör även program utformade för bättre bemötande av patienter och besökare och att ge en god bild av sjukhuset.
Sjukvårdstjänster, för vilka ingen betalning erhålls, t ex pga välgörenhet eller betalningsoförmåga.
Stödservice inom sjukvården, som t ex laboratorie-, radiologi-, apotekstjänster och sjukgymnastik.
Avdelning för tandvård på sjukhus.
"High-volume hospitals" är ett begrepp inom medicinsk forskning och statistik som ofta används för att beskriva sjukhus som hanterar en hög andel av vissa typer av medicinska ingrepp eller behandlingar per år. Det exakta antalet ingrepp eller behandlingar som krävs för att klassificera ett sjukhus som "high-volume" kan variera beroende på vilken typ av ingrepp eller behandling som diskuteras, men syftet är alltid att identifiera sjukhus som har en stor erfarenhet och kompetens inom ett specifikt område. Studier har visat att patienter som behandlas på high-volume hospitals tenderar att ha bättre utgång än de som behandlas på lägre volymsjukhus, sannolikt på grund av den större erfarenheten och specialiseringsgraden.
En försäkring för täckande av kostnader för sjukhusvistelse.
En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.
En Röntgenavdelning är en klinisk avdelning inom ett sjukhus eller en hälsovårdsklinik som specialiserat sig på diagnostiska och terapeutiska procedurer som involverar användning av röntgenstrålning. Avdelningen är utrustad med röntggeneratorer, bildbehandlingssystem och andra relaterade tekniker för att producera bilder av kroppens inre strukturer och funktioner, såsom röntgenfotografi, fluoroskopi, computed tomography (CT) och interventionsradiologi. Röntgenavdelningar står under tillsyn av radiologer och tekniker specialutbildade inom medicinsk bildbehandling för att säkerställa korrekt tolkning och behandling av patienternas tillstånd.
I en enkel mening kan "Patienttransporter" definieras som en person eller en tjänst som är ansvarig för att säkert, komfortabelt och effektivt transportera patienter från ett ställe till ett annat inom ett medicinskt sammanhang. Detta kan omfatta transporter både inter-facility (mellan olika vårdfaciliteter) eller intra-facility (inom samma vårdfacilitet), t.ex. från en avdelning till en annan. Patienttransporterna kan vara av olika slag, beroende på patientens behov och möjligheter, exempelvis med rullstol, sjukvårdsläger eller bår.
"Sjukhusföreningar" är ideella organisationer som styr och hanterar sjukhusverksamheten, vanligtvis med representanter från olika intressen såsom läkare, sjuksköterskor, anställda, patienter och allmänhet. Deras uppdrag innefattar ofta att fastställa strategiska riktlinjer, övervaka verksamheten, säkerställa kvalitet och säkerhet samt främja forskning och undervisning inom området.
"Riskbedömning är ett systematisk process för att utvärdera och analysera risker relaterade till hälsa eller sjukvård, inklusive sannolikheten för skadliga händelser och deras potentiella konsekvenser, med syfte att underlätta beslut om preventiva åtgärder och behandlingar."
I'm sorry for any confusion, but "London" is a place name and not a medical term or concept. It is the capital city of England and the United Kingdom. If you have any questions related to medicine or health, I would be happy to try to help with those!
Republik i södra Asien, mellan Burma och Pakistan. Landets yta är 3 287 590 km2, och folkmängden är knappt 1,1 miljard invånare (juli 2005). Huvudstad är New Delhi.
I en medicinsk kontext kan "register" definieras som ett systematiskt sammanställt och ordnat register över viktig information, ofta relaterad till en specifik patient, forskningsstudie eller population. Exempel på medicinska register inkluderar:
Representationen av olika åldersgrupper i en given population. Fördelningen kan hänföra sig antingen till antal personer eller till gruppens relativa storlek.
Proportionell fördelning av gemensamma kostnader på olika kostnadsställen, i förhållande till förbrukning.
De faktiska kostnaderna för hälso- och sjukvårdstjänsterna, inklusive kostnader för utredningar, behandlingar och läkemedel. Dessa får inte förväxlas med hälso- och sjukvårdsutgifter, som avser de belopp som betalas för tjänsterna, eller med sjukvårdsavgift, som är det fasta belopp som debiteras, oavsett kostnaderna.
En parlamentarisk, konstitutionell monarki i Sydostasien, belägen dels på halvön söder om Thailand, dels på norra delen av Borneo, gränsande till Indonesien i söder. Mellan dessa båda malaysiska landområden ligger den Sydkinesiska sjön. Landets yta är 329 750 km2, och folkmängden uppgår till 24,8 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Kuala Lumpur.
Sjukhusavdelning som är ansvarig för fastighetsskötsel och teknisk drift.
Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.
Sjukvårdstjänst med bestämda mottagningstider, som regel dagtid. Efter besök på en öppenvårdsinrättning för diagnostik eller behandling får patienten gå hem.
Fel eller misstag begångna av sjukvårdspersonal, vilka leder till men för patienten. Hit hör felaktig diagnos, medicineringsfel, felaktigt utförda operationer, andra behandlingsfel, fel i bruk av utrustning, eller feltolkning av laboratorieresultat. Behandlingsmisstag skall särskiljas från felbehandling, då de förra kan betraktas som olyckshändelser i arbetet, medan felbehandling är resultatet av försummelse, vårdslöshet, okunnighet eller brottslighet.
Stafylokockinfektioner är infektioner orsakade av stafylokocker, en typ av bakterier som normalt förekommer på hud och slemhinnor hos många människor utan att orsaka några symptom. Dock kan vissa stafylokockstammar vara patogena och orsaka en rad olika infektioner, som hudinfektioner (exempelvis impetigo och fibrom), luftvägsinfektioner, blodförgiftning (sepsis) och infektioner i djupare vävnader eller kirurgiska sår. Den vanligaste patogena stafylokockarten är Staphylococcus aureus, inklusive meticillinresistenta S. aureus (MRSA).
Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.
En delstat i USA, belägen i sydvästra hörnet av landet, vid Stilla havet. Ytan är ca 411 000 km2, och folkmängden uppgår till ca 33 miljoner invånare. Huvudstaden heter Sacramento.
Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.
Medicinska utbildningskomplex bestående av medicinsk högskola, sjukhus, kliniker, bibliotek, administrativa funktioner osv.
Sjukhusbaserade hemsjukvårdstjänster, som t ex omvårdnad, behandling och vårdrelaterad hemtjänst.
Skottland är en geografisk region och en devolved government i Storbritannien, känt för sitt distinkta kulturarv, högalandslandskap och sjunde största folkmängden i landet.
Minskning av kostnaderna i sin helhet för eller för delar av tillhandahållna varor eller tjänster.
Praxis i diagnos och behandling, i synnerhet i förhållande till kostnaden för efterfrågade och erbjudna tjänster.
Tillgången till arbetskraft, sjukvårdsinrättningar, budgetmedel, utrustning och material för tillhandahållande av erforderliga hälso- och sjukvårdstjänster.
Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.
Sjukhusavdelning ansvarig för upprättande, skötsel, bevarande och uttag av patientjournaler. Avdelningen ansvarar även för statistiska underlag åt medicinsk och administrativ personal.
Regressionsanalys är en statistisk metod som används för att undersöka och beskriva samband mellan variabler. Den primära användningen av regressionsanalys är att studera hur en dependant variabel (ofta betecknad Y) beror av en eller flera oberoende variabler (ofta betecknade X). Metoden ger ett sätt att uppskatta och föreka värdet på den beroende variabeln baserat på värdena av de oberoende variablerna. Regressionsanalysen kan användas inom en mängd olika forskningsområden, som ekonomi, psykologi, sociologi och medicin.
I medicinen refererar prognosen till den förväntade utgången eller framgången av en behandling eller sjukdom. Det är en förutsägelse om hur en patients hälsotillstånd kommer att utvecklas över tiden, inklusive sannolikheten för fullständig genes, kronisk sjukdom eller död. Prognosen baseras ofta på olika faktorer som patientens allmänna hälsotillstånd, sjukdomens art och svårighetsgrad, behandlingsalternativ och individuella respons på behandlingar.
Patienters eller läkares överdrivna eller onödiga utnyttjande av sjukvårdstjänster.
I den medicinska kontexten kan "Schweiz" referera till ett antigenpresenterande molekyler komplex (APC) som initialt identifierades i Schweiz. Detta komplex, även känt som den majora histokompatibilitetskomplexklasse I-relaterade protein komplexet (MHC klasse I-RP), består av en transmembranprotein med två domäner - ett extracellulärt peptidbindningsdomän och ett intracellulärt proteindomän. Detta komplex binder till och presenterar endogena peptider för CD8 + T-celler, vilket är en central del av den adaptiva immunresponsen.
Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.
Samordning av sjukvårdstjänster inom ett område för ökad effektivitet.
Den grupp som har det juridiska ansvaret för att styra verksamheten inom en sjuk- och hälsovårdsorganisation eller -institution.
I can' provided a medical definition for 'Spain' as it is a country and not a medical term. However, I can tell you that Spain is a sovereign state and a member of the European Union located in southwestern Europe. It is the fourth-largest country in Europe and the second-largest in the European Union, with an area of 505,990 km2 (195,360 sq mi). The population of Spain is approximately 47 million people. The capital and largest city is Madrid. Spain is known for its rich history, diverse culture, and beautiful landscapes, including beaches, mountains, and deserts.
Tester som visar den relativa effekten av olika kemoterapeutiska medel mot specifika mikroorganismer (t ex bakterier, svampar, virus).
En "low-volume hospital" definieras ofta som ett sjukhus som har en låg frekvens av vissa specifika medicinska ingrepp eller procedurer under en given tidsperiod. Detta kan variera beroende på olika kriterier som används för att fastställa volymen, till exempel antalet ingrepp per år eller antalet ingrepp per specialist.
Begränsning av, styrning av eller återhållsamhet med kostnader.
Metod för att mäta en prestation eller procedur med en fastställd standard för god praxis.
Komplett utrustade, beredskapslagrade sjukhus, avsedda att tas i bruk i en kris- eller katastrofsituation.
"Patient Safety refers to the prevention of harm to patients through avoidance, prevention, and amelioration of adverse events or injuries associated with health care."
"Vårdlag" är ett begrepp inom sjukvården som refererar till den typ och omfattning av vård och behandling som en patient har rätt till baserat på deras medicinska behov, lagstiftning och resurskonsekvens. Det bestämmer vilka tjänster som ska erbjudas och hur mycket av dem som ska finansieras av det offentliga sjukvårdssystemet. Vårdlag kan variera mellan olika regioner och länder, beroende på deras specifika policyer och resurser.
Strukturerade samlingar av mer eller mindre fullständiga faktauppgifter, ofta inom bestämda ämnesområden och med funktioner för automatisk hantering av informationen. De kan ha formen av uppslagsböcker, statistikdatabaser, samlingar av kemiska och fysikaliska data osv. Begreppet faktadatabas skall inte förväxlas med bibliografisk databas.
Riktlinjer eller principer för gällande eller planerade policyregler till stöd för hälsovårdspersonal när det gäller beslut om diagnostik, behandling eller andra kliniska förhållanden rörande patientvård. Riktlinjerna kan sammanställas av myndigheter, institutioner, yrkesförbund eller expertkommitteer. Riktlinjerna utgör grund för utvärdering av alla aspekter av hälso- och sjukvård.
I medicinen refererer oddsquot (odds ratio) til et mål for den relative forekomstforskjellen av et utfall mellom to grupper. Det er beregnes ved å dividere sannsynligheten for at et utfall skjer i den ene gruppen med sannsynligheten for at det samme utfallet skjer i den andre gruppen. Dette gir en kvot som kan tolkes som den relative økningen eller minskingen av risikoen for et utfall i den ene gruppen i forhold til den andre.
"Offentlig sjukvård" refererar till den grenen av hälsovården som är finansierad och organiserad av offentliga myndigheter, med syfte att erbjuda tillgänglig, rättvis och kvalitativ vård till alla medborgare oavsett deras ekonomiska status.
"Nederländerna" är ett land i Västra Europa, känt inom medicinen för sitt liberala drogpolitik och tillgängliga vård, samt sin framstående roll inom internationell hälsofrämjande och sjukvårdsforskning.
Det förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med avseende på en första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara patientens funktionsförmåga, utan även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator för beräknad sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad.
I en mening kan 'Outpatients' definieras som patienter som söker vård och behandling på ett sjukhus eller en klinik, men inte stannar över natten. De kommer in för att få vård under dagen och återvänder sedan hem. Detta skiljer sig från inpatientsvård, där patienten stannar över natten eller längre perioder av tid på sjukhuset. Outpatientvård kan omfatta en bred väg av tjänster, inklusive rutinmässiga kontroller, terapi, rehabilitering och diagnostiska tester.
Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.
Världens till ytan tredje största land, med en yta av 9 958 319 km2. Landet utgör den nordligaste, och största, delen av Nordamerika, och består av tio provinser och tre territorier. Kanada är en federation inom det Brittiska Samväldet. Invånarantalet är ca 30 miljoner, och huvudstaden, belägen i provinsen Ontario, heter Ottawa.
Den fysiska miljön i ett sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning, och dess inflytande på patienter och personal.
Metod för jämförelse av kostnaden för ett program med den förväntade nyttan, i kronor räknad. Förhållandet nytta/kostnad utgör ett mått på den totala, förväntade avkastningen per enhet använda pengar. Vanligtvis utesluts sådana faktorer ur analysen som inte kan mätas i ekonomiska termer. Kostnadseffektivitet jämför olika sätt att uppnå specifika resultat.
'Survival Rate' refererer til sandsynligheden for, at patienter overlever en bestemt sygdom eller tilstand over en given periode. Den kan beregnes på forskellige måder alt efter konteksten, men oftest angives den som den procentuelle andel af patienter, der er i live et år (eller flere) efter diagnosen. Survival rate kan være et vigtigt mål for effektiviteten af behandlinger og for at forstå udfaldet for forskellige sygdomme.
Första hjälpen eller annat omedelbart ingripande vid olycksfall eller medicinska tillstånd som kräver akut behandling innan adekvat medicinsk eller kirurgisk vård finns att tillgå.
Betalning av tredje part för en vårdgivares utgifter för sjukvårdstjänster åt en försäkrad eller förmånstagare.
Inflammation i lungorna.
Avancerad och starkt specialiserad vård åt medicin- eller operationspatienter, vars tillstånd är livshotande och kräver omfattande vårdinsatser och kontinuerlig övervakning. Intensivvård är oftast förlagd till specialutrustade sjukhusenheter.
Antalet individer av hankön och honkön i en given population. Fördelningen kan avse antalet män eller kvinnor eller andelen av de båda i gruppen. Populationen utgörs vanligtvis av patienter med en specifik sjukdom, men begreppet är inte begränsat till människor och inte till det medicinska området.
Hälso- och sjukvårdstjänster för samordnade vårdinsatser för patienter i hemmet. Vårdgivare kan vara hemsköterskor, hemsjukvårdsorganisationer, sjukhus eller föreningar som anlitar professionell vårdpersonal för vårdtjänster. Hemsjukvård är professionell sjukvård och skall skiljas från hemmavård (anhörigvård), som inte är yrkesmässig.
Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.
Republik i Västeuropa, gränsande till Atlanten, Engelska kanalen, Medelhavet, Belgien, Tyskland, Italien, Spanien, Schweiz, Luxemburg, Andorra och Monaco. Landets yta är 545 630 km2, och folkmängden uppgår till drygt 60 miljoner invånare (2003). Huvudstad är Paris.
I en enda medicinsk betydelse refererar "Taiwan" vanligtvis till det självständiga och suveräna landet i Östasien, officiellt känt som Republiken Kina (ROC). Detta är den politiska enheten som kontrollerar och administrerar Taiwan-ön, Penghu, Kinmen, Matsu och andra mindre ögrupperingar i Taiwans sjö.
Patologiska avdelningar inom medicinen är de avdelningar som undersöker och diagnosticerar sjukdomar genom att analysera cell- och vävnadsprover, kroppsv lik, kroppsfluider och genetisk information från patienter. Deras arbete bidrar till att stödja läkare i att utforma behandlingsplaner och förbättra patientutgången.
Rapporterad förbrukning av läkemedel enligt sjukhusutredningar och andra statistiska utredningar, marknadsanalyser osv. Termen omfattar även lagerhållning, hamstring och patientanvändning.
Tertiärt vårdnivå, även kallat tertiärt hälsovård, är den högsta nivån av specialiserad sjukvård som erbjuds till patienter med sällsynta eller komplexa medicinska tillstånd. Denna typ av vård ges vanligtvis på större universitetssjukhus och specialistkliniker, där behandlande läkare har en hög grad av expertis och erfarenhet inom sitt område. Tertiärt vårdnivå innebär ofta samarbete mellan flera specialister för att ge patienten den bästa möjliga vården, vilket kan inkludera avancerade diagnostiska tester, subspecialitetsöverläkande och komplexa behandlingsprotokoll.
En läkare är en medically trained and licensed healthcare professional who diagnoses, treats, and helps prevent illnesses and diseases to promote overall health and well-being.
Chefer med administrativt och ekonomiskt ansvar för sjukhus och övrig verksamhet inom ett sjukvårdsdistrikt.
Framfödande av foster och moderkaka under överinseende av förlossningsläkare eller barnmorska. Fysiskt, psykiskt, medicinsk eller kirurgiskt ingrepp kan förekomma.
Ett kommunikationssystem på sjukhus är ett integrerat nätverk av teknik, processer och mänskliga interaktioner som möjliggör utbyte av information mellan patienter, personal, avdelningar och system, med syfte att underlätta koordinerad vård, förbättra kliniska beslut och öka patientensäkerheten.
Infektioner som förvärvats ute i samhället, i motsats till sådana som förvärvats inom en vårdinrättning (sjukhusinfektion) eller via någon annan person som nyligen varit på sjukhus.
Forskning inriktad på vårdkostnader och förhållandet mellan vårdtjänster och vårdkvalitet, och frågor relaterade till sambandet mellan vård, vårdpolitik och vårdutbud.
Upphörande av hjärtats slag.
Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.