Search EngineInternet: Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.Informationslagring och -återvinning: En gren av data- eller biblioteksvetenskap inriktad på lagring, sökning, återvinning och urval av information inom ett visst ämnesområde eller viss frågeställning.Abstrahering och indexering, principer: Förkortning eller sammanfattning av dokument; tilldelning av deskriptorer för dokumentreferens.Informationstjänster: Organiserade tjänster för hjälp med upplysning i allehanda frågor genom utnyttjande av databaser och andra källor.Användare-datorgränssnittKataloger, principer: Ordnade sammanställningar av beskrivningar av och hänvisningar till föremål med tillräckliga uppgifter för att föremålen skall kunna återfinnas.PubMedMjukvara: Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.MEDLINE: Medline är NLMs (National Library of Medicine) mest betydande bibliografiska databas. Den utgör huvuddelen av den biomedicinska referensdatabasen PubMed och är sökbar via NLMs webb. Posterna i Medline är indexerade med termer ur MeSH (Medical subject headings).Medicinsk informatik: Ett område av informationsvetenskaperna som är inriktat på analys och spridning av medicinska data genom utnyttjande av datorer inom sjukvård och medicin.Databasadministrativa system: Dataprogram avsedda för lagring, hantering och kontroll av data för speciella ändamål.Digitala bibliotek: Bibliotek, vars resurser till större delen är i maskinläsbar form, snarare än i pappersform eller på mikrofilm.Databaser, protein: Specialdatabaser med information om proteiner, som t ex aminosyrasekvenser, proteinkonformation och andra egenskaper.Algoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.Faktadatabaser: Strukturerade samlingar av mer eller mindre fullständiga faktauppgifter, ofta inom bestämda ämnesområden och med funktioner för automatisk hantering av informationen. De kan ha formen av uppslagsböcker, statistikdatabaser, samlingar av kemiska och fysikaliska data osv. Begreppet faktadatabas skall inte förväxlas med bibliografisk databas.MeSH: Tesaurus bestående av ett kontrollerat ordförråd och producerad av National Library of Medicine i USA. HälsoinformationProteomikMedlinePlus: NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.Informationsspridning: Distribution av information.ProgrammeringsspråkTandem-masspektrometriOnline-systemBeslutsfattande, datorstött: Läkares eller annan vårdpersonals bruk av speciella, interaktiva datasystem för vägledning vid beslut om diagnos eller behandling.Databaser: Strukturerade samlingar av dokument, med standardiserade format och innehåll, som lagras i någon maskinläsbar form.Processering av naturligt språkMjukvarudesign: Utformning av specifikationer och instruktioner för datorprogram.Bioinformatik: Ett område inom biologin för utveckling och tillämpning av metoder att samla och bearbeta biologiska data, och för bruk av dessa data för upptäckter eller förutsägelser. Databaser, bibliografiska: Omfattande, datorbaserade samlingar av referenser eller hänvisningar till böcker, artiklar eller andra publikationer, företrädesvis inom ett begränsat ämne eller ämnesområde. Data MiningDatorgrafik: Tabeller, ritningar eller annan bildpresentation, framställda med hjälp av datorteknik.NLMBensin: Ett flyktigt, lättantändligt bränsle (bestående av flytande kolväten) som erhålls ur råolja genom destillation, polymerisering osv.DokumentationDatornät: Ett system av datorer, terminaler, skrivare, audio- eller videoapparater, eller telefoner, som är hopkopplade genom någon form av teleutrustning eller kablar, vilket används för informationsutbyte.Protein-sekvensanalysTerminologi, principerSubject HeadingsFordonsavgaser: Avgaser från förbränningsmotorer i fordon.ProteinerVokabulär, kontrolleradUMLSTillgång till information: Individens rätt att tillgå och använda information insamlad eller framställd av andra.Information Seeking BehaviorMuskuloskeletala systemet: Kroppens muskler, ben och brosk.RadiologiDatabaser, genetiska: Speciella databaser för fakta om gener och genprodukter.Masspektrometri: En analysmetod som används för att bestämma ett kemiskt ämne utifrån dess massa med hjälp av någon form av masspekrometer.PublikationerSystemintegrationRadiologiska informationssystemArtificiell intelligens: Datorbaserade system utvecklade för att utföra processer som normalt är förknippade med mänsklig intelligens, som t ex språkförståelse, inlärning, argumentering, problemlösning osv.Tidskrifter, principerBibliometri: Användning av statistiska metoder för analys av utveckling och trender i litteraturen.Informationssystem: Integrerad uppsättning datafiler, rutiner och utrustning för lagring, hantering och återvinning av information.SemantikDatabaser, nukleinsyror: Specialdatabaser med information om nukleinsyror, såsom bassekvenser, SNPS (nukleotidpolymorfism), nukleinsyrakonformation och andra egenskaper. Information om DNA-fragment i gen- eller genombibliotek samlas oftast i DNA-databaser.PeptiderVätskekromatografi: Kromatografimetoder som bygger på vätska som rörlig fas.Resultats reproducerbarhetEvidensbaserad medicin: Systematiskt sökande, utvärdering och utnyttjande av moderna forskningsresultat som underlag för beslut i den kliniska verksamheten. Den bevisbaserade sjukvården följer fyra steg: en klinisk, patientrelaterd frågeställning, sökande efter relevant, kliniskt inriktad litteratur, kritisk värdering av giltighet och nytta av dokumenterade resultat, och omsättande av dessa i klinisk praxis. Begreppet "bevisbaserad sjukvård" (evidence based medicine) myntades vid McMaster Medical School i Kanada på 1980-talet.Biomedicinsk forskningSkeppPatientinformation, principerHälsoupplysning: Upplysningsverksamhet som ökar medvetandet och på ett gynnsamt sätt påverkar attityder till och kunskaper om främjande av hälsa på såväl ett personligt som samhälleligt plan.Datorjournalsystem: Datorbaserade journalsystem för arkivering och uttag av uppgifter i patientjournaler.Kartläggning av proteininteraktionPubliceringSekvensinpassningMönsterigenkännande, automatiseratGenomik: Det systematiska studiet av organismers kompletta uppsättning av DNA-sekvenser.Bilar: Fordon, oftast med fyra hjul, avsedda för persontransport och oftast drivna av en förbränningsmotor.Förenta StaternaModeller, statistiska: Statistiska framställningar eller analyser som, när de tillämpas på data och visar sig passa, kan utnyttjas för att bekräfta de antaganden och parametrar som används i analysen. Exempel på statistiska modeller är den linjära, den binomiala, den polynomiala, dubbelparametermodellen osv.Industrioljor: Oljor som används för industriella eller kommersiella ändamål.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Språk: Ett verbalt eller icke-verbalt kommunikationsmedel för utbyte av ideer eller känslor.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Brännoljor: Komplexa oljekolväten som huvudsakligen utgörs av destillat av råolja. Hit hör olika typer av eldningsoljor, som används för framställning av värmeenergi.