Mobiltelefon: En analog eller digital kommunikationsanordning, genom vilkenanvändaren har trådlös kontakt med någon närbelägen sändare. Mobiltelefonnätet är indelat i "celler", så att förbindelsen flyttas från en sändare till en annan när användaren förflyttar sig från ett område till ett annat.Astma: Sjukdom som orsakas av hinder i luftrören med attackvis uppkommande andnöd. Sammandragning av luftrören försvårar framför allt utandningen och orsakar pipande biljud.Mobile ApplicationsHanddatorerAcari: En stor, allmänt utbredd ordning av spindeldjur, som omfattar kvalster och fästingar och inkluderar växt-, djur- och människoparasiter, samt flera viktiga sjukdomsvektorer.Livsmedelsöverkänslighet: Störningar i mag/tarmsystemet, eksem eller chock till följd av allergisk reaktion mot allergener i födan.Hypersensitivity: Förändrad känslighet för ett antigen, vilken kan medföra patologiska reaktioner vid senare exponering för antigenet i fråga.Planeringsutskott inom hälso- och sjukvård: Grupper med rådgivande roll i sjukvårdsplanering.ProstataHälso- och sjukvårdsprioriteringar: Företrädesordning för verksamhetsområden och funktioner vid hälso- och sjukvårdsplanering.ProstatatumörerMagnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Sjukvårdsransonering: Planer för rättvis fördelning och placering av tillgängliga hälsovårdsresurser.Prostataspecifikt antigenFarmaceutiska hjälpämnenHematologi: En specialitet inom internmedicinen med inriktning på blodets och de blodbildande organens morfologi, fysiologi och patologi.Livsmedelsfärgämnen: Naturliga eller syntetiska färgämnen som används vid livsmedelsberedning.Valbeteende: Handlingen att välja bland två eller flera alternativ, vanligen efter en tids funderande.SverigeSömnbristSynkroniserad blodpoolskintigrafi: Radionuklidventrikulografi där skintigrafiska data fångas upp under upprepade hjärtcykler vid bestämda tidpunkter under cykeln med hjälp av en apparat för elektrokardiografisk synkronisering. Högerkammarfunktion är dock svår att mäta med denna teknik och bedöms bäst med bolusventrikulografi (förstastegsventrikulografi).Alkoholism: Kronisk sjukdom vars utveckling påverkas av genetiska, psykosociala och miljöfaktorer. Sjukdomen kännetecknas av oförmåga att styra drickandet, som är betingat av alkoholens beroendeframkallande effek ter, trots insikt om skadeverkningar.Alkoholkonsumtion: Beteende sammanhängande med alkoholkonsumtion, inklusive socialt drickande.Alkoholism, medel motAlkoholer: Alkylföreningar med en hydroxylgrupp. De klassificeras efter kolatomens förhållande: primära alkoholer (R-CH2OH), sekundära (R2-CHOH), tertiära (R3-COH).Helnykterhet: Avhållsamhet från alkoholbruk.Alkoholmissbruk: Störningar i samband med eller till följd av missbruk av alkohol.Etanol: En färglös, klar och flyktig vätska (alkohol) med allmän kemisk formel C2H5OH. Den tas snabbt upp i tarmkanalen och sprids i hela kroppen. Etanol har bakteriedödande verkan och används som lokalt desinfektionsmedel. Den har utbredd användning som lösningsmedel och konserveringsmedel i t ex farmaceutiska preparat, och den utgör den viktigaste beståndsdelen i alkoholdrycker.Kunskapsdatabaser: Samlingar av fakta, antaganden, tro och heuristik som utnyttjas i kombination med databaser för att erhålla önskade resultat, som t ex en diagnos, en tolkning, eller en lösning till ett problem.Utbildning: Förvärv av kunskap genom formaliserade studier.Kongresser, principer: Konferenser, sammankomster eller formella möten, vars deltagare vanligtvis representerar något speciellt verksamhetsområde.National Institute of Allergy and Infectious Diseases (U.S.)Förenta StaternaNational Institute of Mental Health (U.S.)Internet: Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.MagsköljningImmunochromatographyInfluensa A-virus: Typarten av släktet Influenzavirus A som ger upphov till influensa och andra sjukdomar hos människor och djur. Antigenvariationer förekommer ofta bland stammarna, vilket möjliggör klassificering i undertyper och varianter. Influensa: Akut virusinfektion som drabbar andningsvägarna. Den kännetecknas av inflammation i nässlemhinnan, svalget och konjunktivan (ögats bindhinna), huvudvärk och, ofta, utbredd muskelvärk.Ipecac: En sorts sirap framställd av torkade rhizomer av två olika arter, Cephaelis ipecacuanha och C. acuminata. De innehåller emetin, cefaelin, psykotrin och andra isokinoloner. Ipecacsirap har utbredd användning som kräkmedel, med såväl lokal verkan på magslemhinnan som central verkan på kemoreceptorers triggerzon.Influensavacciner: Vacciner för förebyggande av infektion med virus av familjen Orthomyxoviridae. Hit hör vacciner av såväl avdödade som försvagade virus. Vaccinernas sammansätting ändras från år till år, beroende på influensavirusstammarnas antigen-shift och prevalenssvängningar. Vaccinerna är oftast bi- eller trivalenta, med en eller två influensavirus A-stammar och en influensavirus B-stam.Influensa A-virus, subtyp H1N1Legionärssjuka: En akut, och ibland dödlig, bakteriell lunginflammation som kännetecknas av hög feber, sjukdomskänsla, muskelvärk, andningsbesvär och huvudvärk. Infektionssjukdomen fick sitt namn efter ett utbrott vid "Philadelphia convention of the American Legion" 1976.Legionella pneumophila: En art gramnegativa, aeroba bakterier som ger upphov till legionärssjuka. Bakterien har påtråffats såväl i omgivningen som i människors lungvävnad, sekret från luftvägarna och blod.Legionella: Gramnegativa, aeroba stavbakterier som isolerats ur ytvatten, vattenledningsvatten, gyttja och termoförorenade vattendrag. Bakterien är en humanpatogen och har inga kända jord- eller djurreservoarer.Legionella-infektioner: Infektioner orsakade av bakterier av släktet Legionella.Bakteriella antigenerVattenmikrobiologiMjukvara: Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.StuderandeAtractylodesMedicinstuderande: Studenter vid medicinsk högskola eller i ett utbildningsprogram inom medicin.Persiljeväxter: Persiljefamiljen, Umbelliferae, ordningen Apiales, omfattar morötter, odört, selleri, palsternacka, fänkål, anis, dill och kummin.Algoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.Faktadatabaser: Strukturerade samlingar av mer eller mindre fullständiga faktauppgifter, ofta inom bestämda ämnesområden och med funktioner för automatisk hantering av informationen. De kan ha formen av uppslagsböcker, statistikdatabaser, samlingar av kemiska och fysikaliska data osv. Begreppet faktadatabas skall inte förväxlas med bibliografisk databas.