Sekretess: Upplysningar av personlig karaktär som lämnats i förtroende och som har en etisk eller rättslig innebörd. Syn. förtrolighet.Hippokratiska eden: En ed som tillskrivs Hippocrates och tjänar som etisk vägvisare inom läkaryrket.PrivatlivVarningspliktDatasäkerhet: Skyddsåtgärder mot obehörigt tillträde till eller störningar av data- och kommunikationssystem, särskilt sådana som inbegriper modifiering, radering, förstörelse eller tillförsel av data i datorer. Yrkesetik: Den moralfilosofi som är vägledande för god sed hos varje yrkesutövare i hans/hennes handlande gentemot och förhållningssätt till kollegor, patienter, klienter eller kunder.Medicinsk etik: Den moralfilosofi som är vägledande för vilket handlande som är rätt eller fel inom sjukvård och medicinsk forskning, och hur sjukvårdspersonal bör förhålla sig till patienter, deras anhöriga och kollegor. Olika "grenar" av den medicinska etiken är t ex klinisk etik och vårdetik. Termen används ibland som liktydig med läkaretik.Avslöjande: Yppande av information, muntligen eller skriftligen.Etiska koderPatienträttigheterFörmyndarmentalitetInformerat samtycke: Frivilligt medgivande av en patient eller försöksperson med full insikt i riskerna med deltagande i diagnostiska eller forskningsundersökningar, eller med medicinsk eller kirurgisk behandling.Genetisk integritet: Skydd mot olagligt offentliggörande av en persons, familjs eller folkgrupps genetiska information.Frihet: Individers rätt att handla och fatta beslut utan yttre inskränkningar.Etik, klinisk: Identifiering av, analys av och beslut i etiska frågeställningar som uppkommer i samband med patientvård.Moralisk plikt: Förpliktelser grundade mer på etik än på lagstiftning.Minderåriga: Personer som ännu inte nått åldern för fullständiga medborgerliga rättigheter.FöräldrameddelandenPatienters tillgång till journalVälgörenhetForskningsetik: De moraliska förpliktelser som skall ligga till grund för hur forskning bedrivs. Termen avser forskningsetik generellt.Medborgerliga rättigheter: Lagstadgat skydd för den enskildes fri- och rättigheter, för rättvisa inför lagen, rösträtt och mot diskriminering pga ras, religion, etniskt ursprung, ålder eller kön.Sjukvårdsförsäkrings portabilitet: Sjukförsäkringslag i USA, antagen 1996, avsedd att garantera fortsatt sjukvårdsförsäkring vid ändrade anställningsförhållenden eller arbetslöshet.Patientjournaler: Registrering av nödvändig information om en patients sjukdom eller sjukdomar.OrdbehandlingFax: Ett kommunikationssystem för överföring av dokument via telefonnät eller -linje. I avsändaränden läses dokumentet av optiskt och omvandlas till telefonsignaler, för att efter överföring rekonstrueras i mottagarens apparat och skrivas ut.Läkare-patientrelationerSällskapDatorjournalsystem: Datorbaserade journalsystem för arkivering och uttag av uppgifter i patientjournaler.Sanningens avslöjandeEtik: En gren inom såväl filosofin som teologin som omfattar studiet av människors moraliska föreställningar och handlande.Meningsskiljaktigheter och tvisterPersonlig autonomiRättsvetenskap: Vetenskapen eller filosofin om lag och rätt; även tillämpningen av lag och rättsordning inom hälso- och sjukvård och medicin.Upprätthållande av lag och ordning: Organiserad strävan efter laglydighet i samhället.Frivilliga programAttityder: Benägenhet att ge uttryck åt ihållande, inlärda inställningar antingen för eller emot någon företeelse, person eller något föremål, inte utifrån vad de egentligen representerar, utan hur de upplevs.PatientidentifieringssystemKristendom: Religion baserad på den lära som förkunnades av Jesus Kristus, på hans livsgärning och död; en religion som tror på Gud som den Allsmäktige, som genom den Helige anden verkar för människans frälsning, och som betraktar förkunnaren Jesus Kristus som Herre och Frälsare.Ungdomsmottagningar: Hälsovård avsedd för tonåringar.TroGenforskning: Utforskning av orsaker till, överföring, lindring, eliminering eller förstärkning av ärftliga sjukdomar eller särdrag.Bioetiska angelägenheterFokusgrupper: En typ av små diskussionsgrupper, vars syfte kan vara att på ett penetrerande sätt belysa problemställningar inom ett forskningsområde.Tandvårdsetik: De yrkesprinciper eller den yrkeskodex som rör tandläkares rättigheter och skyldigheter, förhållandet till patienter och kollegor, samt tandläkarens åtgärder i vården och förhållande till patienters anhöriga.Grundetik: En syn på etiken som fokuserar på teorier om vikten av allmänna principer, som t ex respekt för självständighet, godhet och rättvisa.Tandvårdspersonal: Yrkespersonal som ger patienter tandvård inom en organiserad inrättning.Bedrägeri: Förvrängning av fakta eller döljande av avsikt.HistoriaAttityder hos hälsovårdspersonal: Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.Utlokaliserade tjänsterEtisk teori: En samling filosofiskt samhöriga idéer (som t ex utilitarianism), vars avsikt är att tillhandahålla allmänna normer för vägledning och värdering av moraliskt beteende.FöräldrasamtyckeJehovas vittnen: Medlemmar av en religiös rörelse som grundades i USA under andra hälften av 1800-talet och förkunnar en aktiv evangelism, millenniets ankomst, och man motsätter sig starkt krig och myndigheters inblandning i samvetsfrågor. Jehovas vittnen motsätter sig som regel blodtransfusion och andra behandlingsmetoder baserade på blodprodukter.SäkerhetsåtgärderHumanförsök: Undersökningar utförda på människor.Lurendrejeri: Att lura eller bli lurad.Datainsamling: Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.Forskningsetiska kommitteer: Särskilda kommittéer knutna till sjukhus eller forskningsinstitutioner, vars uppgift är att tillse att deltagare i forskningsstudier inte lider skada, i Sverige bl a genom att övervaka att deltagarna får sitt lagstadgade skydd enligt tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och personuppgiftslagen.FörsökspersonerAnonym testningTandvårdsjournaler: Tandvårdspatientdata som används för studier, diagnos eller behandlingsplanering.Kvalitativ forskning: Forskning som hämtar uppgifter från observationer, intervjuer eller samtal och inriktas på deltagarnas åsikter och tolkningar.Attityder till hälsa: Allmänhetens inställning till hälsa, sjukdom och sjukvård.Biobanker: Inrättningar för insamling, förvaring och distribution av vävnader och celler, såsom cellinjer, cellkulturer, mikroorganismer, blod, sperma, mjölk, bröstvävnad osv. Också material för jämförelse med o ch identifikation av tumörvävnad kan ingå.Tillgång till information: Individens rätt att tillgå och använda information insamlad eller framställd av andra.Vårdare-patientrelationerJurister: Personer som har till yrke att tillhandahålla juridisk rådgivning samt bistå och företräda klienter i juridiska frågor.Fortplantning, hälso- och sjukvårdFörenta StaternaForskare-försökspersonrelationerRegeringsmakt: Utövande av regeringsmakten i det staliga styret.SexualitetBiomedicinsk forskningPatienterGenetik, medicinsk: En underordnad gren av humangenetiken som är förenad med en pålitlig förutsägelse av vissa sjukdomstillstånd som följd av härkomst och/eller genetisk uppsättning hos en individ eller någon förälder eller tänkbara föräldrar.LäkareDatornät: Ett system av datorer, terminaler, skrivare, audio- eller videoapparater, eller telefoner, som är hopkopplade genom någon form av teleutrustning eller kablar, vilket används för informationsutbyte.P-piller, postkoitala, hormonella: Hormonbaserade preventivmedel för bruk efter samlag.StorbritannienMänskliga rättigheter: Individens rätt till de kulturella, sociala, ekonomiska och utbildningsmöjligheter som samhället erbjuder, som t ex rätten till arbete, till utbildning och till social trygghet.Journalsammankopplling: Hoplänkning och upprätthållande av medicinska journaler mellan flera sjukvårdsinrättningar i syfte att underlätta tillgången till samma, gemensamma, patientuppgifter.Sociala värderingarTandläkare: Personer med legitimerad behörighet att utöva tandläkaryrket.Allmän opinionForskningspersonal: Sådan personal som deltar i forskning.Vårdetiska kommitteer: Etiska kommittéer knutna till sjukhus eller andra vårdinstitutioner, med ansvar för de etiska aspekterna på patientvård. Dessa får ej förväxlas med forskningsetiska kommittéer, som har att övervaka patienters och friska frivilligas deltagande i vetenskapliga eller kliniska studier.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.PatientlagstiftningMän: Vuxna människor av hankön som kulturella, psykologiska, sociologiska, politiska och ekonomiska enheter.Patientacceptans av hälso- och sjukvårdGenetic TestingIntressekonflikt: En situation i vilken en individ skulle kunna dra personliga fördelar av sitt officiella eller yrkesmässiga agerande. Hit hör motsättningen mellan en persons enskilda intressen och ansvar i förtroendeställning. Termen är inte begränsad till att omfatta ämbetsmän. Begreppet avser såväl den faktiska intressekonflikten som uppfattning eller förekomst av konflikt.OrganisationspolitikE-postForskning: Kritisk och genomträngande undersökning, även experimentell, med syftet att ådagalägga och tolka nya fakta, att revidera tidigare vedertagna slutledningar, teorier eller lagar i ljuset av nya fakta, eller att i praktiken tillämpa sådana nya eller omprövade slutsatser.Federal förvaltning: Det organ som utövar regeringsmakten på nationell eller statsnivå.Genetisk rådgivning: Förmedling av information och råd till individer eller familjer om ärftliga sjukdomar som kan drabba dem. Syftet är att hjälpa dem fatta kunskapsunderbyggda beslut om samlevnad och barn och andra hälsofrågor utifrån information om den ärftliga sjukdomen, tillgängliga diagnostiska metoder, och behandling. Ofta ingår även psykosocialt stöd.Ansvar, juridiskt: Ansvarsskyldighet gentemot annan genom lag.Hälso- och sjukvårdstillgänglighet: Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.Ungdomspsykologi: Gren av psykologin som är inriktad på normalt och onormalt beteende hos tonåringar.Läkarens rollSocial rättvisaIntervjuer, principer: Samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter m m. Hit hör inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.Informationsbehandling: Insamling, systematisering, lagring, återvinning och distribution av information.Allmänmedicin: Medicinsk specialitet för tillhandahållande av kontinuerlig, allmän primärvård.Informationsspridning: Distribution av information.HIV-infektioner: Det spektrum av HIV-infektioner som sträcker sig från asymtomatiska seropositiva tillstånd över AIDS-relaterade komplex (ARC) till AIDS.Rådgivning: Råd och stöd i personliga frågor.Socialt ansvarKulturkompetensMental kompetens: En individs förmåga att första innebörden och följderna av sina handlingar.Internet: Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.Födelsekontroll: Bruk av preparat, medel eller metoder för att förhindra befruktning.Hälso- och sjukvård för kvinnorGenetic Diseases, Inborn: Sjukdomar orsakade av genetiska mutationer under embryots eller fostrets utveckling, vilka i vissa fall kan ses först senare i livet. Mutationerna kan ha ärvts från en förälders genom eller kan ha uppkommit in utero.Riktlinjer, principer: En systematisk framställning av policyregler eller principer. Riktlinjer kan utarbetas av statliga myndigheter, institutioner, yrkessammanslutningar, styrelser, konsensusgrupper osv. Texterna kan vara löpande eller sammanfattande, men utgör oftast kortfattade, generella anvisningar om hur en viss verksamhet skall bedrivas, och inte om enskilda ställningstaganden eller beslut i särskilda kliniska situationer. För kliniska riktlinjer finns speciella termer.Faktadatabaser: Strukturerade samlingar av mer eller mindre fullständiga faktauppgifter, ofta inom bestämda ämnesområden och med funktioner för automatisk hantering av informationen. De kan ha formen av uppslagsböcker, statistikdatabaser, samlingar av kemiska och fysikaliska data osv. Begreppet faktadatabas skall inte förväxlas med bibliografisk databas.Attityder till datorer: Inställning till och beteende i samband med datoranvändning.PatienttillfredsställelseOwnershipHälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.Könssjukdomar: Sjukdomar som beror på eller sprids genom sexuell kontakt.Hälso- och sjukvård, traditionell: Sjukvård inom specifika kulturer som omfattar lokala sedvänjor, tro och tabubelagda inslag.Kanada: Världens till ytan tredje största land, med en yta av 9 958 319 km2. Landet utgör den nordligaste, och största, delen av Nordamerika, och består av tio provinser och tre territorier. Kanada är en federation inom det Brittiska Samväldet. Invånarantalet är ca 30 miljoner, och huvudstaden, belägen i provinsen Ontario, heter Ottawa.AIDS: Förvärvad immunbrist, orsakad av humant immunbristvirus (HIV), som infekterar och decimerar T-lymfocyter, varigenom kroppens immunförsvar slås ut och dess mottaglighet för opportunistiska infektioner och elakartade tumörsjukdomar ökar.Electronic Health RecordsKommunikation: Utbyte av ideer, attityder eller åsikter mellan individer eller grupper.Informationssystem: Integrerad uppsättning datafiler, rutiner och utrustning för lagring, hantering och återvinning av information.TelemedicinInternationella aspekter: Förhållanden som berör två eller fler länder.StereotypHälso- och sjukvårdsundersökningar: Statistiska mått på nyttjande och andra aspekter av utbudet av hälso- och sjukvårdstjänster, inklusive sjukhusvistelse och öppenvård.