Systematisk ordning av enheter inom något område i kategoriklasser, baserade på gemensamma särdrag, så som egenskaper, former, ämnestillhörighet osv.
En mikroskopimetod där bilden alstras av ultraviolett strålning och lagras på fotografisk film.
Sällsynt, autosomalt recessiv sjukdom orsakad av defekt hos beta 2-integrinreceptorerna ( leukocytadhesionsreceptorer), som omfattar CD11/CD18-familjen av glykoproteiner. Syndromet kännetecknas av onormala adhesionsberoende funktioner, särskilt defekt neutrofilspridning i vävnad, vilket leder till återkommande infektioner.
Vävnadsskada pga förfrysning.
Avsaknad av värme eller temperaturer märkbart under den normala.
Republik i
En sorts beteende som leder till självhävdelse. Det kan uppstå ur inneboende drivkrafter eller ur känsla av frustration och kan uttryckas i destruktivt och aggressivt uppförande, i fientlig och obstru ktiv förslagenhet, eller i ett sunt självexpressivt behov av att bemästra.
Växters fortplantningsorgan.
Den mogna, köttiga eller torra frökapseln hos växter.
Otillåtet bruk av läkemedel eller droger i syfte att öka prestationsförmågan inom tävlingssporter, såväl vad gäller människor som djur.
Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.
Ett kopparhaltigt färgämne som används som gelatinerande tillsats i smörjmedel och för färgning av bakterier samt histiocyter och fibroblaster in vivo.
Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.
Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
Det utbud av hälso- och sjukvårdstjänster som en samhällsgrupp eller ett samhälle kräver och som man kan eller vill betala för.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.
Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.
Organiserade tjänster för hjälp med upplysning i allehanda frågor genom utnyttjande av databaser och andra källor.
Tjänster för upplysning och rådgivning om läkemedel och deras användning.
Arvsmassan hos växter.
Medelstora, landlevande rovdjur av släktet Canis (hundar) och familjen Canidae. Tre arter kan särskiljas, varav två endast finns i Afrika och en i Afrika, Europa och Asien.
Långbenta, snabbspringande, afrikanska kattdjur (Acinonyx jubatus) med en kroppslängd av 110-135 cm. Pälsen är gulbrun med svarta fläckar.
Det geografiska område av Afrika som omfattar Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mocambique, Namibia, Sydafrika, Swaziland, Zambia och Zimbabwe.