RumänienEurope, EasternTick BitesSlovakienUpphovsrätt: Den i lag fastställda ensamrätten för författare, konstnärer och fotografer till sina verk under en viss tid. Upphovsrätten innebär såväl ekonomiskt som ideellt skydd för upphovsmannen. I Sverige regleras upphovsrätten i upphovsrättslagen (SFS 1960:729 & ändringar), som i stort överensstämmer med motsvarande lagstiftning i andra länder.Encyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.MedlinePlus: NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.HälsoinformationSocial MediaInternet: Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.PrästerskapKristendom: Religion baserad på den lära som förkunnades av Jesus Kristus, på hans livsgärning och död; en religion som tror på Gud som den Allsmäktige, som genom den Helige anden verkar för människans frälsning, och som betraktar förkunnaren Jesus Kristus som Herre och Frälsare.Statsförvaltning (USA): Den organisation av politiska institutioner, lagar och regelverk, genom vilken regeringsmakten utövas.ProtestantismLobbyverksamhet: Ett förfaringssätt för representanter för intressegrupper att försöka påverka politiska beslutsfattare att acceptera deras krav eller önskemål.Patent, principerPrivatlivSekretess: Upplysningar av personlig karaktär som lämnats i förtroende och som har en etisk eller rättslig innebörd. Syn. förtrolighet.Genetisk integritet: Skydd mot olagligt offentliggörande av en persons, familjs eller folkgrupps genetiska information.Hästsjukdomar: Sjukdomar hos tam- eller vildhästar av arten Equus caballus.Datasäkerhet: Skyddsåtgärder mot obehörigt tillträde till eller störningar av data- och kommunikationssystem, särskilt sådana som inbegriper modifiering, radering, förstörelse eller tillförsel av data i datorer. Schizosaccharomyces pombe-proteinerSchizosaccharomycesFagopyrum: En av två arter (Fagopyrum esculentum/sagittatum eller F. tataricum) örtväxter samt deras ätliga frön, vilka används för mjöl och gryn. Trots att fröna används som säd, är växten inte en gräsart som d e övriga sädesslagen.CDC2-proteinkinasMedicinsk personal: Personal med medicinsk yrkesutbildning som arbetar med patientvård i en organiserad vårdinrättning, institution eller annat organ.Cyklin B: Ett 58 kD-protein som bestäms efter transkriptionsfasen och translationsfasen i cellcykeln.Bevarande av naturresurser: Skydd, bevarande och förnuftig exploatering av de samlade naturtillgångarna.Environmental PolicyWest Nile-virusWest Nile-feberFörenta NationernaSkogsbruk: Vetenskapen om odling och vård av skog.Progressivt patientomhändertagandeTidsbeställning: Olika metoder för bokning och schemaläggning av patienttider, bokningssystem, väntelistor, operationsköer osv.RestaurangerResorLuftkonditionering: Reglering av luftmiljön inom ett avgränsat utrymme, genom styrning av temperatur och flöde, fuktighet och halten av föroreningar och mikroorganismer.SimbassängerBrott: Handling som är straffbelagd enligt lag (brottsbalken), dvs som bryter mot den lag och ordning som staten fastställer. Genom sina olika rättsinstanser kan staten åtala lagbrytare och utdöma straff. Begreppet omfattar brottsliga handlingar oavsett om de leder till rättslig påföljd eller ej.Rättspsykiatri: Rättslig tillämpning av psykiatri. Hit hör kriminologi, penologi (kriminalvårdsfrågor), intagning av psykiskt sjuka, psykiaterns roll i skadeståndsfall, uppgiftslämnande i rättsfall och expertvittnesmål.FångarStraffrätt: En del av den offentliga rätten som definierar brottsformer, reglerar gripande av, åtal och rättsprocesser mot misstänkta brottslingar, och reglerar straffpåföljd för dem som fällts för brott.Bulgarien: Republik i sydöstra Europa. Landets yta är 111 000 km2 och folkmängden knappt 9 miljoner invånare. Sofia är huvudstad, och bulgariska är officiellt språk.Black SeaBarn på institution: Barn som är föremål för sluten långtidsvård.ParisBarnhemFosterhemsvård: Omhändertagande av vårdbehövande barn eller vuxna patienter i privata familjer.Sociala villkorLivshotande tillstånd: Akut eller utdragen sjukdom som vanligtvis anses livshotande eller som hotar att ge svårt handikappande följder. Tillståndet kräver radikal och ofta kostsam behandling.Social isoleringInkomst: Intäkter, förtjänster eller ersättningar till följd av affärsverksamhet, arbete eller investerat kapital.Socioekonomiska faktorerSocial miljö