Kostprodukter i kapsel-, tablett- eller flytande form som ger essentiella näringsämnen, som t ex något vitamin, mineral, protein, någon ört eller liknande näringspreparat.
Traditionell hinduisk medicin, med rötter i den hinduiska kulturen. Ayurveda betyder livsvetenskap.
Läkemedel som binder till och aktiverar histaminreceptorer. Trots att en rad kliniska tillämpningar föreslagits, har dessa agonister hittills använts i större utsträckning inom forskning än för behandling.
Tvärgående snittning och lägesjustering av överkäken. Det finns tre typer: Le Fort I osteotomi för framflyttning av överkäken eller behandling av frakturer; Le Fort II osteotomi för behandling av brott på överkäken; Le Fort III osteotomi för behandling av bruten överkäke med frakturer i ett eller flera ansiktsben. Den senare metoden används även ofta för att korrigera kraniofacial dysostos och liknande ansiktsmissbildningar.
Vetenskapen om språk, omfattande bl a fonetik, fonologi, formlära, ordfogningslära, semantik, pragmatik och historisk lingvistik.
Detaljerad sammanställning av beräknade intäkter och utgifter under en bestämd tidsperiod, vanligen ett åt (budgetår).
Reglering av luftmiljön inom ett avgränsat utrymme, genom styrning av temperatur och flöde, fuktighet och halten av föroreningar och mikroorganismer.
I strikt mening, hörbara frekvenser. Dock kan även infraljud och ultraljud räknas hit.
Impulser bakom en organisms strävan efter ett visst mål eller viss tillfredsställelse. Impulserna kan påverkas av fysiologiska behov eller yttre stimuli. Syn. motivation.
Kritisk och genomträngande undersökning, även experimentell, med syftet att ådagalägga och tolka nya fakta, att revidera tidigare vedertagna slutledningar, teorier eller lagar i ljuset av nya fakta, eller att i praktiken tillämpa sådana nya eller omprövade slutsatser.
Huvudstad i Tyskland.
Samexistens mellan flera distinkta etniska grupper, raser, religiösa eller kulturella grupperingar inom ett samhälle, en organisation eller population.
Sådana faktorer, som t ex skillnader i språkliga, sociala eller kulturella förhållanden, som är till hinder för ett meningsfullt utbyte av idéer mellan individer eller grupper.
Ett etiskt-filosofiskt synsätt som framhäver såväl mänskliga värden och varje individs egenvärde som omtanke om människans värdighet och frihet.
Olika aspekter av det psykologiska förhållandet mellan tandläkare och patient.
Borttagande av polyper.
Störningar kännetecknade av försämrad förmåga att somna eller behålla sömnen. Problemet kan bero på ett primärt sjukdomstillstånd eller uppstå som följd av annat medicinskt eller psykiskt tillstånd.
Ett antiinflammatoriskt, smärtstillande och febernedsättande preparat av ibuprofentyp. Det används för behandling av reumatoid artrit (kronisk ledgångsreumatism) och osteoartrit.
Beteckning för livskraft i kinesisk filosofi. Denna kraft anses kunna påverkas eller styras av t ex akupunktur eller rörelseövningar (som i qigong). Begreppet qi, som ursprungligen avsåg luftström eller andedräkt, har senare kommit att få betydelsen ande, som i grekiskans pneuma och latinets spiritus.
Terapeutiska övningar avsedda att öka in- och utandning, eller att ändra andningsfrekvensen.
Användning av humor och skratt som behandlingsform för att öka det känslomässiga välbefinnandet och underlätta ett förbättrat hälsotillstånd.
Republik i Västeuropa, gränsande till Atlanten, Engelska kanalen, Medelhavet, Belgien, Tyskland, Italien, Spanien, Schweiz, Luxemburg, Andorra och Monaco. Landets yta är 545 630 km2, och folkmängden uppgår till drygt 60 miljoner invånare (2003). Huvudstad är Paris.
Skyddsåtgärder mot obehörigt tillträde till eller störningar av data- och kommunikationssystem, särskilt sådana som inbegriper modifiering, radering, förstörelse eller tillförsel av data i datorer.
EC 3.4.16.4.