I den kristna kyrkan beteckning på personer som pga sin uppoffring, helighet eller fromhet helgonförklarats genom kanonisation.
Det nordamerikanska frihetskriget (1775-1783), vilket ledde till att de brittiska kolonierna i Amerika (utom Kanada) frigjorde sig och bildade Amerikas förenta stater.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Högtidlighållande av speciella händelser.
Fysisk aktivitet eller spel som kräver fysisk ansträngning eller skicklighet. Drivkraften kan vara av olika slag, t ex nöje, tävlingslust och/eller ekonomisk belöning.
Ett frågeformulär som besvaras av en panel av experter oberoende av varandra och som genom att upprepas ger deltagarna möjlighet att ompröva sina svar. Enkäterna sammanställs av för deltagarna anonyma intervjuare och ligger till grund för konsensusbedömningar.
Stat belägen mitt i den afrikanska kontinenten, gränsande till Tchad i norr, Kongo i söder, Sudan i
Republik i den norra delen av Afrikas horn i
Stat i norra Afrika, gränsande till Medelhavet. Väster om Libyen ligger Tunisien och Algeriet, i öster Egypten. Landets yta är 1 759 540 km2, och folkmängden uppgår till drygt 6 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Tripoli.
Stränder, såväl naturliga som anlagda, avsedda för bad och rekreation.
Personer som man känner, tycker om och litar på.
Farkost för transport i luften som hålls uppe antingen av sin egen lyftförmåga eller av luftdynamiskt tryck mot farkostens ytor.
Konstruktion, byggande och handhavande av luftfarkoster tyngre än luft.
Ett kommunikationssystem för överföring av dokument via telefonnät eller -linje. I avsändaränden läses dokumentet av optiskt och omvandlas till telefonsignaler, för att efter överföring rekonstrueras i mottagarens apparat och skrivas ut.
Utnyttjande av datorer eller datasystem för rutinmässigt kontorsarbete, som t ex fakturering, administration osv.
En analog eller digital kommunikationsanordning, genom vilkenanvändaren har trådlös kontakt med någon närbelägen sändare. Mobiltelefonnätet är indelat i "celler", så att förbindelsen flyttas från en sändare till en annan när användaren förflyttar sig från ett område till ett annat.
Ett växtsläkte (äpple) i familjen Rosaceae och ordningen Rosales. Det är mest känt för sina ätliga frukter och träden odlas i tempererade zoner över hela världen.
Hit räknas lösa hushållsföremål, redskap och hushållsmaskiner, men inte möbler eller fast inredning.
Tiden från 1501 till 1600.
Utvecklingsländer, dvs länder som är i en fas av utveckling mot ekonomisk tillväxt, ökad produktion, ökad konsumtion och inkomst per capita, genom bättre utnyttjande av naturens och människans resurser. Benämningen används för en stor grupp länder i Afrika, Asien och Latinamerika.
Benämning på världens högt industrialiserade och ekonomiskt utvecklade stater; motsatsen är utvecklingsland (u-land). Det finns ingen egentlig definition av begreppet i-land. Till gruppen i-länder räknas dock vanligtvis de stater vilkas tillverkningsindustri uppvisar hög produktivitet och som har hög nationalinkomst per invånare. Syn. industriländer. (Källa: Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=211335. Nationalencyklopedin 2002-04-24)
Benämning på en grupp fibrösa, eldfasta mineral bestående av magnesium- och kalciumsilikater. Asbest är motståndskraftig mot kemikalier och används för värmeisolering och som flamskydd. Inandning av a sbestdamm kan orsaka asbestos (asbestlunga) och ge upphov till lung- och tarmcancer.
En lungsjukdom som uppkommer efter inandning av asbestfibrer, kännetecknad av varierande grad av interstitiell fibros. Asbestos har samband med lungsäcksmesoteliom och karcinom i luftrören. Syn. asbestlunga.
Vuxna människor av honkön som kulturella, psykologiska, sociologiska, politiska och ekonomiska enheter.
Begrepp, omfattande kvinnors fysiska och psykiska hälsotillstånd.
Gravida kvinnor som kulturella, psykologiska eller sociologiska begrepp eller enheter.
Kvinnor som utsätts för upprepat fysiskt eller psykiskt våld, oftast utövat av make eller annan, dominant mansperson. Typiskt för syndromet är kvinnans hjälplöshet, rädsla och oförmåga att frigöra sig .