Romerska riketHoly Roman EmpireKatolicism: Den romersk-katolska kyrkans tro, lära och organisation, baserad på en hierarkisk struktur, med påven som överhuvud.Forntidshistoria: Tiden före år 500 e. Kr.RomSkulpturJordfästning: Den fysiska begravningen av döda. Inom svenska kyrkan tidigare benämning på det som nu kallas begravningsgudtjänst (den symboliska jordfästningen). Begravningsritualer inom olika kulturer räknas inte hit.Encyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.Kristendom: Religion baserad på den lära som förkunnades av Jesus Kristus, på hans livsgärning och död; en religion som tror på Gud som den Allsmäktige, som genom den Helige anden verkar för människans frälsning, och som betraktar förkunnaren Jesus Kristus som Herre och Frälsare.NazismBuddhism: Lära utvecklad av Siddharta Gautama, vanligen kallad Buddha, död ca 480 f. Kr. Läran kan delas in i de fyra sanningarna: 1) lidandet är en del av tillvaron; 2) lidandet uppstår ur begäret; 3) lidandet kan fås att upphöra om begäret övervinns, och 4) detta uppnås genom mental och moralisk självrening på vägen till nirvana.Religion och medicinKrigsförbrytelser: Kriminella handlingar som begås under, eller i samband med, krig, t ex misshandel av krigsfångar, dödande av civila osv.MedlinePlus: NLMs (National Library of Medicine, USA) utvidgade informationstjänst för medicnska yrkesutövare och allmänheten. Tjänsten, som är webbaserad, har en omfattande länkning till informationskällor för sjukdomstillstånd och hälsofrågor.Mjölktand: Den första tanduppsättningens 20 tänder, vilka lossnar och ersätts av de permanenta tänderna, vanligtvis i sexårsåldern. Samtliga mjölktänder skall ha visat sig vid tvåochetthalvtårsåldern.HälsoinformationTandköttsförstoring: Onormal förstoring av tandköttet pga förstorade celler.Social MediaUtomäktenskaplighet: Barnafödande utom äktenskapet. Såväl avkomman som föräldrarna kan avses.Dianthus: Ett växtsläkte (nejlikor) inom familjen Caryophyllaceae. Läs mer på http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/diant/welcome.html.KasuistikPostmodernismEtisk relativism: Den filosofiska synen att sannings- och moralvärdesbegrepp inte är absoluta, utan står i förhållande till de personer eller grupper som förfäktar dem.BehandlingsvägranPatientavhoppPatientutskrivningSjukhus-patientrelationer: Förhållandet mellan sjukhuspersonal och patienter. Hit hör även program utformade för bättre bemötande av patienter och besökare och att ge en god bild av sjukhuset.BöckerPolyporaceaeAnnonsering, principer: Förfarande för att väcka allmänhetens uppmärksamhet på en produkt eller tjänst osv genom betalda reklamannonser i dagstidningar, tidskrifter, radio eller TV.Naturläkemedel, kinesiska: Kinesiska ört- eller växtextrakt som används som läkemedel för behandling av sjukdomar eller för att främja allmänt välbefinnande. Syntetiska, kinesiska läkemedel räknas inte hit. Syn. kinesiska örtmediciner.Fiskar: En grupp växelvarma, vattenlevande ryggradsdjur med gälar, fenor, skelett av brosk eller ben, och avlånga kroppar, täckta med fjäll.Handel: Utbyte av varor eller tjänster, i stor skala, mellan olika länder eller mellan olika regioner eller befolkningsgrupper. Både byteshandel och affärsverksamhet ingår.BokurvalNederländernaTandemaljhypoplasi: En typ av amelogenes (amelogenesis imperfecta), kännetecknad av ofullständig emaljbildning och överförd som X-bundet eller autosomalt dominant drag. Defekten är även förenad med brist på A-, C- eller D-vitamin, infektionssjukdom, prematuritet, förlossningsskada, Rh-inkompatibilitet, traumatisk skada eller lokal infektion. I lindriga fall syns små skåror, gropar och sprickor, i svåra fall horisontella rader av djupa gropar, och i extrema fall kan emaljen saknas.Tanduppsättning, permanent: De 32 tänder som delvis ersatt och delvis tillkommit utöver de 20 mjölktänderna.Historieskrivning: Historieskrivning, dess principer och teorier, samt produkten av historieskrivning.1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.Lettland: Republik i Cyclonic StormsKrig: Fientlig sammandrabbning mellan organiserade folkgrupper.LouisianaSverigePatienttransporterGulfkriget: FN-styrkornas ingripande i konflikten 1990-1991 mellan Kuwait och de irakiska ockupationsstyrkorna.Rymdmiljö: Utomjordisk miljö, dvs omgivningar utanför jordklotet och dess atmosfär, som t ex det slutna utrymmet i en rymdfarkost, den fria rymden, månen eller andra planeter.RymdskeppJupiter: Den femte planeten från solen. Jupiter tillhör de fem yttre planeterna i vårt solsystem. Bland planetens sexton månar ingår Callisto, Europa, Ganymede och Io.NordamerikaSaturnusMars: Den fjärde planeten från solen räknat i vårt solsystem. Den har två naturliga månar, Deimos och Phobos, och utgör en av de fyra inre eller terrestriella planeterna.Is: Vatten i fast fas. Naturligt bildad is har hexagonal struktur.